Home  >  Nieuwsarchief
Uitnodiging regiobijeenkomst

Uitnodiging regiobijeenkomst

Op donderdag 12 september is er een regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De bijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+) We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+). Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst. Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst. Actief in zorg en ondersteuning thuis? Welkom! Organisaties die in Maastricht en Heuvelland actief zijn in de zorg en ondersteuning thuis (18+) zijn van harte welkom. Denk hierbij aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc. Meer informatie De bijeenkomst is geïnitieerd door het ministerie van VWS en de VNG in samenwerking met adviesbureau Significant Public. Gastgemeente is de gemeente Maastricht. Voor meer informatie kunt u terecht op www.merkbaarbeterthuis.nl of neem contact op met maaike.jongerius@significant.nl, tel. +31 6 23 641 643.

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 9

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 9

De zomereditie van de nieuwsbrief Arm-in-Arm is beschikbaar. Deze 9e editie bevat informatie over acties vanuit het actieplan armoede, actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.  Zo is er onder andere aandacht voor de vernieuwde website van Pasopjegeld, de landelijke campagne 'Kom uit je schuld' en het project Droommoeders.   Lees de nieuwsbrief via de link of klik op de download op deze pagina. Meer informatie over de armoedeaanpak in de gemeente Maastricht vind je op www.gemeentemaastricht.nl/armoede. Hier vind je ook de eerdere edities van de nieuwsbrief.

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Momenteel wordt in kaart gebracht welke Maastrichtse jongeren tussen de 18 en 27 in aanmerking komen voor begeleiding binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Motivatie Dit zijn (tenminste 15) jongeren met een problematische schuldensituatie, die ze niet op eigen kracht structureel kunnen oplossen. Vaak speelt er problematiek op meerdere levensgebieden. Voorwaarde is dat de jongeren gemotiveerd zijn en optimaal meewerken door het volgen van een coachingstraject. Ze krijgen trainingen en cursussen over financiën en andere leefgebieden zoals wonen, gezondheid, verslaving, werk of school. Bovendien is het de bedoeling dat ze meewerken aan budgetbeheer. Ook lopen ze maatschappelijke stages. Planning De tussenevaluatie van de pilot in Maastricht vindt plaats in december 2019 en de eindevaluatie is voorzien voor eind 2020. Dan wordt ook besloten over een eventueel vervolg van de pilot.

Meepraten over armoede en schulden

Meepraten over armoede en schulden

Maandag 15 april was er een drukbezocht stadsgesprek over armoede en schulden in Stayokay in Maastricht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Burgers en organisaties  konden meepraten over de aanpak van armoede en schulden in de stad.  Van de bijeenkomst werd een beeldverslag gemaakt door Astrid Spoelstra. Oorzaken Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en schulden in Maastricht, alsook hoe de gemeente haar beleid daarvoor effectiever kan maken. Christine Kuiper van Movisie lichtte in haar welkomstwoord het doel van de bijeenkomst toe: de input die wordt opgehaald vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek. Samen aanpakken Wethouder Jim Janssen lichtte kort de ambities toe van de gemeente op het gebied van armoede richting 2030: “De gemeente wil armoede in onze stad in 2030 onder het landelijk gemiddelde brengen. Maar armoede aanpakken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom vullen we het onderzoek van Movisie graag aan met uw ideeën en goede voorbeelden.” Wat is nodig? Het door Movisie uitgevoerde onderzoek werd gepresenteerd en daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. Aan de gesprekstafels ging het over wat er goed gaat binnen de aanpak van armoede en schulden. Ook konden deelnemers aangeven wat er nodig zou zijn om de aanpak van armoede en schulden in Maastricht te versterken. Top drie Verder was er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om aanvullingen op het rapport van Movisie mee te geven. Via de Mentimeter werd er interactief per tafel een top drie van aandachtspunten ‘opgehaald’ die plenair werd besproken. De gemeente neemt deze aandachtspunten mee bij de herziening van het armoedebeleid.

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV). De rechtstreekse connectie De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling. Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties. Dress for success De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success: Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success. Samen Verder Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Vanaf 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.   De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website.   Wmo Ook de verordening Wmo is in december door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Van beide verordeningen wordt begin 2019 een publieksvriendelijke versie gemaakt.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?   Ervaringen delen Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.   Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden! Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Steuntje in de rug Vaals

Steuntje in de rug Vaals

Alle informatie rondom zorg en ondersteuning in de gemeente Vaals is nu te vinden in een nieuwe tweetalige flyer voor mensen die ondersteuning in het sociaal domein zoeken.

Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek

Wethouders Jeugd krijgen Galjaardboek

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Maastricht Heuvelland (CJG043) dong in 2018 mee naar de Galjaardprijs. Een landelijke onderscheiding voor inspirerende en vernieuwende initiatieven op het gebied van overheidscommunicatie. Helaas sleepte de regionale website over opvoeden en opgroeien de prijs niet in de wacht. Wél werd het succesverhaal van het CJG043 als een van de 19 zogenaamde ‘Galjaardparels’ opgenomen in het boek ‘Communicatieverhaal Halen’. Op woensdag 20 februari ontvingen de zes wethouders Jeugd van de Maastricht Heuvelland Gemeenten een exemplaar van dit boek.   Over CJG043 Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een online platform over opvoeden en opgroeien. Een digitaal informatie- en adviespunt waar ouders en jeugdprofessionals terecht kunnen met al hun alledaagse opvoedvragen. Van informatie over huilende baby’s en driftige peuters tot tips voor hoe je met je puber kunt praten over seksualiteit. Alles komt voorbij op de website van het CJG043!   Regionaal Karakter Maar wat het CJG043 vooral zo uniek maakt en onderscheidt van talloze andere websites over opvoeden en opgroeien, is dat veel van de informatie op de site afkomstig is van experts uit de regio. Een jeugdverpleegkundige die tips geeft over zindelijkheidstraining, een preventiewerker die vertelt over hoe je als ouder eraan kunt bijdragen dat je kind met Carnaval op een verantwoorde wijze op stap gaat. Of een psycholoog die uitleg geeft over de werking van het puberbrein. Ook worden er regelmatig ervaringsverhalen van ouders geplaatst. Omdat juist dat stukje herkenning voor veel ouders zo fijn is!   Voor het Voetlicht Ten slotte heeft het CJG043 een belangrijke functie in het voor het voetlicht brengen van het preventieve aanbod dat er in de verschillende gemeentes voorhanden is op het gebied van opvoeden en opgroeien. Niet alleen in de vorm van een uitgebreide activiteitenagenda met cursussen en bijeenkomsten in de regio. Maar vooral ook weer door interviews met betrokken professionals, ervaringsverhalen van ouders en jeugdigen of door zelf een kijkje in de keuken te gaan nemen en een mooie reportage te maken. Waardoor ouders een beter beeld krijgen van het brede aanbod dat er is in deze regio!   Succes Het CJG043 is het eerste CJG in Nederland dat koos voor deze aanpak. Hierbij worden inzichten uit de contentmarketing toegepast. En dat legde hen bepaald geen windeieren. De bezoekersaantallen van de website stegen van gemiddeld 1400 bezoeken per maand in 2016 naar meer dan 27.000 websitebezoeken in januari van dit jaar! Cijfers om trots op te zijn! Meer weten? Een artikel op de website van CJG043 gaat dieper in op deze specifieke aanpak .

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

Gemeente Vaals ontvangt inspiratie award

De gemeente Vaals heeft afgelopen november in Amersfoort de Inspiratie Award 2018 ontvangen voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad). Wethouder Paul de Graauw, beleidsadviseur Marjolein Wassenberg en Beweegmakelaar Jolanda Mikic kregen de award uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van ‘Gezond in…’, een landelijk programma dat GIDS-gemeenten ondersteunt bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.   https://www.facebook.com/gemvaals/videos/192996558292442/ Lokale aanpak als voorbeeld De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Vaals is daarin een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten gebleken. De aanpak van de gemeente Vaals kent al enige jaren een brede en integrale benadering van gezondheid, participatie en armoede en benut daarbij de energie en motivatie van inwoners.   Beweegmakelaar centraal De gemeente heeft een breed netwerk weten op te bouwen bestaande uit professionals en vrijwilligers werkzaam op het gebied van gezondheid, participatie en armoede waarin de Beweegmakelaar een centrale rol heeft. De Beweegmakelaar ‘beweegt’ mensen in de breedste zin van het woord; het gaat daarbij niet alleen om fysiek in beweging komen maar vooral ‘in beweging komen’ van inwoners op sociaal en maatschappelijk vlak. Inwoners komen daardoor meer in hun kracht, wat een belangrijke voorwaarde is voor gezondheid.   Lees verder op de website van de gemeente Vaals.

Raadsleden kijken achter de schermen

Raadsleden kijken achter de schermen

Op woensdag 5 december kwamen raadsleden, burgerraadsleden, bestuurders en beleidsmedewerkers uit Maastricht en de Heuvellandgemeenten naar de locatie van de MTB aan de Watermolen in Maastricht voor een raadsintroductiemiddag rondom de uitvoering van de Participatiewet.   Deze bijeenkomst was het vervolg op een eerste sessie op 7 november jl.. Die eerste bijeenkomst was gericht op de wet, de gemeentelijke opdracht, het gezamenlijk beleid en beschikbaar instrumentarium. Bij aankomst was er een warm welkom namens alle vier de ketenpartners die in onze regio deze taken uitvoeren: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), Annex, MTB en Podium24. Doel van de middag was om de bezoekers te laten zien hoe de ketenpartners vorm geven aan dienstverlening en activiteiten op het gebied van ontwikkeling en arbeidsparticipatie voor inwoners van Maastricht-Heuvelland.   Na de opening door wethouder Jim Janssen volgde er een korte introductie door een vertegenwoordiger van elk van de vier ketenpartners. Vervolgens vertrok het gezelschap voor een kort werkbezoek aan het Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf (LKS). Van daar uit ging het terug naar de locatie MTB/Annex waar een rondgang over de diverse afdelingen werd gemaakt. Vol bewondering werd er kennis genomen van de verschillende taken die hier worden opgepakt. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de werknemers van beide locaties een praatje te maken en vragen te stellen, om zo een beeld te krijgen van hun eigen ervaringen.   De deelnemers aan de middag waardeerden het om zelf op locatie eens achter de schermen mee te kunnen kijken. Het was zinvol om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en men was onder de indruk van de betrokkenheid van de aanwezige werknemers. Het belang van de ketensamenwerking was voor alle bezoekers duidelijk. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap.   Deze raadsintroductiemiddag was een initiatief van de ketenpartners Podium24, MTB, Annex, SZMH en beleid Sociale Zekerheid.

Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV?

Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV?

Bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunnen mensen elke maandag van 08.30 tot 16.00 uur terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV.   Persoonlijke aandacht Dat is prettig voor mensen die niet zo handig zijn met de computer of liever persoonlijk geholpen worden. Na een succesvolle proefperiode is deze samenwerking nu verlengd tot juli 2019.   Lees het verhaal van Jean Op de website van Sociale Zaken staan alle telefoonnummers en een filmpje met uitleg. Daarnaast wordt in het verhaal van Jean duidelijk met welke vragen je terecht kunt.

Nationaal Jeugdontbijt

Nationaal Jeugdontbijt

De gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem zijn sinds kort aangehaakt bij het Nationaal Jeugdontbijt.   Stichting het Nationaal Jeugdontbijt vindt dat elk kind recht heeft op een goed ontbijt. Want dat is goed voor de prestaties en concentratie gedurende de dag. Soms lukt het ouders niet om een ontbijt op tafel te zetten. Het Nationaal Jeugdontbijt zorgt dan voor een heerlijk gevuld ontbijtje, waar dat nodig is.   In Eijsden-Margraten is het Nationaal Jeugdontbijt onderdeel van het kindpakket.  

Jongeren denken mee in Meerssen

Jongeren denken mee in Meerssen

Het project Speaking Minds geeft jongeren een stem in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.   Na Maastricht gaat nu ook de gemeente Meerssen hier mee aan de slag, in samenwerking met het Stella Maris College.   Meer weten? Lees verder op de website van CJG043.

Onderzoek cliëntervaringen

Onderzoek cliëntervaringen

Momenteel loopt er een onderzoek binnen de gemeenten in Maastricht-Heuvelland naar ervaringen van inwoners die ondersteuning hebben ontvangen van hun gemeente op het gebied van participatie, wmo of jeugdhulp.   Het onderzoek is een verdiepend kwalitatief onderzoek bovenop de bestaande jaarlijkse enquêtes naar de klanttevredenheid. Dit onderzoek wordt aan de hand van diepte-interviews door een extern bureau uitgevoerd waarbij wordt gekeken hoe de dienstverlening van de gemeenten verder kan ontwikkelen en verbeteren. Welke ervaringen hebben inwoners en welke ideeën of beelden hebben zij om ondersteund te worden in hun vraag. De resultaten van het onderzoek worden eerste kwartaal 2019 verwacht. Voor meer informatie neem contact op met b.deiana@vaals.nl.

Daniëlle zal een kind nooit laten vallen

Daniëlle zal een kind nooit laten vallen

Daniëlle en haar man runnen zelfstandig een gezinshuis in Berg en Terblijt. Daar wonen ze met hun drie eigen kinderen, een pleegkind en nog vier gezinshuiskinderen.   “Een gezinshuis runnen is een missie, een roeping” aldus Daniëlle, die zelf vroeger in de zorg werkte en tevens pleegouder was. “Door een advertentie van Gezinshuis.com werden we geattendeerd op een informatieavond over gezinshuizen. Het beeld dat we daar kregen, klopte met hoe wij het voor ons zagen.” Daniëlle en haar man, die nog geen werkachtergrond in de zorg had, besloten zich aan te melden om gezinshuisouder te worden. Na een procedure van ongeveer een half jaar, konden ze van start. In touw “Wij doen dat op zelfstandige basis, dat betekent dat we business plannen hebben geschreven, een oude gymzaal in het dorp hebben omgebouwd tot geschikte woonruimte voor ons grote gezin en dat je de eigen administratie voert. Maar het grootste gedeelte van de dag ben je in touw met en voor de kinderen. Je voert alle gesprekken met instanties, maar ook familieleden om de zorg rondom de kinderen te regelen. Maar dat is waar je het voor doet. Het is onze passie.” Pittig, maar mooi! Tegelijk moet je ook zakelijk kunnen denken, legt Daniëlle verder uit. “Voordat je een kind in huis neemt, moet je goed nadenken wat je wel en niet als gezinshuisouder wil en of het kind ook past. Ga daarover het gesprek aan met de zorgaanbieder die een kind wil plaatsen, en geef goed je grenzen aan. Want het is pittig, maar dat maakt het ook mooi. De kinderen die bij ons in huis wonen, zullen we nooit laten vallen.”

Gezamenlijke werving gezinshuizen

Gezamenlijke werving gezinshuizen

Op 28 november vond er een eerste gezamenlijk info-avond plaats over het starten van gezinshuizen in Zuid-Limburg.   De avond werd georganiseerd door de gemeenten in de regio Zuid-Limburg, in samenwerking met Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com. In totaal waren er ongeveer 50 aanwezigen, hetgeen een mooie opkomst is aangezien het concept nog vrij onbekend is in Zuid-Limburg en een selecte doelgroep aanspreekt. Gewoon In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangende ‘thuis’. Deze kinderen hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders worden de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in dit gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor de ouder een pedagogische en/of didactische opleiding nodig heeft met ervaring op MBO of HBO niveau. Groei Tijdens de avond gaf onderzoeker en lector Peer van der Helm een bevlogen betoog over het belang van gezinshuizen voor het oplossen van knelpunten in de huidige jeugdzorg. Landelijk zouden er zelfs 3000 van dergelijke huizen bij moeten zo stelt hij. Hij pleit ervoor om kinderen binnen een gezinssituatie te helpen waarbij het kind tegelijkertijd geborgenheid, maar ook autonomie en zelfstandigheid ontwikkelt. De komende tijd wordt er verder gekeken hoe het aantal gezinshuizen in Zuid-Limburg verder kan groeien. Zo wordt gekeken of er meerdere info-avonden kunnen worden georganiseerd en wordt ook de communicatie in samenwerking met de diverse partijen opgepakt. Voor meer informatie en contactgegevens van de aangesloten partnerorganisaties www.jeugdhulpzuidlimburg.nl.

Website Crisiskaart Zuid gelanceerd

Website Crisiskaart Zuid gelanceerd

Een van de projecten in het regionale beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag is het stimuleren van de bekendheid en het gebruik van de Crisiskaart.   De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. De Crisiskaart geeft aan wat iemands wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen?   Ook staat op de kaart welke afspraken er gemaakt zijn met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Sinds begin december is een speciale website voor deze kaart online:  www.crisiskaartzuid.nl   Onafhankelijk steunpunt Wanneer iemand een Crisiskaart wil laten maken en in de regio Zuid-Limburg woont, kan hij contact opnemen met de coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid of door zijn/haar gegevens op de site in te vullen bij het kopje “Crisiskaart aanvragen”. Op basis van een intake, wordt een afspraak met een consulent (die hiervoor speciaal opgeleid is) gepland en wordt er samen op basis van enkele gesprekken een plan Crisiskaart opgesteld. De consulent zet een samenvatting van je plan Crisiskaart op de Crisiskaart.   De-escaleren "De Crisiskaart is voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of bang is er ooit (weer) een mee te gaan maken. Hiermee is de kaart in ieder geval bedoeld voor mensen met meer of minder ernstige psychische problemen die gevoelig zijn voor een psychische crisis. Ook mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of mensen met dementie kunnen gebaat kunnen zijn bij de Crisiskaart. Immers, ook deze groep kan in een (dreigende) crisissituatie lang niet altijd aangeven wat op dat moment nodig is om de situatie te de-escaleren.   Een veilig gevoel Op basis van ervaringen in de rest van Nederland weten we dat mensen een toegenomen gevoel van veiligheid en controle ervaren met een Crisiskaart op zak en dat ze door de kaart de deur uit durven te gaan. Ze de regie weer kunnen nemen over hun eigen leven. Kaartdragers maken de kaart wanneer ze niet meer in crisis zijn, dit maakt dat ze zeer bewust kiezen voor een kaart en deze ook weten te overhandigen wanneer ze in een crisis raken. ", legt Liesbeth Crousen, coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid uit. Het doel is om de komende twee jaar in Zuid-Limburg minimaal 200 ingevulde Crisiskaarten te realiseren. Ook een familielid of professional kan het aanvragen voor een ander, maar "we zullen nooit een plan opstellen als degene voor wie het bedoeld is er zelf niet achter staat, anders werkt de Crisiskaart niet. We gaan daarom altijd het gesprek aan met de persoon in kwestie zelf."

Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

In november is het regionale plan van aanpak voor personen met verward gedrag vastgesteld.   De gemeenten in Maastricht en Heuvelland hebben een gezamenlijke aanpak omarmd om de hulp aan deze doelgroep te verbeteren. De doelgroep – en daarmee de problematiek – is divers. Het plan van aanpak is dan ook een samenhangende verzameling van acties, projecten, op basis van de negen bouwstenen, waarover u meer kunt lezen in het plan van aanpak.   Crisiskaart De training Mental Health First Aid krijgt ook in 2019 een vervolg. De crisiskaart wordt verder gepromoot. Dit is een document waarop een persoon met verward gedrag gegevens van contactpersonen en wensen over bejegening tijdens een verwarde situatie kan (laten) noteren en de kaart desgewenst bij zich kan dragen.  Daarnaast draait een proef met acute opvang op maat voor mensen in de maatschappelijke zorg (geen sprake van ggz wel crisis). Mensen kunnen bij dit soort crisissen o.a. kortdurend in een hotelkamer verblijven waarbij tevens direct zorg aangeboden wordt.   Speciaal vervoer Er loopt een proef met speciaal vervoer van personen met verward gedrag, zonder dat daarvoor de politie of ambulance voor hoeft uit te rijden (iets dat vaak als traumatisch wordt ervaren voor de betreffende persoon). De bereikbaarheid van GGD Vangnet is verruimd en er wordt beter afgestemd tussen politie en de crisisdienst in verband met het afhandelen van meldingen bij 112 over personen met verward gedrag. Deze en nog meer acties moeten de hulp verder verbeteren. Het plan van aanpak is hier terug te lezen.

Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School

Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School

Maandag 22 oktober verzamelden ruim 400 docenten en ondersteunende medewerkers van  LVO Maastricht en Heuvelland en Mosalira in het MECC.   Daar vond de Conferentie ‘Samen Leren’ van de convenantgroep Gezonde en Veilige School plaats. Doel van de conferentie was kennis delen en kennis maken met organisaties die docenten kunnen helpen bij een gezonde en veilige schoolomgeving.   Veilig en gezond Bij aankomst in het MECC werden de docenten ontvangen door leerlingen van het LVO.  De opening van de conferentie werd verzorgd door  wethouder Bert Jongen en LVO bestuurder Guido Beckers.  Om jongeren te laten ontwikkelen in een veilige en gezonde schoolomgeving hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap. Als docent sta je er niet alleen voor en zijn er genoeg instanties die kunnen helpen, wanneer je signalen ziet of vermoedens hebt van bijvoorbeeld pesten, gameverslaving, eetproblematiek of criminele activiteiten.   Apen en mensen Key note speaker Sarah Mutsaers van Stichting Apemanagement vertelde aansluitend meer over wat we kunnen leren van apen over het gedrag bij kinderen en pubers. Doordat zowel apen als mensen lange tijd nodig hebben om volwassen te worden kunnen we veel leren door te observeren in houding en gedrag. Vervolgens volgden twee rondes van telkens 22 workshops waarbij de deelnemers de kans kregen om twee workshops naar keuze te volgen. Tussentijds presenteerden zich tevens ruim 25 partijen op de informatiemarkt in het MECC met informatie die de docent kan helpen bij het stimuleren van een veilige en gezonde omgeving.   De conferentie was een initiatief van de convenantgroep Veilige en Gezonde School en werd georganiseerd door gemeente Maastricht, LVO Maastricht, GGD Zuid Limburg en Halt.

Eerste ervaringen cursus mental health first aid

Eerste ervaringen cursus mental health first aid

Eerste ervaringen in Maastricht en Heuvelland met cursus Mental Health First Aid   Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld en is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen wordt gevolgd. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.   In de cursus worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.   Doelstellingen cursus De cursus MHFA wordt ook in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden en heeft de volgende doelstellingen: Tegengaan van stigma; door meer inzicht te geven in de leefwereld ontstaat meer begrip; Vergroten van het kennisniveau; kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te signaleren; Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk.   Eerste ervaringen Cisca van der Meijs van de Levanto groep is een van de eerste cursisten en blikt terug. “Ondanks dat ik zelf een psychiatrisch verpleegkundige opleiding heb, heeft de cursus zeker veel voor mij opgeleverd. Vooral de BLIZZ; dit is een ezelsbruggetje om tot handelen over te kunnen gaan bij het benaderen van iemand in psychische nood. De achtergrondinformatie van de behandelde ziektebeelden vond ik duidelijk, concreet en verhelderend. De tekeningen in het boek waren heel ingrijpend, maar een geweldige verbeelding van de mens met psychische problemen.”   Ik ben vaak actief in de wijken en maak reclame voor MHFA. Eigenlijk zou iedere burger deze cursus moeten volgen; het zal je partner, kind of buurvrouw maar wezen. Sterker nog; als het jezelf zou overkomen, hoop je ook dat iemand je adequaat weet te benaderen in plaats van je te negeren of de neus voor je op te halen! Ik vind MHFA heel zinvol en hoop dat uiteindelijk heel Limburg getraind wordt!   De training maakt tevens onderdeel uit van een regionaal beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag. Dit voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is dit plan van aanpak opgesteld dat zomer 2018 bestuurlijk wordt afgestemd.  

Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening

Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft een nieuwe service: Mijn Overzicht. Met Mijn Overzicht kunnen mensen met een uitkering snel en eenvoudig informatie over hun uitkering bekijken. Via een speciale knop op de homepage van www.socialezaken-mh.nl kan men uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en recente stortingen inzien. Inloggen gaat via DigiD.  De voordelen Mijn Overzicht is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week vanaf computer, tablet of smartphone; Mijn Overzicht is alleen via DigiD te gebruiken, dat is wel zo veilig en het waarborgt de privacy.  Meer informatie Mijn Overzicht is makkelijk, eenvoudig en betrouwbaar. Meer informatie over deze nieuwe service staat samen met een instructiefilmpje op www.socialezaken-mh.nl/mijnoverzicht. Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 7

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 7

De 7e nieuwsbrief Arm-in-Arm bevat informatie over acties vanuit het actieplan armoede, actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Lees de nieuwsbrief via de download op deze pagina. Meer informatie over de armoedeaanpak vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/armoede.  

Pocketgids voor Kids ‘Meerssen en ik’

Pocketgids voor Kids ‘Meerssen en ik’

De Pocketgids voor Kids van de gemeente Meerssen is een handig boekje met informatie over (armoede)regelingen en meer, voor jongeren in Meerssen. Thema’s in deze gids zijn onder andere school en studie, goed omgaan met geld, meedoen in Meerssen en hulp bij bijvoorbeeld pesten. Meedoen Als ouders een krap budget hebben, is het soms niet mogelijk om lid te worden van een sport- of muziekvereniging of de scouting. Of om mee te doen met het Kindervakantiewerk of een schoolreisje. Gemeente Meerssen wil kinderen hierbij helpen. In de Pocketgids voor Kids staat hoe de gemeente hierbij kan helpen. Zo kunnen kinderen meedoen aan alle leuke dingen op en na school in de gemeente Meerssen.   De Pocketgids is (of wordt) nog op alle scholen in Meerssen uitgedeeld. Wil je het boekje alvast bekijken? Klik hier.

Uniek jongerenproject: @ease

Uniek jongerenproject: @ease

De laagdrempelige hulpvorm van @ease is al succesvol in het buitenland en nu dus ook in Nederland, waarbij Maastricht de landelijke primeur heeft. Vandaag werd de locatie officieel geopend in aanwezigheid van meer dan 100 genodigden, onder wie bestuurders van gemeenten, zorginstellingen en Universiteit Maastricht. Werkwijze @ease Stichting @ease zet zich in om jongeren tussen de 12 en 25 jaar te ondersteunen wanneer ze vragen hebben over fysieke en psychische klachten, seksualiteit, verslaving, geldproblemen en andere zaken waar jongeren tegenaan kunnen lopen. @ease wordt bemand door een team van jonge enthousiaste én soms ervaringsdeskundige vrijwilligers die goed kunnen inspelen op de vragen die jongeren stellen en als het nodig is (snel) kunnen doorverwijzen naar reguliere zorg. Variant van Headspace Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt nu in meer dan 100 laagdrempelige centra jongeren gratis hulp en psychische ondersteuning. Net als Denemarken, Ierland en België, start ook Nederland nu met dit positieve concept. Maastricht is de eerste gemeente waar dit concept van start is gegaan. Andere gemeenten waaronder Amsterdam zullen volgen. Onderzoek naar Jeugd-GGZ in Zuid-Limburg Gelijktijdig met de opening van @ease zijn ook onderzoeksresultaten gepresenteerd onder 18 Zuid-Limburgse gemeenten naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg. Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, laat zien dat het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg hoger (1,4%) is dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zijn er veel verschillen tussen de Zuid-Limburgse gemeenten. De ene gemeente heeft relatief weinig jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, maar wel hoge kosten. De andere gemeente veel jeugdigen in de jeugdhulp, maar minder kosten. De oorzaken daarvan dienen verder te worden onderzocht. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat er speciale aandacht nodig is voor kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen in armoede, omdat dit kwetsbare doelgroepen blijken op basis van de geboden hulp. Zie voor meer informatie https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/persberichten/

Update: convenant Beschermings-bewind

Update: convenant Beschermings-bewind

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het Convenant Beschermingsbewind 2018 - 2019 met de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Actuele informatie De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina. Meer informatie over de samenwerking met bewindvoerders vindt u hier >> Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl is er nu ook in Maastricht en Eijsden-Margraten. Het is een vrijwillige en laagdrempelige vorm van gezinshulp. Welzijnsonderneming Trajekt brengt de gezinnen bij elkaar.     Soms raakt een gezin tijdelijk overbelast. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Ziekte van een ouder, werkeloosheid, slechte schoolprestaties van de kinderen. Noem maar op. In zo’n geval helpt het wanneer ouders uit de buurt zich ontfermen over het gezin en op een bepaald gebied extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld opvang na school of huiswerkbegeleiding. Ouders op adem laten komen Doel van de ondersteuning is dat ouders die ondersteuning krijgen van een ander gezin, op adem kunnen komen en problemen kunnen aanpakken. Doordat hun kinderen worden opgevangen door een gezin uit de buurt. Beide gezinnen maken hier afspraken over met elkaar. De hulp gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en met de intentie om een langdurige relatie aan te gaan. Steungezinnen gezocht in Eijsden-Margraten en Maastricht Het initiatief is al succesvol in onder meer Amsterdam, Utrecht, Oss en Roermond. In Maastricht en Eijsden-Margraten hebben zich al meerdere gezinnen gemeld die hulp wensen (vraaggezinen). Ook de eerste steungezinnen (gezinnen die hulp bieden) zijn gevonden, met name in het Heuvelland. Ook in Maastricht is er vraag naar steungezinnen om de juiste matches te kunnen maken. Heb je zelf interesse of wil je de oproep verspreiden onder werk- of vriendenkring? Meer informatie vind je op www.buurtgezinnen.nl/maastricht-en-eijsden-margraten.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg