Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Afkortingen

Afkortingen

Spreekt u Zorg?

Hieronder een lijst van afkortingen die op deze site voorkomen. Mist u iets? Dan kunt u dit doorgeven via inkoopteamsd@maastricht.nl.

AWBZ algemene wet bijzondere ziektekosten
BAMW beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers
BG begeleiding
BG-ind begeleiding individueel (in uren per klasse)
BG-gr begeleiding in groep (dagdelen per klasse)
BGI begeleiding individueel
BH behandeling
CAO collectieve arbeidsovereenkomst
CIZ centrum indicatiestelling zorg
CVZ college voor zorgverzekeringen
DBC diagnose behandel combinatie
DG directiegroep
DVO dienstverleningsovereenkomst
GGZ-C geestelijke gezondheidszorg categorie C (beschermd wonen met begeleiding)
HKZ harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
HRTA handreiking regionale transitiearrangementen (jeugd)
IPG integrale projectgroep
LG lichamelijk gehandicapt
LVG licht verstandelijk gehandicapt
NHA niet aangeboren hersenletsel
NZA Nederlandse zorgautoriteit
OT ontwikkeltafel
PG psycho-geriatrisch
PGB persoonsgebonden budget
PHO portefeuillehouders overleg
POT  pré ontwikkeltafel
PSY psychiatrisch
PV persoonlijke verzorging
PxQ prijs x afzet
SD-MH Sociaal domein Maastricht Heuvelland
SG sterk gedragsgestoord
SOM somatisch
SWO samenwerkingsovereenkomst
VG verstandelijk gehandicapt
VP verpleging
VV verpleging en verzorging
WLZ wet langdurige zorg
WMG wet marktordening gezondheidszorg
WMO wet maatschappelijke ondersteuning
WNT wet normering bezoldiging topfunctionarissen
WTZI wet toelating zorginstelling
ZG aud zintuiglijk gehandicapt auditief/communicatief
ZG vis zintuigelijk gehandicapt visueel
ZiN zorg in natura
ZZP zorgzwaartepakket

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg