Home  >  Nieuwsarchief
Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

De Crisiskaart is er voor mensen die bang zijn om een crisis mee te gaan maken of om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas en geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten tijdens een crisis. Sinds 1 september 2018 is dit project gestart.   Aandacht voor de crisiskaart Bij zorgaanbieders (Mondriaan, Levantogroep en Zuyderland), gemeentes (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen), Regionaal Platform Zuid GGz OGGz, inloopvoorzieningen en beschermd wonen GGZ locaties die een rol hebben of kunnen hebben in een crisissituatie, zijn in de afgelopen periode presentaties en bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er 22 crisiskaarten in gebruik in Zuid-Limburg. Duidelijk is dat de kaart rust en vertrouwen geeft voor de gebruiker en duidelijkheid geeft voor de hulpverleners.   Waarde onafhankelijk steunpunt Het blijkt dat de waarde van een onafhankelijk steunpunt en de zichtbaarheid van één uniforme kaart in Zuid Limburg essentieel is. Dankzij het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg Zuid kunnen cliënten, informele- en formele zorgaanbieders terecht voor informatie en ondersteuning in het maken van een Crisiskaart.   Belang proces Niet alleen het product Crisiskaart is belangrijk, maar het proces dat bij het invullen hiervan vooraf gaat. Cliënten krijgen meer zicht op hun eigen crisis en door de afspraken die gemaakt worden met contactpersonen, weet iedereen wat wel en niet te doen tijdens een crisis. Cliënten met een Crisiskaart ervaren meer rust, overzicht en eigen regie met een Crisiskaart op zak. Van belang blijkt dat crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) vooral een ondersteunende rol innemen, handvatten geven, een bescheiden en een informerende rol innemen.   Waar staan we nu In voorgaande periode hebben er 40 intensieve gesprekken met kaartvragers rondom hun crisis en het tot stand komen van een Crisiskaart plaatsgevonden. Er zijn 22 Crisiskaarten afgerond, 13 kaarten in de uitvoerende fase, staan 5 kaarten on hold en staan 4 aanvragen klaar om opgestart te worden. Commitment, draagvlak, kwaliteitsborging, continuïteitsborging en een optimale samenwerking tussen netwerkpartners zijn onder de aandacht gebracht, maar bovenstaande ontwikkelingen vragen zeker om voortzetting en een verdere verdieping voor de toekomst.   Meer informatie en aanvragen crisiskaart Kijk voor meer informatie en/of vragen over de Crisiskaart op  www.crisiskaartzuid.nl. Hierop staat ook een interessant filmpje met uitleg over de crisiskaart. Je kunt ook contact opnemen met Liesbeth Crousen, coördinator Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg- Zuid, via + 31 (0)46 420 8039 / 06 58 07 30 21 of coordinator@crisiskaartzuid.nl.

Pasopjegeld vernieuwd

Pasopjegeld vernieuwd

Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook geldzorgen. Wat je situatie ook is, het vernieuwde Pasopjegeld.nl biedt gratis info en advies over geld- en budgetzaken voor de meest voorkomende levenssituaties.   Voor Maastricht en Heuvelland Pasopjegeld is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en is er voor inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan een bericht naar info@pasopjegeld.nl. Mobielvriendelijk Pasopjegeld.nl heeft een sterke zoekfunctie en is in een paar stappen te installeren op het beginscherm van mobiele telefoon of tablet. Hoe dat werkt staat op www.pasopjegeld.nl/app.

Uitnodiging regiobijeenkomst

Uitnodiging regiobijeenkomst

Op donderdag 12 september is er een regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De bijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+) We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+). Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst. Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst. Actief in zorg en ondersteuning thuis? Welkom! Organisaties die in Maastricht en Heuvelland actief zijn in de zorg en ondersteuning thuis (18+) zijn van harte welkom. Denk hierbij aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc. Meer informatie De bijeenkomst is geïnitieerd door het ministerie van VWS en de VNG in samenwerking met adviesbureau Significant Public. Gastgemeente is de gemeente Maastricht. Voor meer informatie kunt u terecht op www.merkbaarbeterthuis.nl of neem contact op met maaike.jongerius@significant.nl, tel. +31 6 23 641 643.

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Momenteel wordt in kaart gebracht welke Maastrichtse jongeren tussen de 18 en 27 in aanmerking komen voor begeleiding binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Motivatie Dit zijn (tenminste 15) jongeren met een problematische schuldensituatie, die ze niet op eigen kracht structureel kunnen oplossen. Vaak speelt er problematiek op meerdere levensgebieden. Voorwaarde is dat de jongeren gemotiveerd zijn en optimaal meewerken door het volgen van een coachingstraject. Ze krijgen trainingen en cursussen over financiën en andere leefgebieden zoals wonen, gezondheid, verslaving, werk of school. Bovendien is het de bedoeling dat ze meewerken aan budgetbeheer. Ook lopen ze maatschappelijke stages. Planning De tussenevaluatie van de pilot in Maastricht vindt plaats in december 2019 en de eindevaluatie is voorzien voor eind 2020. Dan wordt ook besloten over een eventueel vervolg van de pilot.

Meepraten over armoede en schulden

Meepraten over armoede en schulden

Maandag 15 april was er een drukbezocht stadsgesprek over armoede en schulden in Stayokay in Maastricht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Burgers en organisaties  konden meepraten over de aanpak van armoede en schulden in de stad.  Van de bijeenkomst werd een beeldverslag gemaakt door Astrid Spoelstra. Oorzaken Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en schulden in Maastricht, alsook hoe de gemeente haar beleid daarvoor effectiever kan maken. Christine Kuiper van Movisie lichtte in haar welkomstwoord het doel van de bijeenkomst toe: de input die wordt opgehaald vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek. Samen aanpakken Wethouder Jim Janssen lichtte kort de ambities toe van de gemeente op het gebied van armoede richting 2030: “De gemeente wil armoede in onze stad in 2030 onder het landelijk gemiddelde brengen. Maar armoede aanpakken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom vullen we het onderzoek van Movisie graag aan met uw ideeën en goede voorbeelden.” Wat is nodig? Het door Movisie uitgevoerde onderzoek werd gepresenteerd en daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. Aan de gesprekstafels ging het over wat er goed gaat binnen de aanpak van armoede en schulden. Ook konden deelnemers aangeven wat er nodig zou zijn om de aanpak van armoede en schulden in Maastricht te versterken. Top drie Verder was er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om aanvullingen op het rapport van Movisie mee te geven. Via de Mentimeter werd er interactief per tafel een top drie van aandachtspunten ‘opgehaald’ die plenair werd besproken. De gemeente neemt deze aandachtspunten mee bij de herziening van het armoedebeleid.

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV). De rechtstreekse connectie De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling. Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties. Dress for success De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success: Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success. Samen Verder Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Sinds 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.   De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december 2018 hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website. De essentie van de verordening is voor elke gemeente samengevat in een voor ouders heldere  infographic. De Maastrichtse versie vind je als download bij deze pagina.   Wmo Ook de verordening Wmo is in december 2018 door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Ook voor de verordening Wmo is een infographic in voorbereiding.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?   Ervaringen delen Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.   Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden! Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Steuntje in de rug Vaals

Steuntje in de rug Vaals

Alle informatie rondom zorg en ondersteuning in de gemeente Vaals is nu te vinden in een nieuwe tweetalige flyer voor mensen die ondersteuning in het sociaal domein zoeken.

Nieuwsbericht aan aanbieders Wmo

Nieuwsbericht aan aanbieders Wmo

Algemeen toegankelijke voorziening Dagbesteding voor ouderen van start in de gemeente Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Eijsden-Margraten. Per 1 januari 2021 organiseren een aantal aanbieders in de gemeente Maastricht en Valkenburg aan de Geul, de dagbesteding voor inwoners met een (psycho)geriatrische aandoening op een nieuwe manier. De gemeente Eijsden-Margraten is reeds per 01-04-2020 op deze manier gaan werken. De betreffende aanbieders gaan op basis van een taakgerichte opdracht een voorliggende oplossing bieden. De toegangsroute loopt via het Zorgpunt Maastricht (Info@zorgpuntmaastrichtheuvelland.nl). De wijkverpleegkundige (voor Maastricht en Eijsden-Margraten) en de wijkcoördinator (voor Valkenburg aan de Geul) beoordeelt voortaan, of professionele dagbesteding nodig is en in welke mate. Wanneer de cliënt en zijn sociaal netwerk hiermee instemmen is een melding bij de gemeente niet meer nodig. Deze vorm van beschikkingsvrij werken is om meerdere redenen vernieuwend. De voorziening is zonder gemeentelijke indicatie toegankelijk, er wordt gewerkt met een lumpsum financiering en de kennis van de wijkverpleegkundige/wijkcoördinator wordt benut om zorg en ondersteuning in betere samenhang te brengen. Partijen zien de start als een eerste stap naar integrale ouderenzorg. Een ontwikkelagenda is daarom onderdeel van de opdracht. Door het voorliggend karakter van de voorziening zal de instroom van inwoners met (psycho)geriatrische problematiek in de maatwerk arrangementen begeleiding groep in deze gemeenten verminderen. Dit is een beoogd effect dat in een vroege fase is aangekondigd en waar aanbieders binnen de maatwerkopdracht, die zich specifiek op deze doelgroep richten, rekening mee dienen te houden. Nieuwe cliënten dienen in alle gevallen de route via het zorgpunt te doorlopen. Bovenstaande opdracht is onder de titel ‘Algemeen toegankelijke voorziening begeleiding groep voor ouderen’ eind 2019 aanbesteed. De oorspronkelijke startdatum 1 april 2020 is in Eijsden-Margraten aangehouden. In Maastricht en Valkenburg aan de Geul is deze vanwege de coronapandemie uitgesteld tot 1 januari 2021.

Resultaatsturing Wmo: scores voor zorgaanbieders

Resultaatsturing Wmo: scores voor zorgaanbieders

Om een beter beeld te krijgen van de resultaten van de ingezette Wmo-ondersteuning en de rol van een zorgaanbieder, is het nodig om duidelijker inzicht in de resultaten te krijgen. Daarom is er in Suite ingebouwd dat consulenten voortaan een kwalificatie geven aan de ondersteuning door aanbieders.   Voor de voorzieningen Begeleiding Individueel en Beschermd Wonen moeten consulenten in Periodieke Onderzoeken een score in vullen voor het functioneren van de zorgaanbieders. Daarvoor schat de consulent in hoe de situatie van de inwoner zich ontwikkelt en wat daarin de rol is van de ingezette ondersteuning van de zorgaanbieder.   Het gaat in essentie om de vraag of de zorgaanbieder zich voldoende inspant om samen met de inwoner te werken aan het vergroten of op peil houden van diens zelfredzaamheid. Is dit meer dan verwacht dan is score A van toepassing, is dit zoals verwacht is het score B en als dit minder is dan verwacht score C.   Op basis van de resultaten van de scores schrijven de adviseurs Wmo periodiek een analyse over de verschillende zorgaanbieders. Deze wordt met de consulenten en het Inkoopteam Sociaal Domein gedeeld en op basis hiervan worden (kwartaal)gesprekken met de zorgaanbieders gevoerd.

Contractering 2021 van start!

Contractering 2021 van start!

Inmiddels is de contractering voor 2021 voor Zuid-Limburg opgestart. Net als voorgaande jaren verloopt de contractering weer via Negometrix.   De volgende tenders zijn in Negometrix gepubliceerd: Tender 164144: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2021 Tender 164145: Wmo Maastricht-Heuvelland 2021 Tender 164146: Begeleiding Jeugd Zuid-Limburg 2021 Tender 164147: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2021   De planning voor de contractering ziet er als volgt uit:

Jeugd

Activiteit Deadline Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen ma 30 nov 2020 12:00 Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020 Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00 Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00   WMO Activiteit Deadline Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen Vr 27 nov 2020 12:00 Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020 Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00 Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00   Inschrijver wordt nadrukkelijk verzocht om niet eerder in te schrijven dan donderdag 3 december 2020, tijdstip 09.00 uur. Indien inschrijver eerder inschrijft bestaat het risico dat inschrijver eventuele wijzigingen als gevolg van de nota van inlichtingen (publicatie op woensdag 2 december 2020) mist, waardoor de inschrijving niet meer voldoet. Dat risico komt dan volledig voor rekening van inschrijver.   Concreet betekent dit ook dat geadviseerd wordt om voor de datum van 2 december 2020 nog geen stukken uit Negometrix te downloaden en uit te printen omdat de mogelijkheid bestaat dat er nog wijzigingen n.a.v. Nota van Inlichtingen in worden aangebracht.   Wel kan er tot dat moment al kennis genomen worden van de inhoud van de contracteringstenders en kunnen er bij vragen/onduidelijkheden vragen gesteld worden via de vraag-knop bij het betreffende onderdeel in Negometrix.   Het uitdrukkelijk verzoek is ook om van deze mogelijkheid gebruik te maken en geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van het Inkoopteam Sociaal Domein. Door namelijk van deze mogelijkheid in Negometrix gebruik te maken kunnen alle inschrijvers geanonimiseerd kennis nemen van vragen en antwoorden bij bepaalde onderdelen.

Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen van start

Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen van start

Op vrijdag 2 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.   Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina Ontwikkeltafels 2020.

Ontwikkeltafels 2020

Ontwikkeltafels 2020

Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen van start   Op vrijdag 2 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen plaatsgevonden.   Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.   Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina Ontwikkeltafels 2020.

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

  Geachte Zorgaanbieder,   U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen. In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen. Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf   De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda; een voor Jeugd en een voor Wmo. Deze concept- addenda ‘continuïteit van financiering ten tijde van corona’ zijn tevens gepubliceerd op de virtuele ontwikkeltafel sociaal domein Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl en https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl .   U wordt opgeroepen te reageren op de stukken via de “virtuele ontwikkeltafel”. De reactietijd eindigt op 15 augustus 2020 om 18.00 uur. U dient uw reactie via e-mail te richten aan  GegevensuitvraagSD@maastricht.nl . Na afloop van deze termijn ontvangt u alle ingediende reacties inclusief de terugkoppeling van opdrachtgevers. Daar waar de reacties leiden tot een aanpassing wordt dit aangegeven. Terugkoppeling op de reacties zal plaatsvinden voor 22 augustus 2020. Vervolgens worden de concept stukken inclusief reacties ter advisering voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep jeugd ZL (op 27 augustus) de DG Wmo.   Wij hopen na besluitvorming zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van bijgevoegde stukken.   Met vriendelijke groet, Inkoop Sociaal Domein Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht Mosae Forum 10, 6211  DW  Maastricht  |  Postbus 1992, 6201  BZ  Maastricht www.gemeentemaastricht.nl www.jeugdhulpzuidlimburg.nl www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043-3504080.   20200730 - Addendum JEUGD def 20200730 - Addendum WMO def 20200730 Begeleidende brief bij addendum def 20200730 Instructie zorgaanbieders en gemeentelijke toegang

Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Continuering van jeugdhulp en maatschappelijk ondersteuning tijdens Corona In de strijd tegen het coronavirus heeft de rijksoverheid op dinsdag 3 november nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is het belangrijk om jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk voort te zetten. Wij vragen aanbieders die hun dienstverlening deels moeten aanpassen als gevolg van de Coronamaatregelen te melden bij team inkoop sociaal domein via inkoopteamsd@maastricht.nl. Deze informatie zal vervolgens gedeeld worden met de toegangsteams. Ook als u vragen heeft m.b.t. de Coronamaatregelen kunt u die hier stellen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met uw contractmanager. Via de verschillende informatiekanalen van het Rijk en brancheorganisaties zullen veel vragen al beantwoord worden. Als er relevante handreikingen verschijnen, zullen we daar hier naar verwijzen. Handreiking Dagbesteding in de gehandicaptenzorg Team Inkoop Sociaal Domein Maastricht Heuvelland ontvangt veel vragen van zorgaanbieders en heeft daarom een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen door zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus. De meest recente versie is gewijzigd op 11 mei 2020. De antwoorden zijn gerubriceerd in drie categorieën: de gevolgen voor de zorg, financiële of administratieve gevolgen en vragen over specifieke informatie voor zorgaanbieders. De vraag en antwoordlijst wordt de komende tijd met enige regelmaat bijgewerkt. Houd daarom deze pagina in de gaten. Via de nieuwsbrief van Inkoop houden wij u tevens met enige regelmaat op de hoogte. Ook is er een landelijk convenant in de maak waarbij wij uiteraard, waar van toepassing, aanhaken met het oog op het borgen van de zorg continuïteit. Hiervan houden wij u ook via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte. Vraag en Antwoord voor zorgaanbieders tijdens coronacrisis 11052020

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen

Beste partners in het sociaal domein,

Graag aandacht voor de bijgevoegde brief inzake de financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Team Inkoop Sociaal Domein 

Beleid en Ontwikkeling  |  Gemeente Maastricht T   043 – 350 40 80 |  E  inkoopteamSD@maastricht.nl Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  |

Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  |

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende corona maatregelen

Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

In verband met het coronavirus vragen we met deze mail extra aandacht voor hygiëne quarantaine en uitvoering van de Wpg (gedwongen isolatie) voor beschermd wonen en opvang. Onder opvang vatten we in dit geval ook Vrouwenopvang. Ook benoemen we een aantal websites waar informatie specifieker voor Vrouwenopvang te vinden is. Ook sturen we de richtlijn van het RIvM mee, die vandaag is vastgesteld door de Staatssecretaris van VWS.   De VNG krijgt ernstige signalen van Valente, de brancheorganisatie voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: medewerkers lopen groot risico doordat onvoldoende maatregelen tegen verspreiding van het corona virus worden genomen. Wat hierbij niet helpt is dat doelgroep van met name maatschappelijke opvang wel eens onaangepast gedrag kan vertonen, al dan niet samenhangend met de behoefte om middelen te verkrijgen en gebruiken. Ons advies is om samen met de aanbieders creatief te kijken naar de mogelijkheden om het werk op een veilige manier voort te zetten. Zo weinig mensen op straat, beschikbaar schoon sanitair en voldoende afstand tussen mensen in de opvang. Daar gaat het nu om. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt dat we zo snel mogelijk de balans opmaken van de meerkosten hiervan. Het Rijk heeft ook toegezegd ons hierin tegemoet te komen.   Gedwongen Isolatie In het ergste geval zou gebruik gemaakt kunnen worden van de bevoegdheden die er zijn om mensen in gedwongen kader te isoleren. Gemeenten hebben de plicht om deze maatregelen te nemen in geval van gevaar voor de volksgezondheid. De stappen daartoe geven we hieronder weer. NB: deze stappen moeten we nog goed afstemmen met deskundigen en hebben we dus nog niet op onze website geplaatst. isolatie Gebaseerd op: Generiek Draaiboek aanpak grotere crises De maatregel gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek is door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) verwerkt in een draaiboek met stappen die nodig zijn om de Wpg Artikel 31 (Gedwongen Isolatie) uit te voeren. Hieronder zijn de taken en activiteiten van de verschillende actoren schematisch weergegeven.   Stappenplan gedwongen isolatie (art. 31 Wpg) behandelend arts meldt aan de GGD als een patiënt met corona een gevaar vormt voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door het (dreigen) zich te onttrekken aan vrijwillige isolatie GGD-arts beoordeelt of de gedwongen isolatiemaatregel de juiste maatregel is en schrijft advies aan directeur GGD en voorzitter van de Veiligheidsregio Voorzitter veiligheidsregio beoordeelt advies van de GGD, tekent beschikking en zorgt voor rechtsbijstand (piketadvocaat) politie / ambulance spoort betrokkene op en zorgt voor vervoer van persoon naar gezondheidszorginstelling (in overleg met gemeente en GGD) Instelling voor Gezondheidszorg neemt patiënt op in isolatie en zorgt voor de bewaking officier van Justitie controleert procedure en stelt de vordering in voor de rechterlijke machtiging rechter hoort de patiënt, meestal in het bijzijn van de piketadvocaat en neemt beslissing over voortzetting gedwongen isolatie Op Specifiek voor de Vrouwenopvang zijn ook nog de volgende websites van belang: https://www.nji.nl/coronavirus https://www.movisie.nl/coronadossier crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis   Op de www.vng.nl zijn verder uitgebreide FAQ’s te vinden met allerhande informatie over Corona. Je kunt deze vragen en antwoorden vinden op de website pagina van de VNG over corona via deze link https://vng.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-coronavirus. De FAQ’s worden elke dag geüpdatet en aangevuld.   Voor nieuwe vragen kunnen jullie terecht bij info@vng.nl. Wij beantwoorden deze vragen zo snel mogelijk en gebruiken ze om de FAQ weer aan te vullen. Definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen  

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Dien je aanvraag in voor kinderen die NU hulp nodig hebben: www.kwetsbaarthuis.nl Juist de kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie, hebben het extra moeilijk nu ze niet naar school kunnen. Daarom is er een speciaal Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis. Om kwetsbare kinderen, in deze ingrijpende periode, snel te helpen met spullen die NU noodzakelijk zijn. Zodat deze kinderen nu ook kunnen leren of even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. Het crisisfonds richt zich op kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting en de (jeugd)professionals die hen in beeld hebben. Met name de kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s, en kinderen in de pleegzorg. Er zijn vouchers voor online winkels beschikbaar die bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan: Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten) Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat deze het kind helpen in de crisissituatie Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen. Ben jij een geregistreerde (jeugd)professional en ken je kinderen die nu praktische hulp kunnen gebruiken voor een acute nood? Dien dan je aanvraag in via www.kwetsbaarthuis.nl. We streven ernaar om binnen 24 uur vouchers te verstrekken waarmee jij voor maximaal 100 euro per gezin of 250 euro per (leef)groep de noodzakelijke spullen online kunt bestellen. Zo zorgen we er samen met jou voor dat extra kwetsbare kinderen snel de spullen ontvangen die ze nu kunnen gebruiken om te kunnen leren of ontspannen.

Richtlijnen coronavirus – bereikbaarheid team Inkoop Sociaal Domein

Richtlijnen coronavirus – bereikbaarheid team Inkoop Sociaal Domein

Beste collega, deelnemende gemeenten, zorgaanbieder,   In verband met de landelijke maatregel om zoveel mogelijk vanuit thuis te werken, is het Inkoopteam de komende twee weken niet of minder op kantoor aanwezig.   Wij zullen vanuit de thuissituatie de werkzaamheden oppakken. E-mails en terugbelverzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Het jaarafsluitingtraject 2019, uitvraag spiegelinformatie, de afhandeling van declaraties e.d. zullen vooralsnog op de gebruikelijke/ gestelde  termijnen doorgang vinden.   In het kader van zorgcontinuïteit kunnen wij aangeven dat Inkoop geen specifieke aanwijzingen heeft voor onze zorgaanbieders rondom de te nemen maatregelen in relatie tot de Coronapreventie.   Voor maatregelen in algemene zin verwijzen wij u naar de landelijke aanbevelingen en maatregelen. Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het RIVM of de regionale GGD.   Continuïteit van zorg is een belangrijk uitgangspunt in zorg. De zorgaanbieder is inhoudelijk verantwoordelijk om de juiste afwegingen te maken, mede in het belang van de cliënten.   Zodra wij meer duidelijkheid hebben over geplande afspraken c.q. overleggen zullen wij dit bilateraal aan de genodigden toelichten.   Wij willen u dringend verzoeken om uw vragen via de e-mail te stellen en zo min mogelijk gebruik te maken van het algemene nummer van team inkoop.     Met vriendelijke groet, Team Inkoop Sociaal Domein  Beleid en Ontwikkeling  |  Gemeente Maastricht T   043 – 350 40 80 |  E  inkoopteamSD@maastricht.nl Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  | Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  | www.jeugdhulpzuidlimburg.nl www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl Werkdagen maandag t/m vrijdag     Vragen over declaraties kunt u mailen naar declaratiessd@maastricht.nl, Overige vragen kunt u mailen naar inkoopteamSD@maastricht.nl Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043 – 350 40 80.  

Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek

Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Maastricht Heuvelland (CJG043) dong in 2018 mee naar de Galjaardprijs. Een landelijke onderscheiding voor inspirerende en vernieuwende initiatieven op het gebied van overheidscommunicatie. Helaas sleepte de regionale website over opvoeden en opgroeien de prijs niet in de wacht. Wél werd het succesverhaal van het CJG043 als een van de 19 zogenaamde ‘Galjaardparels’ opgenomen in het boek ‘Communicatieverhaal Halen’. Op woensdag 20 februari ontvingen de zes wethouders Jeugd van de Maastricht Heuvelland Gemeenten een exemplaar van dit boek.   Over CJG043 Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een online platform over opvoeden en opgroeien. Een digitaal informatie- en adviespunt waar ouders en jeugdprofessionals terecht kunnen met al hun alledaagse opvoedvragen. Van informatie over huilende baby’s en driftige peuters tot tips voor hoe je met je puber kunt praten over seksualiteit. Alles komt voorbij op de website van het CJG043!   Regionaal Karakter Maar wat het CJG043 vooral zo uniek maakt en onderscheidt van talloze andere websites over opvoeden en opgroeien, is dat veel van de informatie op de site afkomstig is van experts uit de regio. Een jeugdverpleegkundige die tips geeft over zindelijkheidstraining, een preventiewerker die vertelt over hoe je als ouder eraan kunt bijdragen dat je kind met Carnaval op een verantwoorde wijze op stap gaat. Of een psycholoog die uitleg geeft over de werking van het puberbrein. Ook worden er regelmatig ervaringsverhalen van ouders geplaatst. Omdat juist dat stukje herkenning voor veel ouders zo fijn is!   Voor het Voetlicht Ten slotte heeft het CJG043 een belangrijke functie in het voor het voetlicht brengen van het preventieve aanbod dat er in de verschillende gemeentes voorhanden is op het gebied van opvoeden en opgroeien. Niet alleen in de vorm van een uitgebreide activiteitenagenda met cursussen en bijeenkomsten in de regio. Maar vooral ook weer door interviews met betrokken professionals, ervaringsverhalen van ouders en jeugdigen of door zelf een kijkje in de keuken te gaan nemen en een mooie reportage te maken. Waardoor ouders een beter beeld krijgen van het brede aanbod dat er is in deze regio!   Succes Het CJG043 is het eerste CJG in Nederland dat koos voor deze aanpak. Hierbij worden inzichten uit de contentmarketing toegepast. En dat legde hen bepaald geen windeieren. De bezoekersaantallen van de website stegen van gemiddeld 1400 bezoeken per maand in 2016 naar meer dan 27.000 websitebezoeken in januari van dit jaar! Cijfers om trots op te zijn! Meer weten? Een artikel op de website van CJG043 gaat dieper in op deze specifieke aanpak .

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

De gemeente Vaals heeft afgelopen november in Amersfoort de Inspiratie Award 2018 ontvangen voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad). Wethouder Paul de Graauw, beleidsadviseur Marjolein Wassenberg en Beweegmakelaar Jolanda Mikic kregen de award uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van ‘Gezond in…’, een landelijk programma dat GIDS-gemeenten ondersteunt bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.   https://www.facebook.com/gemvaals/videos/192996558292442/ Lokale aanpak als voorbeeld De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Vaals is daarin een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten gebleken. De aanpak van de gemeente Vaals kent al enige jaren een brede en integrale benadering van gezondheid, participatie en armoede en benut daarbij de energie en motivatie van inwoners.   Beweegmakelaar centraal De gemeente heeft een breed netwerk weten op te bouwen bestaande uit professionals en vrijwilligers werkzaam op het gebied van gezondheid, participatie en armoede waarin de Beweegmakelaar een centrale rol heeft. De Beweegmakelaar ‘beweegt’ mensen in de breedste zin van het woord; het gaat daarbij niet alleen om fysiek in beweging komen maar vooral ‘in beweging komen’ van inwoners op sociaal en maatschappelijk vlak. Inwoners komen daardoor meer in hun kracht, wat een belangrijke voorwaarde is voor gezondheid.   Lees verder op de website van de gemeente Vaals.

Raadsleden kijken achter de schermen

Raadsleden kijken achter de schermen

Op woensdag 5 december kwamen raadsleden, burgerraadsleden, bestuurders en beleidsmedewerkers uit Maastricht en de Heuvellandgemeenten naar de locatie van de MTB aan de Watermolen in Maastricht voor een raadsintroductiemiddag rondom de uitvoering van de Participatiewet.   Deze bijeenkomst was het vervolg op een eerste sessie op 7 november jl.. Die eerste bijeenkomst was gericht op de wet, de gemeentelijke opdracht, het gezamenlijk beleid en beschikbaar instrumentarium. Bij aankomst was er een warm welkom namens alle vier de ketenpartners die in onze regio deze taken uitvoeren: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), Annex, MTB en Podium24. Doel van de middag was om de bezoekers te laten zien hoe de ketenpartners vorm geven aan dienstverlening en activiteiten op het gebied van ontwikkeling en arbeidsparticipatie voor inwoners van Maastricht-Heuvelland.   Na de opening door wethouder Jim Janssen volgde er een korte introductie door een vertegenwoordiger van elk van de vier ketenpartners. Vervolgens vertrok het gezelschap voor een kort werkbezoek aan het Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf (LKS). Van daar uit ging het terug naar de locatie MTB/Annex waar een rondgang over de diverse afdelingen werd gemaakt. Vol bewondering werd er kennis genomen van de verschillende taken die hier worden opgepakt. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de werknemers van beide locaties een praatje te maken en vragen te stellen, om zo een beeld te krijgen van hun eigen ervaringen.   De deelnemers aan de middag waardeerden het om zelf op locatie eens achter de schermen mee te kunnen kijken. Het was zinvol om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en men was onder de indruk van de betrokkenheid van de aanwezige werknemers. Het belang van de ketensamenwerking was voor alle bezoekers duidelijk. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap.   Deze raadsintroductiemiddag was een initiatief van de ketenpartners Podium24, MTB, Annex, SZMH en beleid Sociale Zekerheid.

Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV?

Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV?

Bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunnen mensen elke maandag van 08.30 tot 16.00 uur terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV.   Persoonlijke aandacht Dat is prettig voor mensen die niet zo handig zijn met de computer of liever persoonlijk geholpen worden. Na een succesvolle proefperiode is deze samenwerking nu verlengd tot juli 2019.   Lees het verhaal van Jean Op de website van Sociale Zaken staan alle telefoonnummers en een filmpje met uitleg. Daarnaast wordt in het verhaal van Jean duidelijk met welke vragen je terecht kunt.

Nationaal Jeugdontbijt

Nationaal Jeugdontbijt

De gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem zijn sinds kort aangehaakt bij het Nationaal Jeugdontbijt.   Stichting het Nationaal Jeugdontbijt vindt dat elk kind recht heeft op een goed ontbijt. Want dat is goed voor de prestaties en concentratie gedurende de dag. Soms lukt het ouders niet om een ontbijt op tafel te zetten. Het Nationaal Jeugdontbijt zorgt dan voor een heerlijk gevuld ontbijtje, waar dat nodig is.   In Eijsden-Margraten is het Nationaal Jeugdontbijt onderdeel van het kindpakket.  

Jongeren denken mee in Meerssen

Jongeren denken mee in Meerssen

Het project Speaking Minds geeft jongeren een stem in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.   Na Maastricht gaat nu ook de gemeente Meerssen hier mee aan de slag, in samenwerking met het Stella Maris College.   Meer weten? Lees verder op de website van CJG043.

Onderzoek cliëntervaringen

Onderzoek cliëntervaringen

Momenteel loopt er een onderzoek binnen de gemeenten in Maastricht-Heuvelland naar ervaringen van inwoners die ondersteuning hebben ontvangen van hun gemeente op het gebied van participatie, wmo of jeugdhulp.   Het onderzoek is een verdiepend kwalitatief onderzoek bovenop de bestaande jaarlijkse enquêtes naar de klanttevredenheid. Dit onderzoek wordt aan de hand van diepte-interviews door een extern bureau uitgevoerd waarbij wordt gekeken hoe de dienstverlening van de gemeenten verder kan ontwikkelen en verbeteren. Welke ervaringen hebben inwoners en welke ideeën of beelden hebben zij om ondersteund te worden in hun vraag. De resultaten van het onderzoek worden eerste kwartaal 2019 verwacht. Voor meer informatie neem contact op met b.deiana@vaals.nl.

Daniëlle zal een kind nooit laten vallen

Daniëlle zal een kind nooit laten vallen

Daniëlle en haar man runnen zelfstandig een gezinshuis in Berg en Terblijt. Daar wonen ze met hun drie eigen kinderen, een pleegkind en nog vier gezinshuiskinderen.   “Een gezinshuis runnen is een missie, een roeping” aldus Daniëlle, die zelf vroeger in de zorg werkte en tevens pleegouder was. “Door een advertentie van Gezinshuis.com werden we geattendeerd op een informatieavond over gezinshuizen. Het beeld dat we daar kregen, klopte met hoe wij het voor ons zagen.” Daniëlle en haar man, die nog geen werkachtergrond in de zorg had, besloten zich aan te melden om gezinshuisouder te worden. Na een procedure van ongeveer een half jaar, konden ze van start. In touw “Wij doen dat op zelfstandige basis, dat betekent dat we business plannen hebben geschreven, een oude gymzaal in het dorp hebben omgebouwd tot geschikte woonruimte voor ons grote gezin en dat je de eigen administratie voert. Maar het grootste gedeelte van de dag ben je in touw met en voor de kinderen. Je voert alle gesprekken met instanties, maar ook familieleden om de zorg rondom de kinderen te regelen. Maar dat is waar je het voor doet. Het is onze passie.” Pittig, maar mooi! Tegelijk moet je ook zakelijk kunnen denken, legt Daniëlle verder uit. “Voordat je een kind in huis neemt, moet je goed nadenken wat je wel en niet als gezinshuisouder wil en of het kind ook past. Ga daarover het gesprek aan met de zorgaanbieder die een kind wil plaatsen, en geef goed je grenzen aan. Want het is pittig, maar dat maakt het ook mooi. De kinderen die bij ons in huis wonen, zullen we nooit laten vallen.”

Gezamenlijke werving gezinshuizen

Gezamenlijke werving gezinshuizen

Op 28 november vond er een eerste gezamenlijk info-avond plaats over het starten van gezinshuizen in Zuid-Limburg.   De avond werd georganiseerd door de gemeenten in de regio Zuid-Limburg, in samenwerking met Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com. In totaal waren er ongeveer 50 aanwezigen, hetgeen een mooie opkomst is aangezien het concept nog vrij onbekend is in Zuid-Limburg en een selecte doelgroep aanspreekt. Gewoon In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangende ‘thuis’. Deze kinderen hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders worden de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in dit gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor de ouder een pedagogische en/of didactische opleiding nodig heeft met ervaring op MBO of HBO niveau. Groei Tijdens de avond gaf onderzoeker en lector Peer van der Helm een bevlogen betoog over het belang van gezinshuizen voor het oplossen van knelpunten in de huidige jeugdzorg. Landelijk zouden er zelfs 3000 van dergelijke huizen bij moeten zo stelt hij. Hij pleit ervoor om kinderen binnen een gezinssituatie te helpen waarbij het kind tegelijkertijd geborgenheid, maar ook autonomie en zelfstandigheid ontwikkelt. De komende tijd wordt er verder gekeken hoe het aantal gezinshuizen in Zuid-Limburg verder kan groeien. Zo wordt gekeken of er meerdere info-avonden kunnen worden georganiseerd en wordt ook de communicatie in samenwerking met de diverse partijen opgepakt. Voor meer informatie en contactgegevens van de aangesloten partnerorganisaties www.jeugdhulpzuidlimburg.nl.

Website Crisiskaart Zuid gelanceerd

Website Crisiskaart Zuid gelanceerd

Een van de projecten in het regionale beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag is het stimuleren van de bekendheid en het gebruik van de Crisiskaart.   De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. De Crisiskaart geeft aan wat iemands wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen?   Ook staat op de kaart welke afspraken er gemaakt zijn met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Sinds begin december is een speciale website voor deze kaart online:  www.crisiskaartzuid.nl   Onafhankelijk steunpunt Wanneer iemand een Crisiskaart wil laten maken en in de regio Zuid-Limburg woont, kan hij contact opnemen met de coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid of door zijn/haar gegevens op de site in te vullen bij het kopje “Crisiskaart aanvragen”. Op basis van een intake, wordt een afspraak met een consulent (die hiervoor speciaal opgeleid is) gepland en wordt er samen op basis van enkele gesprekken een plan Crisiskaart opgesteld. De consulent zet een samenvatting van je plan Crisiskaart op de Crisiskaart.   De-escaleren "De Crisiskaart is voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of bang is er ooit (weer) een mee te gaan maken. Hiermee is de kaart in ieder geval bedoeld voor mensen met meer of minder ernstige psychische problemen die gevoelig zijn voor een psychische crisis. Ook mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of mensen met dementie kunnen gebaat kunnen zijn bij de Crisiskaart. Immers, ook deze groep kan in een (dreigende) crisissituatie lang niet altijd aangeven wat op dat moment nodig is om de situatie te de-escaleren.   Een veilig gevoel Op basis van ervaringen in de rest van Nederland weten we dat mensen een toegenomen gevoel van veiligheid en controle ervaren met een Crisiskaart op zak en dat ze door de kaart de deur uit durven te gaan. Ze de regie weer kunnen nemen over hun eigen leven. Kaartdragers maken de kaart wanneer ze niet meer in crisis zijn, dit maakt dat ze zeer bewust kiezen voor een kaart en deze ook weten te overhandigen wanneer ze in een crisis raken. ", legt Liesbeth Crousen, coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid uit. Het doel is om de komende twee jaar in Zuid-Limburg minimaal 200 ingevulde Crisiskaarten te realiseren. Ook een familielid of professional kan het aanvragen voor een ander, maar "we zullen nooit een plan opstellen als degene voor wie het bedoeld is er zelf niet achter staat, anders werkt de Crisiskaart niet. We gaan daarom altijd het gesprek aan met de persoon in kwestie zelf."

Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

In november is het regionale plan van aanpak voor personen met verward gedrag vastgesteld.   De gemeenten in Maastricht en Heuvelland hebben een gezamenlijke aanpak omarmd om de hulp aan deze doelgroep te verbeteren. De doelgroep – en daarmee de problematiek – is divers. Het plan van aanpak is dan ook een samenhangende verzameling van acties, projecten, op basis van de negen bouwstenen, waarover u meer kunt lezen in het plan van aanpak.   Crisiskaart De training Mental Health First Aid krijgt ook in 2019 een vervolg. De crisiskaart wordt verder gepromoot. Dit is een document waarop een persoon met verward gedrag gegevens van contactpersonen en wensen over bejegening tijdens een verwarde situatie kan (laten) noteren en de kaart desgewenst bij zich kan dragen.  Daarnaast draait een proef met acute opvang op maat voor mensen in de maatschappelijke zorg (geen sprake van ggz wel crisis). Mensen kunnen bij dit soort crisissen o.a. kortdurend in een hotelkamer verblijven waarbij tevens direct zorg aangeboden wordt.   Speciaal vervoer Er loopt een proef met speciaal vervoer van personen met verward gedrag, zonder dat daarvoor de politie of ambulance voor hoeft uit te rijden (iets dat vaak als traumatisch wordt ervaren voor de betreffende persoon). De bereikbaarheid van GGD Vangnet is verruimd en er wordt beter afgestemd tussen politie en de crisisdienst in verband met het afhandelen van meldingen bij 112 over personen met verward gedrag. Deze en nog meer acties moeten de hulp verder verbeteren. Het plan van aanpak is hier terug te lezen.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg