Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en gemeenten

Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en gemeenten

Nieuwsbrief Inkoop Sociaal Domein – Februari 2018

Nr. 2 – Februari 2018.

 

Carnaval staat weer voor de deur, maar voordat iedereen zich in het feestgedruis stort toch nog een nieuwsbrief vanuit het Inkoopteam Sociaal Domein.

Ook deze maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten. We hopen u daarmee beter te informeren zodat dat onze samenwerking ten goede komt.

 

Belangrijkste punten voor februari zijn:

 1. Jaarafsluiting 2017
 2. Aanpassing in het declaratieprotocol
 3. Contractering 2018
 4. Productcodetabel 2018
 5. Beveiligd mailen
 6. Degressief tarief 2017/2018

 

 1. Jaarafsluiting 2017

 

De zorgaanbieders en gemeenten hebben van ons de instructies ontvangen over de wijze waarop de jaarafsluiting wordt vormgegeven. Het proces verloopt voorspoedig maar we signaleren ook nog enkele knelpunten in het berichtenverkeer. Er zijn achterstanden in de aanlevering en de verwerking bij aanbieders en gemeenten. Specifiek voor de verblijfsproducten waarop het degressief tarief van toepassing is, is de termijn waarop declaraties ingediend kunnen worden verlengd tot 19 februari, omdat de eventuele herverdeling van de plafonds wordt gebaseerd op de beschikte en betaalde etmalen. Het is aan aanbieders en toegangen gezamenlijk om elkaar van de juiste informatie te voorzien om tot een tijdige toekenning te komen. Zoals eerder gecommuniceerd geldt dat u zodra u een achterstallig 301-bericht over 2017 ontvangt u dat zo snel mogelijk nog declareert.

 

 1. Aanvulling declaratieprotocol

 

Op de registratie van de dagen verblijf zijn enkele uitzonderingen van toepassing.

 

Onderstaande verblijfsdagen mogen geregistreerd/gedeclareerd worden, ook al is de jeugdige afwezig:

 1. Tijdelijke afwezigheid van een cliënt i.v.m. weekendverlof, ouder- c.q. familiebezoek met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, tot een maximum van 3 dagen per week. Indien langer noodzakelijk is dient hier toestemming voor gevraagd worden aan de toegang.

 

 1. Uitzondering op weekendverlof/bezoek is vakantie. Bij vakantie mag de organisatie tot het wettelijke minimum van 14 dagen onafgebroken een keer per jaar registreren en declareren zolang de plek voor de klant beschikbaar blijft.

 

 1. In het geval van kortdurende ziekenhuisopname tot maximaal 14 dagen is toegestaan om etmalen te registreren en declareren zolang de plek voor de klant beschikbaar blijft. Langere noodzakelijke opname in een ziekenhuis is mogelijk met toestemming van de gemeentelijke toegang. Bij verlenging is slechts 75% van het vastgestelde tarief declarabel.

 

Er kan worden afgeweken van de verdeling van de afwezigheidsdagen. Het maximum aantal dagen zoals in “Aanvulling en uitwerking declaratieprotocol” is opgenomen blijft van kracht en kan naar rato van de opnameduur worden toegepast. (m.u.v. punt 3)

 

 1. Contractering 2018, Negometrix

De contractering 2018 is op 31-1-2018 afgesloten. Uiterlijk tot 26 januari 2018 konden zorgaanbieders die voldeden aan de basisinschrijving de tariefbladen ondertekenen. In totaal zijn er 241 zorgaanbieders doorgelaten voor 2018. Een lichte stijging vergeleken met 2017 waarin 238 zorgaanbieders waren gecontracteerd.

De definitieve verwijsgids ingaande 1 februari 2018 is te vinden op de website van het Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland: https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verwijsgids-2018-versie-01-02-2018.xlsx

De meeste zorgaanbieders hebben de contractering door middel van Negometrix ervaren als een verlichting van de administratieve last. Het Inkoopteam Sociaal Domein is blij met de inhoudelijke feedback en positieve reacties die we mochten ontvangen, waarvoor onze dank.

Per 1 februari zijn we gestart met de voorbereidingen voor de contractering 2019. Het is belangrijk de website van het Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland te volgen evenals deze nieuwsbrief. Naar verwachting zal deze contractering in het tweede kwartaal 2018 starten voor enkele arrangementen.

De SKJ-registratie zal voor zorgaanbieders in de jeugdzorg voor 2019 een harde kwaliteitseis worden voor contractering. Omdat veel aanbieders nu zijn toegelaten met een SKJ voorregistratie is het belangrijk tijdig te beginnen met definitieve registratie.

 

 1. Productcodetabel 2018

 

Als bijlagen (rechterzijde van deze pagina) treft u een tweetal bestanden aan. Het betreft de reguliere productcodetabel 2018 en de productcodetabel 2018 met markeringen. In dit laatste document is met de kleur geel aangegeven welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden ten opzichte van productcodetabel 2017.

Een van de wijzigingen is dat er voor medicatiecontrole een aparte arrangementscode 831MC beschikbaar is gekomen die gebruikt kan worden in de gehele keten van het berichtenverkeer (dus van 315-bericht tot 303D-bericht en 307-bericht).

We vragen u met klem om gebruik te maken van deze productcodetabel 2018 voor het inrichten van uw systemen dan wel het invullen van 315-berichten richting Zuid-Limburgse gemeenten.

Aan de productcodetabel 2018 zijn enkele handige kolommen toegevoegd zoals CBS-categorie bij Jeugd en CAK-code bij Wmo.

 

 1. Beveiligd mailen

 

Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Ons streven is om zo min mogelijk via de mail gegevens uit te wisselen die mogelijk te herleiden zijn naar een persoon. Alle persoonsgegevens die toch uitgewisseld worden dienen beveiligd te worden verstuurd. Dat kan richting het Inkoopteam Sociaal Domein alleen via Cryptshare. Indien het Inkoopteam Sociaal Domein onvoldoende beveiligde persoonsgegevens ontvangt worden deze ongeopend teruggestuurd aan de afzender met het verzoek om de gegevens volgens de beveiligingsnorm te versturen.

We vragen iedereen heel alert te zijn op het in acht nemen van de geldende regels omtrent het beveiligd versturen van persoonsgegevens om mogelijke datalekken onderweg te voorkomen.

 

 

 1. Degressief tarief 2017/2018

 

Degressief tarief 2017

Het berichtenverkeer en ZorgNed, c.q. de verblijfsdeclaraties 2017 van de individuele aanbieder, vormen de grondslag voor de vaststelling van de definitieve etmaalgrens voor de verblijfsproductie van de individuele aanbieder jeugd of Wmo Beschermd wonen 2017.

In de ontwikkeltafel (OT) van eind 2017 hebben wij afgesproken dat, om een eerlijke verdeling te borgen, het herverdelingsmoment zou worden uitgesteld tot na afsluiting van het kalanderjaar 2017.

Conform declaratieprotocol en inhoud van de brief over de jaarafsluiting 2017 geldt de afspraak dat aanbieders tot 19 januari 2018 kunnen declareren over 2017 en dat de daarvan goedgekeurde declaraties de basis vormen voor de herverdeling. De eerdere deadline  van 1 februari is op verzoek van aanbieders verschoven. Zij haalden het niet om binnen de gestelde korte termijn volledig gedeclareerd te hebben.

Om de betreffende aanbieders zekerheid te bieden voor hun accountantscontrole is het noodzakelijk dat wij de etmaalgrens/productieplafond communiceren voordat de betreffende organisatie haar productieverklaring invult (deadline 1 maart 2018).

Wij nemen alle ingediende correcte en rechtmatige declaraties tot en met 19 februari 2018 en die tot betaling leiden, als grondslag. Deze grondslag bepaald de vaststelling van de herverdeling van het aantal aan de betreffende organisatie toegekende etmalen voor definitieve vaststelling van de etmaalgrens. Declaraties 2017 op de verblijfsproducten die later binnen komen zullen niet meer worden meegenomen in de herverdeling.

De betreffende aanbieders ontvangen de voor de organisatie definitief vastgestelde etmaalgrens op 21 februari 2018. Indien een aanbieder geen informatie had aangeleverd voor het origineel geplande herverdelingsmoment (derde kwartaal 2017) wordt deze organisatie niet betrokken in de toewijzing van onderproductie van andere aanbieders voor de jeugdzorg etmalen zoals ook is gecommuniceerd tijdens de OT

Bijgevoegd de link naar het stuk dat na de OT gepubliceerd is waarbij aandacht is besteed aan het herverdelingsmoment: https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/herverdelingsmoment-degressief-tarief-2017-arrangementen-verblijf/

 

Degressief tarief 2018.

Over het op 2018 van toepassing zijnde degressief tarief zullen wij in maart berichten.

 

Het Inkoopteam Sociaal Domein wenst u alvast een fijne carnaval toe.

 

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op via InkoopteamSD@maastricht.nl of bel met 043-3504040 en vraag naar het Inkoopteam Sociaal Domein.

Nieuwsbrief Inkoop Sociaal Domein – Januari 2018

 

Jaarafsluiting 2017

In de brief over de jaarafsluiting 2017 hebben wij zorgaanbieders verzocht 303-berichten te sturen, ook als er nog geen 301-bericht was ontvangen. Een aantal zorgaanbieders heeft gereageerd dat het voor hen technisch onmogelijk is om een 303-bericht te genereren als er nog geen 301-bericht is ontvangen. Van andere zorgaanbieders hebben wij de reactie ontvangen dat het wel mogelijk was binnen de randvoorwaarden van hun systeem, maar dat het als zeer onwenselijk werd ervaren. Om die redenen zien wij af van het verzoek om een 303-bericht te sturen als er nog geen 301-bericht is ontvangen.

Direct naar de Instructietabel Jaarafsluiting 2017 >>

Verplicht gebruik van de 305 en 307 berichten

Lees het na in het declaratieprotocol 2018

Afronding Contractering 2018

De actuele stand van zaken is dat er per 1 januari 2018 162 aanbieders gecontracteerd zijn. Deze zijn opgenomen in de nieuwe verwijsgids. Enkele aanbieders zijn nog in de afrondende 2e fase. Zij zullen zodra tijdig aan alle vereisten is voldaan vanaf februari in de verwijsgids worden opgenomen. Dat betekent wel dat naar deze aanbieders in januari niet kan worden verwezen.

Zorgaanbieder(s) die geen overeenkomst meer ontvangen

Indien een zorgaanbieder vanaf 1 januari 2018 geen DVO meer heeft zullen een aantal praktische zaken geregeld moeten worden, daar de aanbieder mogelijk nog steeds zorg verleent aan cliënten. De zorgaanbieder mag dan de cliënten uit 2017 uitsluitend nog zorg bieden op basis van het contract 2017. Om de zorgaanbieders in kwestie te kunnen laten afvloeien, zonder de zorgcontinuïteit van de burger in gevaar te brengen, dienen we rekening te houden met:

 • De door de toegang afgegeven beschikkingen die vaak kalenderjaar overschrijdend zijn;
 • De huidige systematiek (incl. declaratieprotocol) een traject al vaak bij de start declarabel maakt waardoor, bij kalenderjaaroverschrijding, mogelijk zorgmaanden in 2018 reeds betaald zijn;
 • De burger, behoudens een situatie van ernstige kwaliteitstekortkomingen, er niet bij gebaat is om van zorgaanbieder en dus zorgverlener te wisselen.

Zorgaanbieders die wensen te stoppen met de zorgverlening, doordat zij geen overeenkomst meer hebben, dienen samen met de toegang een warme overdracht naar een nieuwe zorgaanbieder te verwezenlijken.

 

Invoering nieuwe tarieven en productcodes

Dat houdt in dat ze van toepassing zijn op de beschikkingen/toewijzingen die in 2018 zijn/worden afgegeven. Een uitzondering hierop is dat wanneer de beschikking toewijzing in 2017 is afgegeven maar de zorg start pas in 2018 (305 bericht).

 

 

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie, neem dan contact op met team Inkoop Sociaal Domein, via e-mail: inkoopteamSD@maastricht.nl of via telefoonnummer 14- 043.

 

 

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg