Home  >  Nieuws  >  Eerste ervaringen cursus mental health first aid

Eerste ervaringen cursus mental health first aid

Eerste ervaringen in Maastricht en Heuvelland met cursus Mental Health First Aid

 

Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld en is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen wordt gevolgd. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.

 

In de cursus worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

 

Doelstellingen cursus

De cursus MHFA wordt ook in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden en heeft de volgende doelstellingen:

  • Tegengaan van stigma; door meer inzicht te geven in de leefwereld ontstaat meer begrip;
  • Vergroten van het kennisniveau; kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te signaleren;
  • Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk.

 

Eerste ervaringen

Cisca van der Meijs van de Levanto groep is een van de eerste cursisten en blikt terug. “Ondanks dat ik zelf een psychiatrisch verpleegkundige opleiding heb, heeft de cursus zeker veel voor mij opgeleverd. Vooral de BLIZZ; dit is een ezelsbruggetje om tot handelen over te kunnen gaan bij het benaderen van iemand in psychische nood.

De achtergrondinformatie van de behandelde ziektebeelden vond ik duidelijk, concreet en verhelderend. De tekeningen in het boek waren heel ingrijpend, maar een geweldige verbeelding van de mens met psychische problemen.”

 

Ik ben vaak actief in de wijken en maak reclame voor MHFA. Eigenlijk zou iedere burger deze cursus moeten volgen; het zal je partner, kind of buurvrouw maar wezen. Sterker nog; als het jezelf zou overkomen, hoop je ook dat iemand je adequaat weet te benaderen in plaats van je te negeren of de neus voor je op te halen! Ik vind MHFA heel zinvol en hoop dat uiteindelijk heel Limburg getraind wordt!

 

De training maakt tevens onderdeel uit van een regionaal beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag. Dit voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is dit plan van aanpak opgesteld dat zomer 2018 bestuurlijk wordt afgestemd.

 

Bericht geplaatst op 21 november 2018

Meer Nieuws

◼ Nieuwe verordening Wmo en Jeugd ◼ Meepraten over armoede en schulden ◼ Jongeren Perspectief Fonds Maastricht ◼ Uitnodiging informatiesessie inkoop Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland ◼ Pasopjegeld vernieuwd ◼ Crisiskaart geeft rust en vertrouwen ◼ Steuntje in de rug Vaals ◼ 4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders ◼ Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein ◼ Productcodetabel 2022 ◼ Inwoners Westelijke Mijnstreek kunnen voor Beschermd wonen terecht bij gemeente Sittard-Geleen ◼ Notulen ontwikkeltafel BW- 08 oktober 2021 ◼ Aanbestedingsdocumenten gepubliceerd Negomterix ◼ Contractering WMO Beschermd Wonen ◼ Inkoop WMO 2022 ◼ Conceptplanning Aanbesteding Wmo 2022 ◼ Marktconsultatie WMO 2022 ◼ Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis ◼ Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen ◼ Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen ◼ Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening ◼ Derde bijeenkomst ‘Samen Verder’ ◼ Eerste ervaringen cursus mental health first aid ◼ Continuïteit van financiering ten tijde van corona ◼ Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School ◼ Plan van aanpak voor personen met verward gedrag ◼ Website Crisiskaart Zuid gelanceerd ◼ Gezamenlijke werving gezinshuizen ◼ Daniëlle zal een kind nooit laten vallen ◼ Onderzoek cliëntervaringen ◼ Ontwikkeltafels 2020 ◼ Jongeren denken mee in Meerssen ◼ Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV? ◼ Raadsleden kijken achter de schermen ◼ Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen van start
Het laatste Nieuws

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Sinds 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.

 

De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december 2018 hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website.

De essentie van de verordening is voor elke gemeente samengevat in een voor ouders heldere  infographic. De Maastrichtse versie vind je als download bij deze pagina.

 

Wmo

Ook de verordening Wmo is in december 2018 door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Ook voor de verordening Wmo is een infographic in voorbereiding.

Meepraten over armoede en schulden

Maandag 15 april was er een drukbezocht stadsgesprek over armoede en schulden in Stayokay in Maastricht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Burgers en organisaties  konden meepraten over de aanpak van armoede en schulden in de stad.  Van de bijeenkomst werd een beeldverslag gemaakt door Astrid Spoelstra.


Oorzaken

Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en schulden in Maastricht, alsook hoe de gemeente haar beleid daarvoor effectiever kan maken. Christine Kuiper van Movisie lichtte in haar welkomstwoord het doel van de bijeenkomst toe: de input die wordt opgehaald vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek.


Samen aanpakken

Wethouder Jim Janssen lichtte kort de ambities toe van de gemeente op het gebied van armoede richting 2030: “De gemeente wil armoede in onze stad in 2030 onder het landelijk gemiddelde brengen. Maar armoede aanpakken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom vullen we het onderzoek van Movisie graag aan met uw ideeën en goede voorbeelden.”


Wat is nodig?

Het door Movisie uitgevoerde onderzoek werd gepresenteerd en daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. Aan de gesprekstafels ging het over wat er goed gaat binnen de aanpak van armoede en schulden. Ook konden deelnemers aangeven wat er nodig zou zijn om de aanpak van armoede en schulden in Maastricht te versterken.


Top drie

Verder was er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om aanvullingen op het rapport van Movisie mee te geven. Via de Mentimeter werd er interactief per tafel een top drie van aandachtspunten ‘opgehaald’ die plenair werd besproken. De gemeente neemt deze aandachtspunten mee bij de herziening van het armoedebeleid.

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Momenteel wordt in kaart gebracht welke Maastrichtse jongeren tussen de 18 en 27 in aanmerking komen voor begeleiding binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).


Motivatie
Dit zijn (tenminste 15) jongeren met een problematische schuldensituatie, die ze niet op eigen kracht structureel kunnen oplossen. Vaak speelt er problematiek op meerdere levensgebieden. Voorwaarde is dat de jongeren gemotiveerd zijn en optimaal meewerken door het volgen van een coachingstraject. Ze krijgen trainingen en cursussen over financiën en andere leefgebieden zoals wonen, gezondheid, verslaving, werk of school. Bovendien is het de bedoeling dat ze meewerken aan budgetbeheer. Ook lopen ze maatschappelijke stages.


Planning

De tussenevaluatie van de pilot in Maastricht vindt plaats in december 2019 en de eindevaluatie is voorzien voor eind 2020. Dan wordt ook besloten over een eventueel vervolg van de pilot.

Pasopjegeld vernieuwd

Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook geldzorgen. Wat je situatie ook is, het vernieuwde Pasopjegeld.nl biedt gratis info en advies over geld- en budgetzaken voor de meest voorkomende levenssituaties.

 

Voor Maastricht en Heuvelland

Pasopjegeld is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en is er voor inwoners van  Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals.
Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan een bericht naar info@pasopjegeld.nl.


Mobielvriendelijk

Pasopjegeld.nl heeft een sterke zoekfunctie en is in een paar stappen te installeren op het beginscherm van mobiele telefoon of tablet. Hoe dat werkt staat op www.pasopjegeld.nl/app.

Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

De Crisiskaart is er voor mensen die bang zijn om een crisis mee te gaan maken of om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas en geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten tijdens een crisis. Sinds 1 september 2018 is dit project gestart.

 

Aandacht voor de crisiskaart
Bij zorgaanbieders (Mondriaan, Levantogroep en Zuyderland), gemeentes (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen), Regionaal Platform Zuid GGz OGGz, inloopvoorzieningen en beschermd wonen GGZ locaties die een rol hebben of kunnen hebben in een crisissituatie, zijn in de afgelopen periode presentaties en bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er 22 crisiskaarten in gebruik in Zuid-Limburg. Duidelijk is dat de kaart rust en vertrouwen geeft voor de gebruiker en duidelijkheid geeft voor de hulpverleners.

 

Waarde onafhankelijk steunpunt
Het blijkt dat de waarde van een onafhankelijk steunpunt en de zichtbaarheid van één uniforme kaart in Zuid Limburg essentieel is. Dankzij het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg Zuid kunnen cliënten, informele- en formele zorgaanbieders terecht voor informatie en ondersteuning in het maken van een Crisiskaart.

 

Belang proces
Niet alleen het product Crisiskaart is belangrijk, maar het proces dat bij het invullen hiervan vooraf gaat. Cliënten krijgen meer zicht op hun eigen crisis en door de afspraken die gemaakt worden met contactpersonen, weet iedereen wat wel en niet te doen tijdens een crisis. Cliënten met een Crisiskaart ervaren meer rust, overzicht en eigen regie met een Crisiskaart op zak. Van belang blijkt dat crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) vooral een ondersteunende rol innemen, handvatten geven, een bescheiden en een informerende rol innemen.

 

Waar staan we nu
In voorgaande periode hebben er 40 intensieve gesprekken met kaartvragers rondom hun crisis en het tot stand komen van een Crisiskaart plaatsgevonden. Er zijn 22 Crisiskaarten afgerond, 13 kaarten in de uitvoerende fase, staan 5 kaarten on hold en staan 4 aanvragen klaar om opgestart te worden.

Commitment, draagvlak, kwaliteitsborging, continuïteitsborging en een optimale samenwerking tussen netwerkpartners zijn onder de aandacht gebracht, maar bovenstaande ontwikkelingen vragen zeker om voortzetting en een verdere verdieping voor de toekomst.

 

Meer informatie en aanvragen crisiskaart
Kijk voor meer informatie en/of vragen over de Crisiskaart op  www.crisiskaartzuid.nl. Hierop staat ook een interessant filmpje met uitleg over de crisiskaart.
Je kunt ook contact opnemen met Liesbeth Crousen, coördinator Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg- Zuid, via + 31 (0)46 420 8039 / 06 58 07 30 21 of coordinator@crisiskaartzuid.nl.

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni

In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV).


De rechtstreekse connectie

De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling.

Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties.


Dress for success

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success:

Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success.


Samen Verder

Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?

 

Ervaringen delen

Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.

 

Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden!

Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Inwoners Westelijke Mijnstreek kunnen voor Beschermd wonen terecht bij gemeente Sittard-Geleen

 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners van de Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein) bij de gemeente Sittard-Geleen terecht om te laten onderzoeken of zij voor beschermd wonen in aanmerking komen.

 

Situatie tot 1 januari 2022

Sinds 2015 indiceert gemeente Maastricht beschermd wonen voor de Westelijke Mijnstreek. Tot 1 januari 2022 blijft dit zo. Voor lopende indicaties beschermd wonen blijft gemeente Maastricht het aanspreekpunt.

 

Hoe vraagt u beschermd wonen aan?

Voor inwoners van de westelijke mijnstreek kun u voor een nieuwe indicatie beschermd vanaf 01-01-2022 terecht bij de gemeente Sittard-Geleen. U dient een melding in bij de afdeling Wmo. Dit kan middels een meldingsformulier

Er zijn drie manieren om aan het meldingsformulier te komen:

  • u vraagt het formulier aan door een e-mail te sturen naar wmo@sittard-geleen.nl;
  • u vraagt het formulier telefonisch aan via 046-477 88 41;
  • u haalt het formulier op bij het adviescentrum Wmo (in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen: Dr. H. van der Hoffplein 1 in Geleen).

 

Contact

Neem bij vragen contact op met de Gemeente Sittard-Geleen via telefoonnummer 046-477 88 41 of stuur een e-mail naar wmo@sittard-geleen.nl.

 

Aanbestedingsdocumenten gepubliceerd Negomterix

Geachte aanbieders,

Vanaf heden zijn de aanbestedingsdocumenten voor BGI en BGG te vinden op het Negometrix platform via de volgende links:

 

186375 Wmo Begeleiding Individueel 1:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186375&companyId=79673

 

186380 Wmo Begeleiding Individueel Preferentiële en Strategische Partners 1A:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186380&companyId=79673

 

186381 Wmo Begeleiding Groep 2:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186381&companyId=79673

 

186382 Wmo Begeleiding Groep Preferentiële en Strategische partners 2A:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186382&companyId=79673

Communicatie over de aanbestedingen zal uitsluitend en alleen plaatsvinden via het Negometrix platform.
We wensen u succes met de uitwerking en het indienen van de inschrijving.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg