Home  >  Nieuws  >  4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni

In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV).


De rechtstreekse connectie

De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling.

Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties.


Dress for success

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success:

Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success.


Samen Verder

Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Bericht geplaatst op 20 mei 2019

Meer Nieuws

◼ Crisiskaart geeft rust en vertrouwen ◼ Pasopjegeld vernieuwd ◼ Uitnodiging regiobijeenkomst ◼ Jongeren Perspectief Fonds Maastricht ◼ Meepraten over armoede en schulden ◼ 4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders ◼ Nieuwe verordening Wmo en Jeugd ◼ Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein ◼ Steuntje in de rug Vaals ◼ Nieuwsbericht aan aanbieders Wmo ◼ Verwijsgids 2021 ◼ Resultaatsturing Wmo: scores voor zorgaanbieders ◼ Contractering 2021 van start! ◼ Vragen & Antwoorden – Ontwikkeltafel Wmo en Wmo BW – Oktober 2020 ◼ Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen van start ◼ Ontwikkeltafels 2020 ◼ Continuïteit van financiering ten tijde van corona ◼ Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen ◼ Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen ◼ Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen ◼ Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis ◼ Richtlijnen coronavirus – bereikbaarheid team Inkoop Sociaal Domein ◼ Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek ◼ Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award ◼ Raadsleden kijken achter de schermen ◼ Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV? ◼ Nationaal Jeugdontbijt ◼ Jongeren denken mee in Meerssen ◼ Onderzoek cliëntervaringen ◼ Daniëlle zal een kind nooit laten vallen ◼ Gezamenlijke werving gezinshuizen ◼ Website Crisiskaart Zuid gelanceerd ◼ Plan van aanpak voor personen met verward gedrag
Het laatste Nieuws

Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

De Crisiskaart is er voor mensen die bang zijn om een crisis mee te gaan maken of om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas en geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten tijdens een crisis. Sinds 1 september 2018 is dit project gestart.

 

Aandacht voor de crisiskaart
Bij zorgaanbieders (Mondriaan, Levantogroep en Zuyderland), gemeentes (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen), Regionaal Platform Zuid GGz OGGz, inloopvoorzieningen en beschermd wonen GGZ locaties die een rol hebben of kunnen hebben in een crisissituatie, zijn in de afgelopen periode presentaties en bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er 22 crisiskaarten in gebruik in Zuid-Limburg. Duidelijk is dat de kaart rust en vertrouwen geeft voor de gebruiker en duidelijkheid geeft voor de hulpverleners.

 

Waarde onafhankelijk steunpunt
Het blijkt dat de waarde van een onafhankelijk steunpunt en de zichtbaarheid van één uniforme kaart in Zuid Limburg essentieel is. Dankzij het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg Zuid kunnen cliënten, informele- en formele zorgaanbieders terecht voor informatie en ondersteuning in het maken van een Crisiskaart.

 

Belang proces
Niet alleen het product Crisiskaart is belangrijk, maar het proces dat bij het invullen hiervan vooraf gaat. Cliënten krijgen meer zicht op hun eigen crisis en door de afspraken die gemaakt worden met contactpersonen, weet iedereen wat wel en niet te doen tijdens een crisis. Cliënten met een Crisiskaart ervaren meer rust, overzicht en eigen regie met een Crisiskaart op zak. Van belang blijkt dat crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) vooral een ondersteunende rol innemen, handvatten geven, een bescheiden en een informerende rol innemen.

 

Waar staan we nu
In voorgaande periode hebben er 40 intensieve gesprekken met kaartvragers rondom hun crisis en het tot stand komen van een Crisiskaart plaatsgevonden. Er zijn 22 Crisiskaarten afgerond, 13 kaarten in de uitvoerende fase, staan 5 kaarten on hold en staan 4 aanvragen klaar om opgestart te worden.

Commitment, draagvlak, kwaliteitsborging, continuïteitsborging en een optimale samenwerking tussen netwerkpartners zijn onder de aandacht gebracht, maar bovenstaande ontwikkelingen vragen zeker om voortzetting en een verdere verdieping voor de toekomst.

 

Meer informatie en aanvragen crisiskaart
Kijk voor meer informatie en/of vragen over de Crisiskaart op  www.crisiskaartzuid.nl. Hierop staat ook een interessant filmpje met uitleg over de crisiskaart.
Je kunt ook contact opnemen met Liesbeth Crousen, coördinator Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg- Zuid, via + 31 (0)46 420 8039 / 06 58 07 30 21 of coordinator@crisiskaartzuid.nl.

Pasopjegeld vernieuwd

Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook geldzorgen. Wat je situatie ook is, het vernieuwde Pasopjegeld.nl biedt gratis info en advies over geld- en budgetzaken voor de meest voorkomende levenssituaties.

 

Voor Maastricht en Heuvelland

Pasopjegeld is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en is er voor inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals.
Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan een bericht naar info@pasopjegeld.nl.


Mobielvriendelijk

Pasopjegeld.nl heeft een sterke zoekfunctie en is in een paar stappen te installeren op het beginscherm van mobiele telefoon of tablet. Hoe dat werkt staat op www.pasopjegeld.nl/app.

Uitnodiging regiobijeenkomst

Op donderdag 12 september is er een regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De bijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht.


Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+)
We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+). Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst.


Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus

U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst.


Actief in zorg en ondersteuning thuis? Welkom!

Organisaties die in Maastricht en Heuvelland actief zijn in de zorg en ondersteuning thuis (18+) zijn van harte welkom. Denk hierbij aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc.


Meer informatie

De bijeenkomst is geïnitieerd door het ministerie van VWS en de VNG in samenwerking met adviesbureau Significant Public. Gastgemeente is de gemeente Maastricht.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.merkbaarbeterthuis.nl of neem contact op met maaike.jongerius@significant.nl, tel. +31 6 23 641 643.

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Momenteel wordt in kaart gebracht welke Maastrichtse jongeren tussen de 18 en 27 in aanmerking komen voor begeleiding binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).


Motivatie
Dit zijn (tenminste 15) jongeren met een problematische schuldensituatie, die ze niet op eigen kracht structureel kunnen oplossen. Vaak speelt er problematiek op meerdere levensgebieden. Voorwaarde is dat de jongeren gemotiveerd zijn en optimaal meewerken door het volgen van een coachingstraject. Ze krijgen trainingen en cursussen over financiën en andere leefgebieden zoals wonen, gezondheid, verslaving, werk of school. Bovendien is het de bedoeling dat ze meewerken aan budgetbeheer. Ook lopen ze maatschappelijke stages.


Planning

De tussenevaluatie van de pilot in Maastricht vindt plaats in december 2019 en de eindevaluatie is voorzien voor eind 2020. Dan wordt ook besloten over een eventueel vervolg van de pilot.

Meepraten over armoede en schulden

Maandag 15 april was er een drukbezocht stadsgesprek over armoede en schulden in Stayokay in Maastricht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Burgers en organisaties  konden meepraten over de aanpak van armoede en schulden in de stad.  Van de bijeenkomst werd een beeldverslag gemaakt door Astrid Spoelstra.


Oorzaken

Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en schulden in Maastricht, alsook hoe de gemeente haar beleid daarvoor effectiever kan maken. Christine Kuiper van Movisie lichtte in haar welkomstwoord het doel van de bijeenkomst toe: de input die wordt opgehaald vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek.


Samen aanpakken

Wethouder Jim Janssen lichtte kort de ambities toe van de gemeente op het gebied van armoede richting 2030: “De gemeente wil armoede in onze stad in 2030 onder het landelijk gemiddelde brengen. Maar armoede aanpakken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom vullen we het onderzoek van Movisie graag aan met uw ideeën en goede voorbeelden.”


Wat is nodig?

Het door Movisie uitgevoerde onderzoek werd gepresenteerd en daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. Aan de gesprekstafels ging het over wat er goed gaat binnen de aanpak van armoede en schulden. Ook konden deelnemers aangeven wat er nodig zou zijn om de aanpak van armoede en schulden in Maastricht te versterken.


Top drie

Verder was er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om aanvullingen op het rapport van Movisie mee te geven. Via de Mentimeter werd er interactief per tafel een top drie van aandachtspunten ‘opgehaald’ die plenair werd besproken. De gemeente neemt deze aandachtspunten mee bij de herziening van het armoedebeleid.

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni

In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV).


De rechtstreekse connectie

De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling.

Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties.


Dress for success

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success:

Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success.


Samen Verder

Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Sinds 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.

 

De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december 2018 hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website.

De essentie van de verordening is voor elke gemeente samengevat in een voor ouders heldere  infographic. De Maastrichtse versie vind je als download bij deze pagina.

 

Wmo

Ook de verordening Wmo is in december 2018 door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Ook voor de verordening Wmo is een infographic in voorbereiding.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?

 

Ervaringen delen

Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.

 

Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden!

Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Nieuwsbericht aan aanbieders Wmo

Algemeen toegankelijke voorziening Dagbesteding voor ouderen van start in de gemeente Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Eijsden-Margraten.

Per 1 januari 2021 organiseren een aantal aanbieders in de gemeente Maastricht en Valkenburg aan de Geul, de dagbesteding voor inwoners met een (psycho)geriatrische aandoening op een nieuwe manier. De gemeente Eijsden-Margraten is reeds per 01-04-2020 op deze manier gaan werken.

De betreffende aanbieders gaan op basis van een taakgerichte opdracht een voorliggende oplossing bieden. De toegangsroute loopt via het Zorgpunt Maastricht (Info@zorgpuntmaastrichtheuvelland.nl). De wijkverpleegkundige (voor Maastricht en Eijsden-Margraten) en de wijkcoördinator (voor Valkenburg aan de Geul) beoordeelt voortaan, of professionele dagbesteding nodig is en in welke mate. Wanneer de cliënt en zijn sociaal netwerk hiermee instemmen is een melding bij de gemeente niet meer nodig.

Deze vorm van beschikkingsvrij werken is om meerdere redenen vernieuwend. De voorziening is zonder gemeentelijke indicatie toegankelijk, er wordt gewerkt met een lumpsum financiering en de kennis van de wijkverpleegkundige/wijkcoördinator wordt benut om zorg en ondersteuning in betere samenhang te brengen. Partijen zien de start als een eerste stap naar integrale ouderenzorg. Een ontwikkelagenda is daarom onderdeel van de opdracht.

Door het voorliggend karakter van de voorziening zal de instroom van inwoners met (psycho)geriatrische problematiek in de maatwerk arrangementen begeleiding groep in deze gemeenten verminderen. Dit is een beoogd effect dat in een vroege fase is aangekondigd en waar aanbieders binnen de maatwerkopdracht, die zich specifiek op deze doelgroep richten, rekening mee dienen te houden. Nieuwe cliënten dienen in alle gevallen de route via het zorgpunt te doorlopen.

Bovenstaande opdracht is onder de titel ‘Algemeen toegankelijke voorziening begeleiding groep voor ouderen’ eind 2019 aanbesteed. De oorspronkelijke startdatum 1 april 2020 is in Eijsden-Margraten aangehouden. In Maastricht en Valkenburg aan de Geul is deze vanwege de coronapandemie uitgesteld tot 1 januari 2021.

Resultaatsturing Wmo: scores voor zorgaanbieders

Om een beter beeld te krijgen van de resultaten van de ingezette Wmo-ondersteuning en de rol van een zorgaanbieder, is het nodig om duidelijker inzicht in de resultaten te krijgen. Daarom is er in Suite ingebouwd dat consulenten voortaan een kwalificatie geven aan de ondersteuning door aanbieders.

 

Voor de voorzieningen Begeleiding Individueel en Beschermd Wonen moeten consulenten in Periodieke Onderzoeken een score in vullen voor het functioneren van de zorgaanbieders. Daarvoor schat de consulent in hoe de situatie van de inwoner zich ontwikkelt en wat daarin de rol is van de ingezette ondersteuning van de zorgaanbieder.

 

Het gaat in essentie om de vraag of de zorgaanbieder zich voldoende inspant om samen met de inwoner te werken aan het vergroten of op peil houden van diens zelfredzaamheid. Is dit meer dan verwacht dan is score A van toepassing, is dit zoals verwacht is het score B en als dit minder is dan verwacht score C.

 

Op basis van de resultaten van de scores schrijven de adviseurs Wmo periodiek een analyse over de verschillende zorgaanbieders. Deze wordt met de consulenten en het Inkoopteam Sociaal Domein gedeeld en op basis hiervan worden (kwartaal)gesprekken met de zorgaanbieders gevoerd.

Contractering 2021 van start!

Inmiddels is de contractering voor 2021 voor Zuid-Limburg opgestart. Net als voorgaande jaren verloopt de contractering weer via Negometrix.

 

De volgende tenders zijn in Negometrix gepubliceerd:

Tender 164144: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2021

Tender 164145: Wmo Maastricht-Heuvelland 2021

Tender 164146: Begeleiding Jeugd Zuid-Limburg 2021

Tender 164147: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2021

 

De planning voor de contractering ziet er als volgt uit:

Jeugd

Activiteit Deadline
Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen ma 30 nov 2020 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020
Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00
Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00

 

WMO

Activiteit Deadline
Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen Vr 27 nov 2020 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020
Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00
Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00

 

Inschrijver wordt nadrukkelijk verzocht om niet eerder in te schrijven dan donderdag 3 december 2020, tijdstip 09.00 uur.

Indien inschrijver eerder inschrijft bestaat het risico dat inschrijver eventuele wijzigingen als gevolg van de nota van inlichtingen (publicatie op woensdag 2 december 2020) mist, waardoor de inschrijving niet meer voldoet. Dat risico komt dan volledig voor rekening van inschrijver.

 

Concreet betekent dit ook dat geadviseerd wordt om voor de datum van 2 december 2020 nog geen stukken uit Negometrix te downloaden en uit te printen omdat de mogelijkheid bestaat dat er nog wijzigingen n.a.v. Nota van Inlichtingen in worden aangebracht.

 

Wel kan er tot dat moment al kennis genomen worden van de inhoud van de contracteringstenders en kunnen er bij vragen/onduidelijkheden vragen gesteld worden via de vraag-knop bij het betreffende onderdeel in Negometrix.

 

Het uitdrukkelijk verzoek is ook om van deze mogelijkheid gebruik te maken en geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van het Inkoopteam Sociaal Domein. Door namelijk van deze mogelijkheid in Negometrix gebruik te maken kunnen alle inschrijvers geanonimiseerd kennis nemen van vragen en antwoorden bij bepaalde onderdelen.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg