Home  >  Nieuws  >  Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

In verband met het coronavirus vragen we met deze mail extra aandacht voor hygiëne quarantaine en uitvoering van de Wpg (gedwongen isolatie) voor beschermd wonen en opvang. Onder opvang vatten we in dit geval ook Vrouwenopvang. Ook benoemen we een aantal websites waar informatie specifieker voor Vrouwenopvang te vinden is. Ook sturen we de richtlijn van het RIvM mee, die vandaag is vastgesteld door de Staatssecretaris van VWS.

 

De VNG krijgt ernstige signalen van Valente, de brancheorganisatie voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: medewerkers lopen groot risico doordat onvoldoende maatregelen tegen verspreiding van het corona virus worden genomen. Wat hierbij niet helpt is dat doelgroep van met name maatschappelijke opvang wel eens onaangepast gedrag kan vertonen, al dan niet samenhangend met de behoefte om middelen te verkrijgen en gebruiken. Ons advies is om samen met de aanbieders creatief te kijken naar de mogelijkheden om het werk op een veilige manier voort te zetten. Zo weinig mensen op straat, beschikbaar schoon sanitair en voldoende afstand tussen mensen in de opvang. Daar gaat het nu om. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt dat we zo snel mogelijk de balans opmaken van de meerkosten hiervan. Het Rijk heeft ook toegezegd ons hierin tegemoet te komen.

 

Gedwongen Isolatie

In het ergste geval zou gebruik gemaakt kunnen worden van de bevoegdheden die er zijn om mensen in gedwongen kader te isoleren. Gemeenten hebben de plicht om deze maatregelen te nemen in geval van gevaar voor de volksgezondheid. De stappen daartoe geven we hieronder weer. NB: deze stappen moeten we nog goed afstemmen met deskundigen en hebben we dus nog niet op onze website geplaatst.

isolatie

Gebaseerd op: Generiek Draaiboek aanpak grotere crises

De maatregel gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek is door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) verwerkt in een draaiboek met stappen die nodig zijn om de Wpg Artikel 31 (Gedwongen Isolatie) uit te voeren. Hieronder zijn de taken en activiteiten van de verschillende actoren schematisch weergegeven.

 

Stappenplan gedwongen isolatie (art. 31 Wpg)
behandelend arts

meldt aan de GGD als een patiënt met corona

een gevaar vormt voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door het (dreigen) zich te onttrekken aan vrijwillige isolatie

GGD-arts beoordeelt of de gedwongen isolatiemaatregel de juiste maatregel is en schrijft advies aan directeur GGD en voorzitter van de Veiligheidsregio
Voorzitter veiligheidsregio beoordeelt advies van de GGD, tekent beschikking en zorgt voor rechtsbijstand (piketadvocaat)
politie / ambulance spoort betrokkene op en zorgt voor vervoer van persoon naar gezondheidszorginstelling (in overleg met gemeente en GGD)
Instelling voor Gezondheidszorg neemt patiënt op in isolatie en zorgt voor de bewaking
officier van Justitie controleert procedure en stelt de vordering in voor de rechterlijke machtiging
rechter hoort de patiënt, meestal in het bijzijn van de piketadvocaat en neemt beslissing over voortzetting gedwongen isolatie

Op

Specifiek voor de Vrouwenopvang zijn ook nog de volgende websites van belang:

 

Op de www.vng.nl zijn verder uitgebreide FAQ’s te vinden met allerhande informatie over Corona. Je kunt deze vragen en antwoorden vinden op de website pagina van de VNG over corona via deze link https://vng.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-coronavirus. De FAQ’s worden elke dag geüpdatet en aangevuld.

 

Voor nieuwe vragen kunnen jullie terecht bij info@vng.nl. Wij beantwoorden deze vragen zo snel mogelijk en gebruiken ze om de FAQ weer aan te vullen.

Definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

 

Bericht geplaatst op 30 maart 2020

Meer Nieuws

◼ Crisiskaart geeft rust en vertrouwen ◼ Pasopjegeld vernieuwd ◼ Uitnodiging regiobijeenkomst ◼ Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 9 ◼ Jongeren Perspectief Fonds Maastricht ◼ Meepraten over armoede en schulden ◼ 4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders ◼ Nieuwe verordening Wmo en Jeugd ◼ Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein ◼ Steuntje in de rug Vaals ◼ Ontwikkeltafels 2020 ◼ Continuïteit van financiering ten tijde van corona ◼ Update 11-05-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen ◼ Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen ◼ Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen ◼ Gemeente Maastricht opent Steunpunt Corona ◼ Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis ◼ Richtlijnen coronavirus – bereikbaarheid team Inkoop Sociaal Domein ◼ Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek ◼ Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award ◼ Raadsleden kijken achter de schermen ◼ Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV? ◼ Nationaal Jeugdontbijt ◼ Jongeren denken mee in Meerssen ◼ Onderzoek cliëntervaringen ◼ Daniëlle zal een kind nooit laten vallen ◼ Gezamenlijke werving gezinshuizen ◼ Website Crisiskaart Zuid gelanceerd ◼ Plan van aanpak voor personen met verward gedrag ◼ Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School ◼ Eerste ervaringen cursus mental health first aid ◼ Derde bijeenkomst ‘Samen Verder’
Het laatste Nieuws

Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

De Crisiskaart is er voor mensen die bang zijn om een crisis mee te gaan maken of om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas en geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten tijdens een crisis. Sinds 1 september 2018 is dit project gestart.

 

Aandacht voor de crisiskaart
Bij zorgaanbieders (Mondriaan, Levantogroep en Zuyderland), gemeentes (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen), Regionaal Platform Zuid GGz OGGz, inloopvoorzieningen en beschermd wonen GGZ locaties die een rol hebben of kunnen hebben in een crisissituatie, zijn in de afgelopen periode presentaties en bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er 22 crisiskaarten in gebruik in Zuid-Limburg. Duidelijk is dat de kaart rust en vertrouwen geeft voor de gebruiker en duidelijkheid geeft voor de hulpverleners.

 

Waarde onafhankelijk steunpunt
Het blijkt dat de waarde van een onafhankelijk steunpunt en de zichtbaarheid van één uniforme kaart in Zuid Limburg essentieel is. Dankzij het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg Zuid kunnen cliënten, informele- en formele zorgaanbieders terecht voor informatie en ondersteuning in het maken van een Crisiskaart.

 

Belang proces
Niet alleen het product Crisiskaart is belangrijk, maar het proces dat bij het invullen hiervan vooraf gaat. Cliënten krijgen meer zicht op hun eigen crisis en door de afspraken die gemaakt worden met contactpersonen, weet iedereen wat wel en niet te doen tijdens een crisis. Cliënten met een Crisiskaart ervaren meer rust, overzicht en eigen regie met een Crisiskaart op zak. Van belang blijkt dat crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) vooral een ondersteunende rol innemen, handvatten geven, een bescheiden en een informerende rol innemen.

 

Waar staan we nu
In voorgaande periode hebben er 40 intensieve gesprekken met kaartvragers rondom hun crisis en het tot stand komen van een Crisiskaart plaatsgevonden. Er zijn 22 Crisiskaarten afgerond, 13 kaarten in de uitvoerende fase, staan 5 kaarten on hold en staan 4 aanvragen klaar om opgestart te worden.

Commitment, draagvlak, kwaliteitsborging, continuïteitsborging en een optimale samenwerking tussen netwerkpartners zijn onder de aandacht gebracht, maar bovenstaande ontwikkelingen vragen zeker om voortzetting en een verdere verdieping voor de toekomst.

 

Meer informatie en aanvragen crisiskaart
Kijk voor meer informatie en/of vragen over de Crisiskaart op  www.crisiskaartzuid.nl. Hierop staat ook een interessant filmpje met uitleg over de crisiskaart.
Je kunt ook contact opnemen met Liesbeth Crousen, coördinator Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg- Zuid, via + 31 (0)46 420 8039 / 06 58 07 30 21 of coordinator@crisiskaartzuid.nl.

Pasopjegeld vernieuwd

Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook geldzorgen. Wat je situatie ook is, het vernieuwde Pasopjegeld.nl biedt gratis info en advies over geld- en budgetzaken voor de meest voorkomende levenssituaties.

 

Voor Maastricht en Heuvelland

Pasopjegeld is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en is er voor inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals.
Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan een bericht naar info@pasopjegeld.nl.


Mobielvriendelijk

Pasopjegeld.nl heeft een sterke zoekfunctie en is in een paar stappen te installeren op het beginscherm van mobiele telefoon of tablet. Hoe dat werkt staat op www.pasopjegeld.nl/app.

Uitnodiging regiobijeenkomst

Op donderdag 12 september is er een regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De bijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht.


Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+)
We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+). Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst.


Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus

U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst.


Actief in zorg en ondersteuning thuis? Welkom!

Organisaties die in Maastricht en Heuvelland actief zijn in de zorg en ondersteuning thuis (18+) zijn van harte welkom. Denk hierbij aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc.


Meer informatie

De bijeenkomst is geïnitieerd door het ministerie van VWS en de VNG in samenwerking met adviesbureau Significant Public. Gastgemeente is de gemeente Maastricht.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.merkbaarbeterthuis.nl of neem contact op met maaike.jongerius@significant.nl, tel. +31 6 23 641 643.

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 9

De zomereditie van de nieuwsbrief Arm-in-Arm is beschikbaar. Deze 9e editie bevat informatie over acties vanuit het actieplan armoede, actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.  Zo is er onder andere aandacht voor de vernieuwde website van Pasopjegeld, de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ en het project Droommoeders.

 

Lees de nieuwsbrief via de link of klik op de download op deze pagina.

Meer informatie over de armoedeaanpak in de gemeente Maastricht vind je op www.gemeentemaastricht.nl/armoede. Hier vind je ook de eerdere edities van de nieuwsbrief.

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Momenteel wordt in kaart gebracht welke Maastrichtse jongeren tussen de 18 en 27 in aanmerking komen voor begeleiding binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).


Motivatie
Dit zijn (tenminste 15) jongeren met een problematische schuldensituatie, die ze niet op eigen kracht structureel kunnen oplossen. Vaak speelt er problematiek op meerdere levensgebieden. Voorwaarde is dat de jongeren gemotiveerd zijn en optimaal meewerken door het volgen van een coachingstraject. Ze krijgen trainingen en cursussen over financiën en andere leefgebieden zoals wonen, gezondheid, verslaving, werk of school. Bovendien is het de bedoeling dat ze meewerken aan budgetbeheer. Ook lopen ze maatschappelijke stages.


Planning

De tussenevaluatie van de pilot in Maastricht vindt plaats in december 2019 en de eindevaluatie is voorzien voor eind 2020. Dan wordt ook besloten over een eventueel vervolg van de pilot.

Meepraten over armoede en schulden

Maandag 15 april was er een drukbezocht stadsgesprek over armoede en schulden in Stayokay in Maastricht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Burgers en organisaties  konden meepraten over de aanpak van armoede en schulden in de stad.  Van de bijeenkomst werd een beeldverslag gemaakt door Astrid Spoelstra.


Oorzaken

Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en schulden in Maastricht, alsook hoe de gemeente haar beleid daarvoor effectiever kan maken. Christine Kuiper van Movisie lichtte in haar welkomstwoord het doel van de bijeenkomst toe: de input die wordt opgehaald vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek.


Samen aanpakken

Wethouder Jim Janssen lichtte kort de ambities toe van de gemeente op het gebied van armoede richting 2030: “De gemeente wil armoede in onze stad in 2030 onder het landelijk gemiddelde brengen. Maar armoede aanpakken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom vullen we het onderzoek van Movisie graag aan met uw ideeën en goede voorbeelden.”


Wat is nodig?

Het door Movisie uitgevoerde onderzoek werd gepresenteerd en daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. Aan de gesprekstafels ging het over wat er goed gaat binnen de aanpak van armoede en schulden. Ook konden deelnemers aangeven wat er nodig zou zijn om de aanpak van armoede en schulden in Maastricht te versterken.


Top drie

Verder was er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om aanvullingen op het rapport van Movisie mee te geven. Via de Mentimeter werd er interactief per tafel een top drie van aandachtspunten ‘opgehaald’ die plenair werd besproken. De gemeente neemt deze aandachtspunten mee bij de herziening van het armoedebeleid.

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni

In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV).


De rechtstreekse connectie

De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling.

Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties.


Dress for success

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success:

Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success.


Samen Verder

Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Sinds 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.

 

De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december 2018 hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website.

De essentie van de verordening is voor elke gemeente samengevat in een voor ouders heldere  infographic. De Maastrichtse versie vind je als download bij deze pagina.

 

Wmo

Ook de verordening Wmo is in december 2018 door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Ook voor de verordening Wmo is een infographic in voorbereiding.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?

 

Ervaringen delen

Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.

 

Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden!

Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

 

Geachte Zorgaanbieder,

 

U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen.

In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen.

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf

 

De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda; een voor Jeugd en een voor Wmo. Deze concept- addenda ‘continuïteit van financiering ten tijde van corona’ zijn tevens gepubliceerd op de virtuele ontwikkeltafel sociaal domein

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl en https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl .

 

U wordt opgeroepen te reageren op de stukken via de “virtuele ontwikkeltafel”.

De reactietijd eindigt op 15 augustus 2020 om 18.00 uur. U dient uw reactie via e-mail te richten aan  GegevensuitvraagSD@maastricht.nl .

Na afloop van deze termijn ontvangt u alle ingediende reacties inclusief de terugkoppeling van opdrachtgevers. Daar waar de reacties leiden tot een aanpassing wordt dit aangegeven.

Terugkoppeling op de reacties zal plaatsvinden voor 22 augustus 2020.

Vervolgens worden de concept stukken inclusief reacties ter advisering voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep jeugd ZL (op 27 augustus) de DG Wmo.

 

Wij hopen na besluitvorming zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van bijgevoegde stukken.

 

Met vriendelijke groet,

Inkoop Sociaal Domein

Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht

Mosae Forum 10, 6211  DW  Maastricht  |  Postbus 1992, 6201  BZ  Maastricht

www.gemeentemaastricht.nl

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043-3504080.

 

20200730 – Addendum JEUGD def

20200730 – Addendum WMO def

20200730 Begeleidende brief bij addendum def

20200730 Instructie zorgaanbieders en gemeentelijke toegang

Update 11-05-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Het coronavirus raakt ons allemaal. In deze tijden waarin het kabinet maatregelen oplegt om het virus beheersbaar te houden, vergt dit inspanning en aanpassing van ons allen. Team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg realiseert zich dat dit ook grote impact heeft op u, als zorgaanbieders van jeugdhulp, Wmo en beschermd wonen. We hebben enorm veel bewondering voor de manier waarop u met creatieve acties de zorgverlening in deze noodsituatie probeert te continueren.

 

Team Inkoop Sociaal Domein Maastricht Heuvelland ontvangt veel vragen van zorgaanbieders en heeft daarom een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen door zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus. De meest recente versie is gewijzigd op 11 mei 2020. De antwoorden zijn gerubriceerd in drie categorieën: de gevolgen voor de zorg, financiële of administratieve gevolgen en vragen over specifieke informatie voor zorgaanbieders.

 

De vraag en antwoordlijst wordt de komende tijd met enige regelmaat bijgewerkt. Houd daarom deze pagina in de gaten. Via de nieuwsbrief van Inkoop houden wij u tevens met enige regelmaat op de hoogte. Ook is er een landelijk convenant in de maak waarbij wij uiteraard, waar van toepassing, aanhaken met het oog op het borgen van de zorg continuïteit. Hiervan houden wij u ook via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte.

 

Vraag en Antwoord voor zorgaanbieders tijdens coronacrisis 11052020

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen

Beste partners in het sociaal domein,

Graag aandacht voor de bijgevoegde brief inzake de financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Team Inkoop Sociaal Domein 

Beleid en Ontwikkeling  |  Gemeente Maastricht
T   043 – 350 40 80 |  E  inkoopteamSD@maastricht.nl
Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  |

Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  |

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende corona maatregelen


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg