Home  >  INKOOP ZORGAANBIEDERS  >  Zorginkoop 2019

Zorginkoop 2019

Zorginkoop 2019

Op 6 april 2018 heeft de eerste ronde ontwikkeltafels gericht op de inkoop 2019 plaatsgevonden. Ook dit jaar hebben we onderscheid aangebracht in ontwikkeltafels voor Jeugd en ontwikkeltafels voor Wmo en Beschermd Wonen.

Een belangrijk agendapunt voor beide ontwikkeltafels was het integrale plan van aanpak zorginkoop 2019. Dit jaar is dat anders georganiseerd dan in de voorafgaande jaren, omdat de inkoop gericht op 2019 niet volledig via de methode van bestuurlijk aanbesteden verloopt. Daarom is het plan van aanpak opgedeeld in twee sporen:

 

Spoor 1: Bestuurlijk aanbesteden

De inkoop via dit spoor verloopt op de inmiddels bekende wijze: de voorbereiding van contractaanpassingen vindt plaats via werkgroepen en ontwikkeltafels. Dit jaar zo beleidsarm mogelijk om de rust in de uitvoering terug te brengen. We repareren dat wat noodzakelijk is maar de arrangementensystematiek blijft ongewijzigd. De tarieven 2019 van de verschillende (sub)arrangementen worden – indien nodig – bijgesteld en tijdens de ontwikkeltafels van oktober bekend gemaakt. De arrangementen die via bestuurlijk aanbesteden/spoor 1 worden ingekocht staan vermeld in onderstaande tabel. (bijgevoegd als afbeelding. de tabel is tevens aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.)

Spoor 2: Doorontwikkeling zorginkoop naar aanleiding van de adviezen uit het evaluatierapport van F-Fort

Op basis van de evaluatie van de zorginkoop uit 2017 door F-Fort is besloten om voor een aantal producten/thema’s te onderzoeken of een andere inkoop- of financieringsmethode voordelen biedt in vergelijking met bestuurlijk aanbesteden. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de zorg, maar uiteraard ook eventuele financiële voordelen van een andere inkoopwijze, gegeven de budgettaire problemen van gemeenten met de financiering van de zorg.

Voor Jeugd vallen de volgende thema’s en daarmee samenhangende arrangementen onder spoor 2: Crisis, Verblijf (inclusief Pleegzorg en Gezinshuizen, Begeleiding individueel en groep, Jeugdbescherming & jeugdreclassering en (nieuw) de ontwikkeling van een Doelgroeparrangement Onderwijs Jeugdhulp. Voor Wmo gaat het om de thema’s Beschermd Wonen, Begeleiding Groep en de ontwikkeling van een analyse-instrument voor beoordeling van de doelmatigheid van de huidige contractafspraken. Dit laatste is overigens een intern instrument dat niet direct gevolgen voor de inkoop heeft. In 2019 wordt hier het thema kortdurend verblijf aan toegevoegd.

 

De arrangementen die (wellicht) via een alternatieve methode uit spoor 2 worden ingekocht staan ook weer vermeld in de tabel. (bijgevoegd als afbeelding. de tabel is tevens aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.)

 

Voor al deze thema’s zijn of worden ambtelijke projectgroepen ingericht die onderzoeken wat de knelpunten met de huidige inkoop zijn, welke oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden en welke inkoopstrategie daar het beste op aansluit. Het kan betekenen dat bepaalde arrangementen vanaf 2019 via een Europese aanbesteding worden ingekocht, of dat wellicht subsidiëring een betere vorm is om deze vormen van hulpverlening te organiseren. Het kan ook betekenen, dat bestuurlijk aanbesteden voor het desbetreffende arrangement bij nader inzicht toch de meest voor de hand liggende inkoopmethode is. Op het moment dat deze laatste conclusie is getrokken wordt het desbetreffende arrangement weer ‘overgeheveld’ naar spoor 1.  En ook als geconcludeerd wordt dat bijvoorbeeld Europees aanbesteden de beste inkoopmethode is, maar dat deze nog niet volledig in 2019 op deze wijze kan worden ingekocht, of als daarvoor meer tijd nodig is, dan zal worden besloten de inkoop van deze arrangementen (eventueel gedeeltelijk) in 2019 voorlopig nog even via bestuurlijk aanbesteden in te kopen en keren deze producten weer (tijdelijk) terug in spoor 1.

 

De inkoop onder spoor 2 heeft te maken met een zeer kritische planning, met name voor de onderzoeken bij Jeugd. Voor sommige arrangementen hebben daarom al ‘marktconsultaties’ plaatsgevonden, die erop zijn gericht te achterhalen welke inkoopstrategie het meest geschikt is. Definitieve keuzes daarover zijn nog niet gemaakt, deze vinden naar verwachting eind mei van dit jaar in de Stuurgroep Jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg Maastricht-Heuvelland plaats. Een eventueel daarop volgende Europese aanbesteding zal dan in juni 2018 worden gepubliceerd. U ziet, een heel strak tijdpad als we dit voor 01-01-2019 willen realiseren.

Verdere communicatie

Tijdens de ontwikkeltafels van 6 april is afgesproken u over de voortgang van spoor 2 en de consequenties daarvan voor u en de inkoop 2019 zo spoedig mogelijk te informeren. Daarvoor wordt onze periodieke nieuwsbrief en

de site van het sociaal domein gebruikt.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg