Home  >  Nieuwsarchief
Steuntje in de rug Vaals

Steuntje in de rug Vaals

Alle informatie rondom zorg en ondersteuning in de gemeente Vaals is nu te vinden in een nieuwe tweetalige flyer voor mensen die ondersteuning in het sociaal domein zoeken.

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld en is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen wordt gevolgd. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.   In de cursus worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.   Doelstellingen cursus De cursus MHFA wordt ook in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden en heeft de volgende doelstellingen: Tegengaan van stigma; door meer inzicht te geven in de leefwereld ontstaat meer begrip; Vergroten van het kennisniveau; kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te signaleren; Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk.   Eerste ervaringen Cisca van der Meijs van de Levanto groep is een van de eerste cursisten en blikt terug. “Ondanks dat ik zelf een psychiatrisch verpleegkundige opleiding heb, heeft de cursus zeker veel voor mij opgeleverd. Vooral de BLIZZ; dit is een ezelsbruggetje om tot handelen over te kunnen gaan bij het benaderen van iemand in psychische nood. De achtergrondinformatie van de behandelde ziektebeelden vond ik duidelijk, concreet en verhelderend. De tekeningen in het boek waren heel ingrijpend, maar een geweldige verbeelding van de mens met psychische problemen.”   "Ik ben vaak actief in de wijken en maak reclame voor MHFA. Eigenlijk zou iedere burger deze cursus moeten volgen; het zal je partner, kind of buurvrouw maar wezen. Sterker nog; als het jezelf zou overkomen, hoop je ook dat iemand je adequaat weet te benaderen in plaats van je te negeren of de neus voor je op te halen! Ik vind MHFA heel zinvol en hoop dat uiteindelijk heel Limburg getraind wordt!"   De training maakt tevens onderdeel uit van een regionaal beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag. Dit voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is dit plan van aanpak opgesteld dat zomer 2018 bestuurlijk wordt afgestemd.  

Ruilwinkel Vaals levert meer op dan alleen maar spullen

Ruilwinkel Vaals levert meer op dan alleen maar spullen

“Het initiatief voor de Ruilwinkel komt voort uit de armoedeaanpak met de Universiteit Maastricht en de GGD," licht Marjolein Wassenberg van de gemeente Vaals toe. "Hierbij stelden we ons de vraag: “Hoe kun je de oplossingskracht van mensen vergroten op onder meer gezondheid, onderwijs, arbeid en participatie." Als projectgroep hebben we hierover veel met gezinnen in armoede gepraat: waar lopen zij tegenaan? Wat ervaren ze als frustrerend?” Een punt wat naar boven kwam is dat ze elkaar ontmoeten en helpen belangrijke thema’s te vinden. Concreet binnen deze thema’s  zien ze dat anderen gemakkelijk spullen weg doen, terwijl zij het goed kunnen gebruiken.”   Kwaliteiten tonen Al pratende ontstond het idee voor de Ruilwinkel, een concept dat ook in andere gemeenten, zoals Eygelshoven, succesvol werkt. “Spullen waar jij op bent uitgekeken, zijn misschien nog heel bruikbaar voor een ander.” Maar de Ruilwinkel behelst meer: “In de ruilwinkel kunnen mensen elkaar ook laagdrempelig en veilig ontmoeten en samenwerken. Zo werken er een aantal vrijwilligers die zelf een beperking ondervinden of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Doordat ze hier duidelijk omschreven rollen uitvoeren die bij hun situatie past, zie je dat mensen ook weer hun kwaliteiten kunnen tonen. Die bloeien op.”   Elkaar helpen Daarnaast hoopt Marjolein dat er ook tussen de bezoekers van de ruilwinkel contacten ontstaan. “Mensen kunnen er ook terecht voor koffie en met elkaar in gesprek. We hopen dat daardoor mensen elkaar kunnen helpen met praktische zaken in hun dagelijkse leven.” De eerste maanden stemmen in ieder geval hoopvol. De onderzoeker van de Universiteit Maastricht, die de armoedeaanpak met de gezinnen onderzoekt, betrekt ook de ruilwinkel in haar promotieonderzoek. “Zij kijkt waar de mensen vandaan komen, welke gezinssamenstelling deze mensen hebben, welke andere contacten ze opdoen in of door de Ruilwinkel enzovoorts en welke conclusies we kunnen trekken over onze doelen met de ruilwinkel. Daarnaast is er ook een relatie met duurzaamheid waarbij spullen een tweede leven krijgen”. Meer weten, zie www.ruilwinkelvaals.nl.

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 7

Nieuwsbrief Arm-in-Arm nr. 7

De 7e nieuwsbrief Arm-in-Arm bevat informatie over acties vanuit het actieplan armoede, actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Lees de nieuwsbrief via de download op deze pagina. Meer informatie over de armoedeaanpak vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/armoede.  

Gezond eten met Pim en Poes

Gezond eten met Pim en Poes

Op 22 juni aanstaande is de lancering van het boekje ‘Wat doen Pim en Poes’. Dit boekje gaat over gezond eten en gaat uitgereikt worden door het consultatiebureau Envida bij het 11 maanden consult aan alle kinderen in Maastricht en Heuvelland. Het initiatief is onderdeel van de werkgroep Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in Maastricht en Heuvelland en is mogelijk gemaakt door de Rabobank. Gratis theatervoorstelling 'Zoet!' Het boekje “Wat doen Pim & Poes?” richt zich op een gezonde leefstijl en stimuleert het drinken van water en het eten van fruit en groenten bij kleine kinderen. Om dit mooie initiatief feestelijk te starten organiseren  JOGG Heuvelland en Maastricht  een theatervoorstelling voor de peuters van 3 jaar en ouder.   Op vrijdag 22 juni zijn alle peuters van Heuvelland en Maastricht uitgenodigd voor de voorstelling Zoet!. Dit is een educatieve kindervoorstelling waarin gezond eten en lekker eten centraal staat. De voorstelling start om 15:30 uur en vindt plaats in Theaterzaal Oos Heim, Clermontstraat 10 in Margraten.  De voorstelling is gratis, vooraf aanmelden via gezondheidsbevordering@ggdzl.nl Flyer voorstelling Zoet Wat doet JOGG? JOGG Heuvelland en Heuvelland werken door  middel van verschillende thema’s aan de bewustwording rondom eten, drinken en bewegen. JOGG stimuleert de gezonde leefstijl bij kinderen en hun omgeving. Samen met hun partners streeft JOGG naar een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.  

Pocketgids voor Kids ‘Meerssen en ik’

Pocketgids voor Kids ‘Meerssen en ik’

De Pocketgids voor Kids van de gemeente Meerssen is een handig boekje met informatie over (armoede)regelingen en meer, voor jongeren in Meerssen. Thema’s in deze gids zijn onder andere school en studie, goed omgaan met geld, meedoen in Meerssen en hulp bij bijvoorbeeld pesten. Meedoen Als ouders een krap budget hebben, is het soms niet mogelijk om lid te worden van een sport- of muziekvereniging of de scouting. Of om mee te doen met het Kindervakantiewerk of een schoolreisje. Gemeente Meerssen wil kinderen hierbij helpen. In de Pocketgids voor Kids staat hoe de gemeente hierbij kan helpen. Zo kunnen kinderen meedoen aan alle leuke dingen op en na school in de gemeente Meerssen.   De Pocketgids is (of wordt) nog op alle scholen in Meerssen uitgedeeld. Wil je het boekje alvast bekijken? Klik hier.

Zorgcoördinator Bianca Vaessen

Zorgcoördinator Bianca Vaessen

Mijn naam is Bianca Vaessen en ik ben sinds oktober 2012 werkzaam als zorgcoördinator bij Peuterspeelzaalwerk Spelentère in Vaals. Deze functie is mede ontstaan vanuit de behoefte aan ondersteuning bij de pedagogisch medewerksters.   Onze organisatie heeft locaties in de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Simpelveld. Als zorgcoördinator ben ik de schakel tussen de pedagogisch medewerkster en de ketenpartners. Mijn taak is het om de zorg rondom de individuele peuter en zijn of haar gezin te coördineren en ik geef indien nodig ondersteuning en advies. Samen met de pedagogisch medewerksters kijk ik welke ondersteuning nodig is, maak een plan van aanpak, kom indien nodig observeren in de groep en bied hulp bij gesprekken met ouders en /of andere instanties. Dit wordt door hen als zeer prettig ervaren.   Netwerk met ketenpartners In de loop der jaren heb ik een stevig netwerk opgebouwd met de ketenpartners die betrokken zijn bij de zorg rondom het jonge kind. Ik bezoek samen met de wijkverpleegkundige van het betreffende consultatiebureau regelmatig de locaties, neem deel aan de overleggen van het zorg en advies team en heb regelmatig contact met logopedisten, interne begeleiders van basisscholen en alle andere instanties die betrokken zijn bij het kind/gezin met een hulpvraag.   Vroegtijdig signaleren Binnen Spelentère vinden wij het heel belangrijk om kwalitatief goede zorg te bieden uitgaande van de individuele behoeften van het kind. Door goed en vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden daar waar het nodig is kan wellicht voorkomen worden dat het kind in de hulpverlening terecht komt. Ik ervaar de samenwerking met de verschillende instanties als zeer prettig en waardevol. Bij vragen kan ik bij hen terecht en andersom weten zij mij ook te vinden. De lijnen zijn kort waardoor er efficiënt gehandeld kan worden.   Mooi voorbeeld Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is dat op een van onze locaties twee peuters begeleid worden terwijl ze op de peuteropvang zijn, en dat deze begeleiding ook gecontinueerd zal worden op de basisschool zodat ze een betere start kunnen maken en de doorgaande lijn gewaarborgd wordt. Van passende opvang naar passend onderwijs!

Huiskamerprojecten Meerssen in de lift

Huiskamerprojecten Meerssen in de lift

Het eerste huiskamerproject in Meerssen is een aantal jaar geleden samen met het buurtnetwerk opgezet. “De groei ging heel organisch”, legt beleidsmedewerker Maurice Haenen van de gemeente Meerssen uit. "Als gemeente hebben wij met name gefaciliteerd en gestimuleerd, maar we hebben de mensen vooral zelf laten doen waar ze goed in zijn; elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. We hebben hen niet vermoeid met regels en formaliteiten. Uiteraard letten wij zelf op zaken als brandveiligheid, hygiëne enzovoorts, maar dat is randvoorwaardelijk.”   Gelijkwaardigheid Het huiskamerproject in de Ketel is inmiddels zo gegroeid dat er voor ieder wat wils wordt georganiseerd; van een taalcafé, tot een cursus vlaai bakken, bloemschikken en het organiseren van kinderactiviteiten en wandelingen. Er sluiten ook organisaties aan die praktische verbindingen leggen. Zo is er het spreekuur van de wijkagent, vluchtelingenwerk en Trajekt. En ook vind je er de bloedprikdienst, het Repaircafe en organiseert Steunpunt Mantelzorg bijeenkomsten.   Zo ontstaan kruisbestuivingen en een pragmatische aanpak. “Soms voel ik me meer vrijwilliger dan ambtenaar”, aldus Maurice. “In mijn gesprekken met de vrijwilligers gaan we ook steeds uit van gelijkwaardigheid, elkaar vertrouwen geven. Ik overleg ook met hen over beleidsontwikkelingen die ik hoor binnen het sociaal domein en hoor graag hun ideeën daarover. We sparren daarover. Dan zie je dat mensen groeien en zich serieus genomen voelen.”   Luisterend oor Ook in andere kernen van de gemeente Meerssen zijn nu huiskamerprojecten ontstaan. “Je ziet een beweging dat mensen de noodzaak ervan inzien en mooie dingen samen organiseren”. Het slagen van zo’n initiatief hangt ook af van de rol die de gemeente aanneemt, meent Maurice . “Je moet echt een luisterend oor hebben voor mensen en waarderen wat ze willen organiseren. Dat is nog een leerpunt voor gemeenten. Vaak wordt er nog gedacht in resultaat: wat levert het op? Binnen het sociaal domein is dat niet zo vanzelfsprekend aan te tonen. Dat gaat veel meer over goed voor elkaar willen zorgen en over welzijn en welbevinden. Uiteindelijk levert dat wel een besparing op doordat mensen minder beroep doen op zorg.”

Pilot preventiewerk succesvol

Pilot preventiewerk succesvol

De eerste resultaten van de pilot met de preventiewerker op basisschool De Letterdoes zijn positief. Vertrouwen opbouwen Het project op De Letterdoes is opgezet omdat het ondanks alle inspanningen van school en ouders niet altijd lukt om ouders te betrekken bij schoolactiviteiten en te laten participeren op de school van hun kind. Bij een groot deel van de kinderen zijn er al problemen in de thuissituatie op het moment dat het kind op school komt en vaak wordt pas hulp ingeschakeld als problemen op school groot en onoplosbaar lijken. Door op een laagdrempelige manier een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders (via de zogeheten presentiebenadering) probeert de preventiewerker vroegtijdig bij jonge kinderen in groep 1 en 2 problemen op te sporen en integraal samen met de ouders op te lossen. Begeleiden bij problemen De resultaten die in de periode april 2017 tot en met januari 2018 zijn behaald, zijn succesvol te noemen. De preventiewerker heeft gemiddeld per week rond de 30 contacten met ouders en heeft 26 langer lopende casussen begeleid waarvan 3 met zware problematiek. Deze worden door de preventiemedewerker opgepakt in samenwerking met ketenpartners in de voorliggende voorzieningen zoals het sociaal team, de wijkagent het veilige buurten team enzovoorts. Grote meerwaarde De school ervaart een betere verbinding met de ouders, ziet dat de preventiewerker vroeg vertrouwen opbouwt bij de ouders, een luisterend oor biedt en het kind voorop stelt. De school ervaart een grote meerwaarde en wil de aanpak na de pilot voortzetten. Meer informatie over het project via gerdie.haasen@maastricht.nl.

Uniek jongerenproject: @ease

Uniek jongerenproject: @ease

De laagdrempelige hulpvorm van @ease is al succesvol in het buitenland en nu dus ook in Nederland, waarbij Maastricht de landelijke primeur heeft. Vandaag werd de locatie officieel geopend in aanwezigheid van meer dan 100 genodigden, onder wie bestuurders van gemeenten, zorginstellingen en Universiteit Maastricht. Werkwijze @ease Stichting @ease zet zich in om jongeren tussen de 12 en 25 jaar te ondersteunen wanneer ze vragen hebben over fysieke en psychische klachten, seksualiteit, verslaving, geldproblemen en andere zaken waar jongeren tegenaan kunnen lopen. @ease wordt bemand door een team van jonge enthousiaste én soms ervaringsdeskundige vrijwilligers die goed kunnen inspelen op de vragen die jongeren stellen en als het nodig is (snel) kunnen doorverwijzen naar reguliere zorg. Variant van Headspace Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt nu in meer dan 100 laagdrempelige centra jongeren gratis hulp en psychische ondersteuning. Net als Denemarken, Ierland en België, start ook Nederland nu met dit positieve concept. Maastricht is de eerste gemeente waar dit concept van start is gegaan. Andere gemeenten waaronder Amsterdam zullen volgen. Onderzoek naar Jeugd-GGZ in Zuid-Limburg Gelijktijdig met de opening van @ease zijn ook onderzoeksresultaten gepresenteerd onder 18 Zuid-Limburgse gemeenten naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg. Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, laat zien dat het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg hoger (1,4%) is dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zijn er veel verschillen tussen de Zuid-Limburgse gemeenten. De ene gemeente heeft relatief weinig jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, maar wel hoge kosten. De andere gemeente veel jeugdigen in de jeugdhulp, maar minder kosten. De oorzaken daarvan dienen verder te worden onderzocht. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat er speciale aandacht nodig is voor kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen in armoede, omdat dit kwetsbare doelgroepen blijken op basis van de geboden hulp. Zie voor meer informatie https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/persberichten/

Nieuwe aanpak kwetsbare jongeren

Nieuwe aanpak kwetsbare jongeren

Het project 18- / 18+ kadert binnen de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. Aanleiding voor het project vormt de wetenschap dat ongeveer 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar kwetsbaar is doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, een goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is er een combinatie van problemen en hebben jongeren al een lange weg afgelegd in de hulpverlening. Zodra die hulp stopt op hun 18e besluiten ze het vaak zelf uit te zoeken, wat dikwijls leidt tot grotere problemen en uiteindelijk een nieuw hulptraject. Toekomstplan voor jongere In het voorjaar van 2018 start een proef integrale en samenhangende aanpak 18-/18+. In dit project wordt gewerkt met een toekomstplan voor de jongere en het principe van de omgekeerde toets; de vraag is niet wat de beschikbare oplossing vanuit wet- en regelgeving is, maar wat in deze situatie nodig is. De jongeren worden pas losgelaten als er een oplossing is voor de problemen die er zijn op het gebied van Support, Wonen, School en Werk en Inkomen en Schulden. Risicoprofiel opstellen Vanuit ieder toegangsteam in Maastricht-Heuvelland wordt minimaal één aandachtsfunctionaris aangewezen die gaat deelnemen aan het project en mandaat heeft om beschikkingen af te geven. Er wordt een risicoprofiel ontwikkeld om kwetsbare jongeren op te sporen tussen de 16 en 18 jaar. Op basis van dit risicoprofiel wordt een keuze gemaakt voor tien casussen (één casus per regio gemeente en vijf casussen binnen gemeente Maastricht) die worden opgepakt. Na de zomer van 2018 wordt de integrale aanpak geanalyseerd om te kijken hoe de proef een vervolg kan krijgen. Voor meer informatie over de proef, neem contact op met projectleider Monique Strik via m.strik@valkenburg.nl.

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

Elk jaar wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het beste communicatieproject of -activiteit in het publieke domein in Nederland. Schot in de roos CJG043 dingt mee omdat ze als eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland ervoor koos in eigen beheer een website én unieke contentstrategie te ontwikkelen, waarbij regionaal preventief aanbod en expertise een centrale plek kreeg. Om zich daarmee ook te onderscheiden van andere websites over opvoeden en opgroeien. Een schot in de roos; niet alleen de bezoekersaantallen stegen exponentieel, de contentstrategie draagt ook bij aan de verbinding tussen online en ‘offline’ preventieve hulpverlening in de regio. Inspirerend, innovatief en impact Per provincie buigt een jury zich eerst over de inzendingen uit de eigen provincie. De jury beoordeelt op de drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Uit de Limburgse inzendingen kiest de jury drie genomineerden. De landelijke jury kiest vervolgens uit alle inzendingen drie eindgenomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Galjaardag op donderdag 26 april 2018 in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie en andere communicatieprojecten die meedingen naar de prijs op: www.galjaarddag.nl.

Update: convenant Beschermings-bewind

Update: convenant Beschermings-bewind

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het Convenant Beschermingsbewind 2018 - 2019 met de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Actuele informatie De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina. Meer informatie over de samenwerking met bewindvoerders vindt u hier >> Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl is er nu ook in Maastricht en Eijsden-Margraten. Het is een vrijwillige en laagdrempelige vorm van gezinshulp. Welzijnsonderneming Trajekt brengt de gezinnen bij elkaar.     Soms raakt een gezin tijdelijk overbelast. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Ziekte van een ouder, werkeloosheid, slechte schoolprestaties van de kinderen. Noem maar op. In zo’n geval helpt het wanneer ouders uit de buurt zich ontfermen over het gezin en op een bepaald gebied extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld opvang na school of huiswerkbegeleiding. Ouders op adem laten komen Doel van de ondersteuning is dat ouders die ondersteuning krijgen van een ander gezin, op adem kunnen komen en problemen kunnen aanpakken. Doordat hun kinderen worden opgevangen door een gezin uit de buurt. Beide gezinnen maken hier afspraken over met elkaar. De hulp gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en met de intentie om een langdurige relatie aan te gaan. Steungezinnen gezocht in Eijsden-Margraten en Maastricht Het initiatief is al succesvol in onder meer Amsterdam, Utrecht, Oss en Roermond. In Maastricht en Eijsden-Margraten hebben zich al meerdere gezinnen gemeld die hulp wensen (vraaggezinen). Ook de eerste steungezinnen (gezinnen die hulp bieden) zijn gevonden, met name in het Heuvelland. Ook in Maastricht is er vraag naar steungezinnen om de juiste matches te kunnen maken. Heb je zelf interesse of wil je de oproep verspreiden onder werk- of vriendenkring? Meer informatie vind je op www.buurtgezinnen.nl/maastricht-en-eijsden-margraten.

Website CJG043 ook voor professionals

Website CJG043 ook voor professionals

  In de recente doorontwikkeling van de website van CJG043 zijn professionals niet vergeten. Het professionaldeel van de site is namelijk vernieuwd: https://www.cjg043.nl/professionals/ Updates en kennisbank Naast updates uit de regio, vind je er ook een overzicht van het preventief aanbod uit de regio en een kennisbank met interviews en gastbijdrages van professionals uit de regio. Die hun expertise delen over allerlei interessante onderwerpen als hoogbegaafdheid, dyslexie, huiselijk geweld, angst en meer!

Opvoedvragen? Chat met CJG043

Opvoedvragen? Chat met CJG043

Alle ouders hebben zo nu en dan vragen over de opvoeding of het opgroeien van hun kind. Dan is het fijn om even te kunnen sparren met een professional. Voor een concreet antwoord, tips en advies of voor geruststelling. Of om gewoon even je hart te luchten en je verhaal te delen. Sinds november kan dat! Op de website van het CJG043 kun je namelijk chatten met een opvoedondersteuner. Om te beginnen zal de chat op drie tijden geopend zijn: maandag van 20.00 tot 22.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 12 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook kun je je vraag 24/7 per mail voorleggen. Dan krijg je binnen twee werkdagen antwoord. Kijk voor meer informatie op www.cjg043.nl/chat


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg