Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Ontwikkeltafels 2017

Ontwikkeltafels 2017

In 2017 zijn we weer met het traject van ontwikkeltafels, gericht op de inkoopafspraken 2018, gestart.

Ontwikkeltafel 10-11-2017

De stukken van de ontwikkeltafel Jeugd en Wmo/BW van 10 november j.l. zijn op onze website terug te vinden onder het kopje downloads. Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders weer reageren via de “Virtuele ontwikkeltafel”. Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken. Na afloop van de virtuele ronde zal worden teruggekoppeld wat er met de ingekomen reacties wordt gedaan. Zoals gebruikelijk hanteren we hiervoor weer een periode van twee weken. Dat betekent dat u uiterlijk tot en met maandag 8 december 2017 kunt reageren. U kunt uw reactie doorgeven via inkoopteamSD@maastricht.nl.

Ontwikkeltafel 16-10-2017

De stukken van de ontwikkeltafel Jeugd en Wmo/BW van 16 oktober j.l. zijn op onze website terug te vinden onder het kopje downloads. Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders weer reageren via de “Virtuele ontwikkeltafel”. Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken. Na afloop van de virtuele ronde zal worden teruggekoppeld wat er met de ingekomen reacties wordt gedaan. Zoals gebruikelijk hanteren we hiervoor weer een periode van twee weken. Dat betekent dat u uiterlijk tot en met maandag 30 oktober kunt reageren. U kunt uw reactie doorgeven via InkoopteamSD@maastricht.nl.

 

Ontwikkeltafel 25-08-2017

De agenda en bijbehorende stukken van de ontwikkeltafel Jeugd en Wmo/BW van 25 augustus j.l. zijn terug te vinden bij de downloads. Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest weer reageren via de “Virtuele ontwikkeltafel”Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken en er zal aan na afloop van de virtuele ronde aan u worden teruggekoppeld wat er met uw reacties wordt gedaan. Zoals gebruikelijk hanteren we hiervoor weer een periode van twee weken . Dat betekent dat u tot en met vrijdag 22 september kunt reageren. U kunt uw reactie melden via InkoopteamSD@maastricht.nl

 

Op vrijdag 17 maart jl. en op donderdag 4 mei jl. hebben ontwikkeltafels plaatsgevonden.

Bij downloads treft u stukken aan.
Waar gaat het om:

  • Plan van aanpak OT’s: de keuze van de thema’s waarmee we dit jaar met u aan de slag willen en de planning daarbij. Omdat we ingaande 2017 met elkaar een forse aanpassing van de arrangementen en financiering daarvan hebben doorgevoerd is er in dit plan van aanpak voor gekozen, de OT zo beleidsarm mogelijk te houden en alles in het werk te stellen om de aangepaste systematiek goed in te voeren en te verankeren. Tijdens de fysieke OT van 17 maart is het plan van aanpak goed ontvangen en zijn er geen wijzigingsvoorstellen gedaan. Ook van de zijde van de gemeentebesturen is gepleit voor een periode van rust op het inkoopvlak. Dat laat onverlet dat de veranderingen, die met de transformatie verband houden, wel verder worden voorbereid.

 

  • Verlenging Samenwerkingsovereenkomst en DVO: deze lopen eind 2017 af. Om de implementatie van de voorstellen ingaande 2017 goed te kunnen doorvoeren en niet eind 2017 weer met een nieuwe inkoopsystematiek te beginnen wordt voorgesteld, de looptijd van de samenwerking en de daarop gebaseerde DVO met een jaar te verlengen tot 2019 voor jeugdzorg en de Wmo. Voor beschermd wonen wordt voorgesteld om deze te verlengen tot 2020. Dit in verband met de verdere decentralisatie-opgaven vanuit het rijk. Of de evaluatie van deze samenwerking en de methode van bestuurlijk aanbesteden daadwerkelijk leidt tot grote veranderingen is afwachten. Deze evaluatie vindt in 2017 plaats en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen zullen in het najaar ook nog in de OT aan de orde komen, maar treden dus pas in 2019  in werking en zullen in 2018 worden voorbereid. Via bijgevoegde korte notitie vragen we uw mening over deze verlenging. Wij gaan ervan uit dat, indien u uw bezwaren niet kenbaar maakt, u instemt met het voorstel om deze overeenkomsten te verlengen.

 

  • Deelname aan werkgroepen: op basis van het plan van aanpak worden er weer werkgroepen ingericht of gecontinueerd, die de komende OT’s gaan voorbereiden. Via deze mail peilen we uw bereidheid, om aan deze werkgroepen deel te nemen door een pool met mogelijke deelnemers in te richten. Opgave is echter geen garantie voor deelname, het aantal deelnemers per (sub)werkgroep dient beperkt te blijven om effectief en efficiënt te kunnen werken.  U kunt u hiervoor opgeven door een mail te sturen naar inkoopteamSD@maastricht.nl. Het gaat voorlopig om de volgende werkgroepen:

  • a. Resultaatsturing Wmo/Beschermd Wonen/Jeugd
    Opdracht: het doorontwikkelen van de uitvraag outcome-indicatoren, het doorontwikkelen van clientervaringsonderzoeken en het in breder verband oppakken van het thema “ontschotting”. Het eerste onderwerp (doorontwikkelen outcome-indicatoren ten behoeve van een toekomstbestendige resultaatsturing) vraagt om verdere uitwerking in een werkgroep. Deze werkgroep start vanuit cliëntprofielen voor jeugd en  van daaruit wordt dit verder uitgewerkt naar doelen en resultaatgebieden en zal vervolgens onderzoeken welke opties dat biedt voor resultaatsturing, mogelijke (resultaat)bekostigingsvormen en kwaliteitsprikkels. Voorgesteld wordt om de bestaande werkgroep resultaatsturing te verbreden en aan te vullen met deelnemers vanuit de werkgroepen arrangementen jeugd, arrangementen wmo en deelnemers met kennis van bekostigingsmodellen. De werkgroep zal volgens de principes van co-creatie en al dan niet in subwerkgroepen, dit onderwerp uitwerken.
  • b. Deze werkgroep zal in thema’s worden onderverdeeld: bekostiging/administratie & declaratie/informatievoorziening en communicatie en eventuele Quick Wins hierbij. Vanaf 2017 wordt er gewerkt met de vernieuwde arrangementensystematiek. Hoewel de systematiek leidt naar meer transparantie, uniformiteit en doelmatigheid, zijn die effecten nog niet meteen in volle omvang zichtbaar. Voor zowel de aanbieders als gemeenten blijkt dat een doorontwikkeling en optimalisatie nodig is zodat de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van de bureaucratie, de betrouwbaarheid van de stuurinformatie en de facturering, toenemen. Samen met de zorgaanbieders verkent het inkoopteam de verbeterpunten en vertaalt deze in een plan van aanpak voor de tweede helft van 2017.

 

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg