Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en gemeenten

Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en gemeenten

Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg

Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en gemeenten

 

Deze nieuwsbrief gaat over de actuele financieel / administratieve ontwikkelingen in Zuid-Limburg voor  Jeugdhulp en Wmo. Wat moet er de komende tijd gebeuren en wat kunt u van team Inkoop van centrumgemeente Maastricht de komende weken verwachten? Het indelen van overgangscliënten in de nieuwe arrangementensystematiek 2017, het zogenaamde omklapproces, vraagt op dit moment nog steeds veel aandacht. Deze nieuwsbrief gaat hier ook op in.

Contractering 2018 digitaal met Negometrix

In de periode 16 oktober tot 1 december kunnen zowel nieuwe als bestaande aanbieders inschrijven op de basisovereenkomst 2018. Hiervoor gaan wij, evenals de regio Noord- en Midden Limburg gebruik maken van Negometrix als digitaal aanbestedingsplatform. De inschrijving voor de basisovereenkomst hangt als een paraplu boven de individuele deelovereenkomst cq. tarievenbladen. De basisovereenkomst bevat veelal dezelfde stukken zoals gebruikt voor de contractering 2017. Op enkele punten is de looptijd of de tekst inhoudelijk aangepast. De basisovereenkomst kent een looptijd tot en met 2018, is voor alle partijen gelijk en dient getekend te worden door alle partijen die willen deelnemen aan de bestuurlijke aanbesteding als ZIN-aanbieder.

Nadat u uw inschrijving voor de basisovereenkomst heeft ingediend en deze door ons akkoord is bevonden, ontvangt u vanuit Negometrix de uitnodiging(en) voor de deelovereenkomst. Deze deelovereenkomst zal bestaan uit bijlage 1, arrangementtarieven 2018. Na ontvangst en acceptatie van de ondertekende deelovereenkomst(en) is het aanbestedingsproces afgerond. De opdracht wordt dan, onder voorbehoud van juridische procedures, gegund aan de inschrijver. Tijdens de toets op juistheid en volledigheid kan het zijn dat de gemeente contact met u opneemt om de aanbesteding te verduidelijken.

Dinsdag 3 oktober 2017 van 15.00 – 16.00 uur en 5 oktober van 11.00 -12.00 uur hebben wij in Maastricht informatie bijeenkomsten gepland om aanbieders inhoudelijk kennis te laten maken met Negometrix. Op de website van www.negometrix.nl kunt u nu al terecht voor meer informatie en kunt u zich als leverancier zorgaanbieder kosteloos registreren. Om vooraf te bepalen hoeveel deelnemers we per bijeenkomst kunnen verwachten is het verzoek hiervoor op datum per email in te schrijven. Dat kan via InkoopteamSD@maastricht.nl onder vermelding van informatiebijeenkomst Negometrix, uiterlijk tot en met donderdag 28 september.

Nieuwe aanbieders die voor 2018 in aanmerking willen komen voor een basisovereenkomst, vragen wij een email te sturen naar InkoopteamSD@maastricht.nl Zij ontvangen dan een vragenlijst die wij vragen ingevuld te retourneren aan het InkoopteamSD. Hierna ontvangen zij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders.

 

WMO & Beschermd Wonen

Bij nadere analyse bleek dat voor de omklap Wmo en Beschermd Wonen niet altijd voldoende informatie beschikbaar is om de door de zorgaanbieders voorgestelde indeling te kunnen toetsen. Daar waar onvoldoende informatie beschikbaar is, moeten we ons baseren op de transponeringstabel of volgen we de opgave van de zorgaanbieder en zullen we deze achteraf steekproefsgewijs op juistheid toetsen.De doelstelling is nog steeds om de omklap Wmo en Beschermd Wonen op korte termijn af te ronden en u over de uitkomst te informeren.Zodra de omklap definitief is worden de zorgaanbieders geïnformeerd. We sturen de zorgaanbieders dan een bestand waarbij u op cliëntniveau het toegekende arrangement kunt terugvinden. Vervolgens versturen de gemeenten de desbetreffende 301-berichten aan de zorgaanbieders waarin deze informatie is verwerkt.Met betrekking tot de aanlevering van de gegevens van het CAK hebben wij u als volgt geadviseerd in onze mail van 23 januari 2017,:“Alle bestaande en reeds in zorg zijnde cliënten dienen op de oude codes bij het CAK te worden aangeleverd tot nader bericht van de gemeente. Dit wordt aangegeven op moment dat de definitieve indeling, op basis van de omklapuitvraag, tot stand is gekomen en is vastgesteld door de gemeente. De nieuwe indicaties vanaf 1 januari 2017 moet u wel al aanleveren op de nieuwe CAK codes. “

 

Jeugdhulp

Het omklapproces voor Jeugd wijkt qua planning en inhoud af van Wmo & Beschermd Wonen. Bij Jeugd wordt er geen totaalbestand verstuurd met de omklapgegevens van alle cliënten, maar deze worden door middel van 301-berichten aan u doorgegeven. Dit proces is op dit moment gaande. Volgens onze gegevens zijn er op dit moment al bijna 4.000 301-berichten (toewijzing zorg) verstuurd door de gemeenten en dagelijks neemt dit aantal toe. Het inkoopteam volgt de voortgang van de omklap op de voet.Omdat we in de praktijk merken dat gemeentelijke toegangen nog moeten wennen aan de nieuwe bekostigingssystematiek en rollen die hiermee samenhangen, zijn er in de week van 3 april weer drie voorlichtingssessies geweest voor gemeentelijke toegangen, waarin de nieuwe methodiek is besproken. Dit zal herhaald worden totdat iedereen zich comfortabel voelt bij de nieuwe systematiek.Als ons signalen bereiken dat zorgaanbieders meer uitleg willen over de nieuwe bekostigingsystematiek kunnen wij ook een informatiebijeenkomst plannen voor de zorgaanbieders.

 

Administratieve Organisatie

Het declaratieprotocol, de procesbeschrijvingen en de handleidingen worden verder aangepast. De concepten publiceren we op onze website:  https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/handleidingen-en-instructies/. Uw op- of aanmerkingen zijn van harte welkom. Deze zullen ons helpen de nieuwe systematiek zo goed mogelijk te documenteren.Het gaat hier in veel gevallen nog expliciet om concept documenten, die de komende periode nog kunnen wijzigen. Aan de hand van ervaringen uit de praktijk en reacties van betrokkenen komen we tot definitieve documenten.

 

Bevoorschotting

Op dit moment werken we nog met voorschotten. De doelstelling is om op korte termijn de overstap te maken naar uitbetaling op basis van 303d-berichten (declaraties).Na ontvangst van een 301-bericht (toewijzing zorg) en start zorg, kunt u een 303d-bericht (declaratie) versturen. Op het moment dat een 303d-bericht (declaratie) matcht met een 301-bericht (toewijzing zorg) en de zorg is gestart, kan team Inkoop de declaratie betaalbaar stellen. Hiervoor vergelijken we het verstrekte voorschot met de gematchte declaraties. Per aanbieder beoordelen we op welk moment het verantwoord is om te stoppen met het voorschot en over te gaan naar declaraties. U ontvangt op een gegeven moment een overzicht waaruit blijkt welke declaraties worden verrekend met het voorschot. Zoals al eerder gemeld tijdens de ontwikkeltafels, zullen wij er goed op letten dat de overgang van voorschot naar declaratie u niet in liquiditeitsproblemen brengt. Dit proces vindt gefaseerd plaats en wordt per zorgaanbieder uitgerold.Let op! Het systeem van bevoorschotting is eindig, er komt naar verwachting voor de zomer 2017 een moment dat we hier definitief mee stoppen. Daarom aan u als zorgaanbieder de verplichting om ervoor te zorgen dat u declareert via het berichtenverkeer.

 

ICT/aansluiting Zorgned

In het kader van jeugdhulp zijn op dit moment 16 gemeenten in Zuid-Limburg volledig aangesloten op het berichtenverkeer (via ZorgNed). De overige 2 gemeenten hebben op andere wijze toegang tot het berichtenverkeer. Dus technisch zijn we als regio in staat alle (Vecozo en GGK)-berichten te verwerken.Voor Wmo en Beschermd Wonen zijn Maastricht en Valkenburg aan de Geul ook volledig aangesloten op het berichtenverkeer. De overige gemeenten in Zuid-Limburg hebben het systeem van toewijzing / declaratie bij andere partijen belegd (net zoals in 2015 en 2016). Deze overige gemeenten vallen dus buiten de scope van team Inkoop van de gemeente Maastricht.De komende periode richt zich op het perfectioneren van de inrichting van ZorgNed en het automatiseren van de verbinding tussen ZorgNed en de gemeentelijke back-offices. Daarnaast houden we nauwgezet al het berichtenverkeer in de gaten en reageren we richting zorgaanbieder of gemeentelijk toegangsteam als wij zaken waarnemen die administratief niet correct verlopen.

 

Van iJw/iWmo 2.0 => 2.1

Op 11 april is aangekondigd dat het berichtenverkeer overgaat van 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017. Vanaf dat moment kunnen in heel Nederland geen 2.0 berichten meer verwerkt worden. Meer informatie kunt u vinden op: http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-04-11/migratiedraaiboeken-nieuwe-release-iwmo-en-ijw-berichtenstandaarden Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders en gemeenten om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor deze nieuwe landelijke standaard. Om een en ander in goede banen te leiden zullen wij u binnenkort informeren over werkafspraken rondom deze migratie. Wij zullen ons hierbij schikken naar de landelijke planning. ZorgNed is klaar voor het werken met 2.1 berichten. Op 9 maart 2017 was ZorgNed één van de eerste partijen die de “Groene Vink” behaalde. Het was de vijfde editie van de Groene Vink-uitreiking, een bijeenkomst waarop Zorginstituut Nederland softwareleveranciers die een Groene Vink hebben behaald voor hun iWmo- of iJw-software beloont met een kunstwerk. De Groene Vink is een erkenning dat de software iWmo 2.1- en iJw 2.1-berichten genereert die aan de eisen voldoen. De Groene Vink is daarmee een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen. Meer informatie staat op: https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/feestelijke-en-creatieve-uitreiking-van-groene-vink-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg