Home  >  Verbeteren armoede aanpak

Verbeteren armoede aanpak

Armoede is een complex maatschappelijk probleem dat vraagt om een integrale aanpak. Het fenomeen bestaat uit een combinatie van een (langdurig) laag inkomen, gebrek aan maatschappelijke deelname en belemmeringen op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, veiligheid etc. Maar ook overerving van problemen en de mate waarin iemand in staat is om met zijn problemen om te gaan, spelen een rol.

We trachten regiobreed zicht te krijgen op de doelgroep, de problematiek en de effectiviteit van
de beschikbare (beleids)instrumenten. De uitkomsten vertalen we in een regionaal armoedeplan, waarbij oog is voor de overeenkomsten en verschillen tussen de Maastricht-Heuvellandgemeenten.

‘Arm in arm’

Zo luidt de titel van de nieuwsbrief die vanuit de armoedeaanpak gemaakt wordt. De nieuwsbrief informeert over de ontwikkelingen binnen het actieplan armoede.

En dat er aangepakt wordt, komt hier duidelijk in terug…kijk voor alle nieuwsbrieven op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.

Focus op preventie
We staan voor de taak om meer mogelijkheden te creëren voor innovatieve aanpakken die meer gericht zijn op preventie van armoede. Dat is beter voor de mensen omdat ze dan niet in zware curatieve trajecten terechtkomen en beter voor gemeenten omdat de druk van de wettelijke taken en de daarmee gepaarde gaande financiën vermindert. De effecten zullen breder zijn, juist vanwege de verbinding van armoede met bijvoorbeeld participatie, gezondheid en opleiding.

Arm in arm
Bij het bestrijden van armoede zijn gemeenten echter maar één van de partijen en zijn ze vooral de speler die samen met lokale partijen, organisaties, initiatieven en burgers de strijd voert. Natuurlijk voeren we onze wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit. Daarnaast willen we de komende jaren een slag maken naar een meer faciliterende, ondersteunende  rol en verwachten we van burgers en organisaties dat zij meer eigen kracht en samenkracht benutten.

Onderzoek ‘Meer dan geld alleen’
Op verzoek van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is er een regionaal armoedeonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn eerder dit jaar gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 22 juni met portefeuillehouders en ambtenaren uit Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. De onderzoeksrapporten vindt u bij de downloads op deze pagina.

 

Armoede heeft een relatie met alle drie de decentralisaties in het Sociaal Domein. Beleid rondom deze decentralisaties wordt op de schaal van de regio Maastricht-Heuvelland (WMO en Participatiewet) en de schaal van Zuid-Limburg (Jeugd) vastgelegd. 


Daarnaast hebben gemeenten rondom bijvoorbeeld minimabeleid, schuldhulpverlening enz. te maken met landelijke wet- en regelgeving. En dient er een steeds groter deel van armoedegelden besteed te worden aan wettelijk verplichte taken.

 


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg