Home  >  Nieuwsarchief
Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Nieuwe verordening Wmo en Jeugd

Sinds 1 januari is de Verordening jeugdhulp versie 2019 voor de regio Maastricht en Heuvelland van kracht.   De verordening is voor bijna alle gemeenten hetzelfde. In december 2018 hebben de gemeenten deze afzonderlijk vastgesteld. Weten wat er precies in staat? Bekijk deze dan via de eigen gemeentelijke website. De essentie van de verordening is voor elke gemeente samengevat in een voor ouders heldere  infographic. De Maastrichtse versie vind je als download bij deze pagina.   Wmo Ook de verordening Wmo is in december 2018 door de gemeenten in het Heuvelland en Maastricht vastgesteld. Deze verschilt per gemeente op onderdelen van elkaar. Ook deze kun je daarom het beste raadplegen via het raadsinformatiesysteem op je eigen gemeentelijke website.  In beide verordeningen zijn de regels en procedures vastgelegd om als inwoner een voorziening rondom jeugdhulp of Wmo te kunnen krijgen. Ook voor de verordening Wmo is een infographic in voorbereiding.

Meepraten over armoede en schulden

Meepraten over armoede en schulden

Maandag 15 april was er een drukbezocht stadsgesprek over armoede en schulden in Stayokay in Maastricht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Burgers en organisaties  konden meepraten over de aanpak van armoede en schulden in de stad.  Van de bijeenkomst werd een beeldverslag gemaakt door Astrid Spoelstra. Oorzaken Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en schulden in Maastricht, alsook hoe de gemeente haar beleid daarvoor effectiever kan maken. Christine Kuiper van Movisie lichtte in haar welkomstwoord het doel van de bijeenkomst toe: de input die wordt opgehaald vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek. Samen aanpakken Wethouder Jim Janssen lichtte kort de ambities toe van de gemeente op het gebied van armoede richting 2030: “De gemeente wil armoede in onze stad in 2030 onder het landelijk gemiddelde brengen. Maar armoede aanpakken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom vullen we het onderzoek van Movisie graag aan met uw ideeën en goede voorbeelden.” Wat is nodig? Het door Movisie uitgevoerde onderzoek werd gepresenteerd en daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. Aan de gesprekstafels ging het over wat er goed gaat binnen de aanpak van armoede en schulden. Ook konden deelnemers aangeven wat er nodig zou zijn om de aanpak van armoede en schulden in Maastricht te versterken. Top drie Verder was er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om aanvullingen op het rapport van Movisie mee te geven. Via de Mentimeter werd er interactief per tafel een top drie van aandachtspunten ‘opgehaald’ die plenair werd besproken. De gemeente neemt deze aandachtspunten mee bij de herziening van het armoedebeleid.

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Jongeren Perspectief Fonds Maastricht

Momenteel wordt in kaart gebracht welke Maastrichtse jongeren tussen de 18 en 27 in aanmerking komen voor begeleiding binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Motivatie Dit zijn (tenminste 15) jongeren met een problematische schuldensituatie, die ze niet op eigen kracht structureel kunnen oplossen. Vaak speelt er problematiek op meerdere levensgebieden. Voorwaarde is dat de jongeren gemotiveerd zijn en optimaal meewerken door het volgen van een coachingstraject. Ze krijgen trainingen en cursussen over financiën en andere leefgebieden zoals wonen, gezondheid, verslaving, werk of school. Bovendien is het de bedoeling dat ze meewerken aan budgetbeheer. Ook lopen ze maatschappelijke stages. Planning De tussenevaluatie van de pilot in Maastricht vindt plaats in december 2019 en de eindevaluatie is voorzien voor eind 2020. Dan wordt ook besloten over een eventueel vervolg van de pilot.

Pasopjegeld vernieuwd

Pasopjegeld vernieuwd

Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook geldzorgen. Wat je situatie ook is, het vernieuwde Pasopjegeld.nl biedt gratis info en advies over geld- en budgetzaken voor de meest voorkomende levenssituaties.   Voor Maastricht en Heuvelland Pasopjegeld is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en is er voor inwoners van  Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan een bericht naar info@pasopjegeld.nl. Mobielvriendelijk Pasopjegeld.nl heeft een sterke zoekfunctie en is in een paar stappen te installeren op het beginscherm van mobiele telefoon of tablet. Hoe dat werkt staat op www.pasopjegeld.nl/app.

Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

Crisiskaart geeft rust en vertrouwen

De Crisiskaart is er voor mensen die bang zijn om een crisis mee te gaan maken of om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas en geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten tijdens een crisis. Sinds 1 september 2018 is dit project gestart.   Aandacht voor de crisiskaart Bij zorgaanbieders (Mondriaan, Levantogroep en Zuyderland), gemeentes (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen), Regionaal Platform Zuid GGz OGGz, inloopvoorzieningen en beschermd wonen GGZ locaties die een rol hebben of kunnen hebben in een crisissituatie, zijn in de afgelopen periode presentaties en bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er 22 crisiskaarten in gebruik in Zuid-Limburg. Duidelijk is dat de kaart rust en vertrouwen geeft voor de gebruiker en duidelijkheid geeft voor de hulpverleners.   Waarde onafhankelijk steunpunt Het blijkt dat de waarde van een onafhankelijk steunpunt en de zichtbaarheid van één uniforme kaart in Zuid Limburg essentieel is. Dankzij het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg Zuid kunnen cliënten, informele- en formele zorgaanbieders terecht voor informatie en ondersteuning in het maken van een Crisiskaart.   Belang proces Niet alleen het product Crisiskaart is belangrijk, maar het proces dat bij het invullen hiervan vooraf gaat. Cliënten krijgen meer zicht op hun eigen crisis en door de afspraken die gemaakt worden met contactpersonen, weet iedereen wat wel en niet te doen tijdens een crisis. Cliënten met een Crisiskaart ervaren meer rust, overzicht en eigen regie met een Crisiskaart op zak. Van belang blijkt dat crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) vooral een ondersteunende rol innemen, handvatten geven, een bescheiden en een informerende rol innemen.   Waar staan we nu In voorgaande periode hebben er 40 intensieve gesprekken met kaartvragers rondom hun crisis en het tot stand komen van een Crisiskaart plaatsgevonden. Er zijn 22 Crisiskaarten afgerond, 13 kaarten in de uitvoerende fase, staan 5 kaarten on hold en staan 4 aanvragen klaar om opgestart te worden. Commitment, draagvlak, kwaliteitsborging, continuïteitsborging en een optimale samenwerking tussen netwerkpartners zijn onder de aandacht gebracht, maar bovenstaande ontwikkelingen vragen zeker om voortzetting en een verdere verdieping voor de toekomst.   Meer informatie en aanvragen crisiskaart Kijk voor meer informatie en/of vragen over de Crisiskaart op  www.crisiskaartzuid.nl. Hierop staat ook een interessant filmpje met uitleg over de crisiskaart. Je kunt ook contact opnemen met Liesbeth Crousen, coördinator Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg- Zuid, via + 31 (0)46 420 8039 / 06 58 07 30 21 of coordinator@crisiskaartzuid.nl.

Steuntje in de rug Vaals

Steuntje in de rug Vaals

Alle informatie rondom zorg en ondersteuning in de gemeente Vaals is nu te vinden in een nieuwe tweetalige flyer voor mensen die ondersteuning in het sociaal domein zoeken.

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

4e Bijeenkomst gemeenten en bewindvoerders

De vierde bijeenkomst van bewindvoerders en gemeenten die samenwerken binnen het Convenant Beschermingsbewind vond plaats op maandag 24 juni In het Huis van de Burger in Margraten bespraken bewindvoerders en gemeenten de samenwerking met o.a. de rechtbank en Kredietbank Limburg. Ook werd het onderwerp bewindvoering vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland toegelicht. Verder werden de aanwezigen werden bijgepraat over de pilot met de rechtbank (Schuldenfunctionaris) en de pilot Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten (VBV). De rechtstreekse connectie De aanwezige partijen constateren gezamenlijk dat de bijeenkomsten echt meerwaarde hebben en dat de gegroeide samenwerking als positief ervaren wordt en op verschillende onderdelen mogelijkheden biedt voor verdere doorontwikkeling. Door als partners regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, ook tussentijds, zijn de lijnen korter, is het vertrouwen gegroeid en weet men elkaar steeds beter te vinden bij vragen of andere kwesties. Dress for success De bijeenkomst werd afgesloten met een korte presentatie van Dress for success: Dress for success biedt gepaste kleding voor mensen die weer een eerste stap terug op de arbeidsmarkt zetten en geeft daarnaast veel persoonlijke en positieve aandacht. Zo willen zij bijdragen aan onafhankelijkheid. Aangezien bewindvoerders vaak te maken hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden zij gezien als mogelijke ambassadeurs/doorverwijzers voor Dress for success. Samen Verder Ruim 45 bewindvoerders werken sinds 2018 samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul binnen het Convenant Beschermingsbewind. Het doel is om de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen te verbeteren. Meer informatie over de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten vindt u via deze link.

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Onderzoek verbetering dienstverlening sociaal domein

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?   Ervaringen delen Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1 op 1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.   Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden! Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via +31 (0) 6 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Inwoners Westelijke Mijnstreek kunnen voor Beschermd wonen terecht bij gemeente Sittard-Geleen

Inwoners Westelijke Mijnstreek kunnen voor Beschermd wonen terecht bij gemeente Sittard-Geleen

  Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners van de Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein) bij de gemeente Sittard-Geleen terecht om te laten onderzoeken of zij voor beschermd wonen in aanmerking komen.   Situatie tot 1 januari 2022 Sinds 2015 indiceert gemeente Maastricht beschermd wonen voor de Westelijke Mijnstreek. Tot 1 januari 2022 blijft dit zo. Voor lopende indicaties beschermd wonen blijft gemeente Maastricht het aanspreekpunt.   Hoe vraagt u beschermd wonen aan? Voor inwoners van de westelijke mijnstreek kun u voor een nieuwe indicatie beschermd vanaf 01-01-2022 terecht bij de gemeente Sittard-Geleen. U dient een melding in bij de afdeling Wmo. Dit kan middels een meldingsformulier Er zijn drie manieren om aan het meldingsformulier te komen: u vraagt het formulier aan door een e-mail te sturen naar wmo@sittard-geleen.nl; u vraagt het formulier telefonisch aan via 046-477 88 41; u haalt het formulier op bij het adviescentrum Wmo (in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen: Dr. H. van der Hoffplein 1 in Geleen).   Contact Neem bij vragen contact op met de Gemeente Sittard-Geleen via telefoonnummer 046-477 88 41 of stuur een e-mail naar wmo@sittard-geleen.nl.  

Aanbestedingsdocumenten gepubliceerd Negomterix

Aanbestedingsdocumenten gepubliceerd Negomterix

Geachte aanbieders, Vanaf heden zijn de aanbestedingsdocumenten voor BGI en BGG te vinden op het Negometrix platform via de volgende links:   186375 Wmo Begeleiding Individueel 1: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186375&companyId=79673   186380 Wmo Begeleiding Individueel Preferentiële en Strategische Partners 1A: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186380&companyId=79673   186381 Wmo Begeleiding Groep 2: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186381&companyId=79673   186382 Wmo Begeleiding Groep Preferentiële en Strategische partners 2A: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=186382&companyId=79673 Communicatie over de aanbestedingen zal uitsluitend en alleen plaatsvinden via het Negometrix platform. We wensen u succes met de uitwerking en het indienen van de inschrijving.

Inkoop WMO 2022

Inkoop WMO 2022

Geachte aanbieders een paar dagen later dan eerder was aangegeven zullen we op 1 oktober 2021 communiceren wat de vervolgstappen zullen zijn bij de inkoop Wmo 2022.

Conceptplanning Aanbesteding Wmo 2022

Conceptplanning Aanbesteding Wmo 2022

Op de marktconsultatie van 31 mei j.l. is toegezegd aanbieders duidelijkheid te verschaffen over het voorgenomen tijdpad van de inkoop op het gebied van de Wmo 2022. In onderstaand schema staat de conceptplanning van het aanbestedingsproces dat moet leiden tot nieuwe contracten vanaf 1 januari 2022.  Voor deze planning geldt het voorbehoud dat de genoemde data slechts indicatief zijn en niet bindend.   Publicatie Inkoopdocument via Negometrix 28-sep-21 Indiendatum inschrijving 5-nov-21 Datum voorlopige gunning 25-nov-21 Datum definitieve gunning 5-dec-21 Ingangsdatum overeenkomst 1-1-2022   Gemeenten realiseren zich dat het voor aanbieders pas in een laat stadium duidelijk is of zij in 2022 tot de gegunde partijen behoren. Om die reden wordt aan niet gegunde partijen een overgangsregeling geboden. Alle aanbieders die op dit moment een contract hebben met de gemeenten Maastricht Heuvelland zullen in week 26 een opzegbrief ontvangen waarin de huidige overeenkomsten per 1 januari 2022 worden opgezegd en de overgangsregeling is uitgewerkt.

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Dien je aanvraag in voor kinderen die NU hulp nodig hebben: www.kwetsbaarthuis.nl Juist de kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie, hebben het extra moeilijk nu ze niet naar school kunnen. Daarom is er een speciaal Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis. Om kwetsbare kinderen, in deze ingrijpende periode, snel te helpen met spullen die NU noodzakelijk zijn. Zodat deze kinderen nu ook kunnen leren of even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. Het crisisfonds richt zich op kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting en de (jeugd)professionals die hen in beeld hebben. Met name de kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s, en kinderen in de pleegzorg. Er zijn vouchers voor online winkels beschikbaar die bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan: Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten) Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat deze het kind helpen in de crisissituatie Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen. Ben jij een geregistreerde (jeugd)professional en ken je kinderen die nu praktische hulp kunnen gebruiken voor een acute nood? Dien dan je aanvraag in via www.kwetsbaarthuis.nl. We streven ernaar om binnen 24 uur vouchers te verstrekken waarmee jij voor maximaal 100 euro per gezin of 250 euro per (leef)groep de noodzakelijke spullen online kunt bestellen. Zo zorgen we er samen met jou voor dat extra kwetsbare kinderen snel de spullen ontvangen die ze nu kunnen gebruiken om te kunnen leren of ontspannen.

Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

Coronacrisis: definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

In verband met het coronavirus vragen we met deze mail extra aandacht voor hygiëne quarantaine en uitvoering van de Wpg (gedwongen isolatie) voor beschermd wonen en opvang. Onder opvang vatten we in dit geval ook Vrouwenopvang. Ook benoemen we een aantal websites waar informatie specifieker voor Vrouwenopvang te vinden is. Ook sturen we de richtlijn van het RIvM mee, die vandaag is vastgesteld door de Staatssecretaris van VWS.   De VNG krijgt ernstige signalen van Valente, de brancheorganisatie voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: medewerkers lopen groot risico doordat onvoldoende maatregelen tegen verspreiding van het corona virus worden genomen. Wat hierbij niet helpt is dat doelgroep van met name maatschappelijke opvang wel eens onaangepast gedrag kan vertonen, al dan niet samenhangend met de behoefte om middelen te verkrijgen en gebruiken. Ons advies is om samen met de aanbieders creatief te kijken naar de mogelijkheden om het werk op een veilige manier voort te zetten. Zo weinig mensen op straat, beschikbaar schoon sanitair en voldoende afstand tussen mensen in de opvang. Daar gaat het nu om. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt dat we zo snel mogelijk de balans opmaken van de meerkosten hiervan. Het Rijk heeft ook toegezegd ons hierin tegemoet te komen.   Gedwongen Isolatie In het ergste geval zou gebruik gemaakt kunnen worden van de bevoegdheden die er zijn om mensen in gedwongen kader te isoleren. Gemeenten hebben de plicht om deze maatregelen te nemen in geval van gevaar voor de volksgezondheid. De stappen daartoe geven we hieronder weer. NB: deze stappen moeten we nog goed afstemmen met deskundigen en hebben we dus nog niet op onze website geplaatst. isolatie Gebaseerd op: Generiek Draaiboek aanpak grotere crises De maatregel gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek is door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) verwerkt in een draaiboek met stappen die nodig zijn om de Wpg Artikel 31 (Gedwongen Isolatie) uit te voeren. Hieronder zijn de taken en activiteiten van de verschillende actoren schematisch weergegeven.   Stappenplan gedwongen isolatie (art. 31 Wpg) behandelend arts meldt aan de GGD als een patiënt met corona een gevaar vormt voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door het (dreigen) zich te onttrekken aan vrijwillige isolatie GGD-arts beoordeelt of de gedwongen isolatiemaatregel de juiste maatregel is en schrijft advies aan directeur GGD en voorzitter van de Veiligheidsregio Voorzitter veiligheidsregio beoordeelt advies van de GGD, tekent beschikking en zorgt voor rechtsbijstand (piketadvocaat) politie / ambulance spoort betrokkene op en zorgt voor vervoer van persoon naar gezondheidszorginstelling (in overleg met gemeente en GGD) Instelling voor Gezondheidszorg neemt patiënt op in isolatie en zorgt voor de bewaking officier van Justitie controleert procedure en stelt de vordering in voor de rechterlijke machtiging rechter hoort de patiënt, meestal in het bijzijn van de piketadvocaat en neemt beslissing over voortzetting gedwongen isolatie Op Specifiek voor de Vrouwenopvang zijn ook nog de volgende websites van belang: https://www.nji.nl/coronavirus https://www.movisie.nl/coronadossier crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis   Op de www.vng.nl zijn verder uitgebreide FAQ’s te vinden met allerhande informatie over Corona. Je kunt deze vragen en antwoorden vinden op de website pagina van de VNG over corona via deze link https://vng.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-coronavirus. De FAQ’s worden elke dag geüpdatet en aangevuld.   Voor nieuwe vragen kunnen jullie terecht bij info@vng.nl. Wij beantwoorden deze vragen zo snel mogelijk en gebruiken ze om de FAQ weer aan te vullen. Definitieve richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen  

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen

Beste partners in het sociaal domein,

Graag aandacht voor de bijgevoegde brief inzake de financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Team Inkoop Sociaal Domein 

Beleid en Ontwikkeling  |  Gemeente Maastricht T   043 – 350 40 80 |  E  inkoopteamSD@maastricht.nl Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  |

Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  |

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende corona maatregelen

Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening

Sociale Zaken zet in op digitale dienstverlening

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft een nieuwe service: Mijn Overzicht. Met Mijn Overzicht kunnen mensen met een uitkering snel en eenvoudig informatie over hun uitkering bekijken. Via een speciale knop op de homepage van www.socialezaken-mh.nl kan men uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en recente stortingen inzien. Inloggen gaat via DigiD.  De voordelen Mijn Overzicht is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week vanaf computer, tablet of smartphone; Mijn Overzicht is alleen via DigiD te gebruiken, dat is wel zo veilig en het waarborgt de privacy.  Meer informatie Mijn Overzicht is makkelijk, eenvoudig en betrouwbaar. Meer informatie over deze nieuwe service staat samen met een instructiefilmpje op www.socialezaken-mh.nl/mijnoverzicht. Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Eerste ervaringen cursus mental health first aid

Eerste ervaringen cursus mental health first aid

Eerste ervaringen in Maastricht en Heuvelland met cursus Mental Health First Aid   Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld en is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen wordt gevolgd. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.   In de cursus worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.   Doelstellingen cursus De cursus MHFA wordt ook in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden en heeft de volgende doelstellingen: Tegengaan van stigma; door meer inzicht te geven in de leefwereld ontstaat meer begrip; Vergroten van het kennisniveau; kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te signaleren; Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk.   Eerste ervaringen Cisca van der Meijs van de Levanto groep is een van de eerste cursisten en blikt terug. “Ondanks dat ik zelf een psychiatrisch verpleegkundige opleiding heb, heeft de cursus zeker veel voor mij opgeleverd. Vooral de BLIZZ; dit is een ezelsbruggetje om tot handelen over te kunnen gaan bij het benaderen van iemand in psychische nood. De achtergrondinformatie van de behandelde ziektebeelden vond ik duidelijk, concreet en verhelderend. De tekeningen in het boek waren heel ingrijpend, maar een geweldige verbeelding van de mens met psychische problemen.”   Ik ben vaak actief in de wijken en maak reclame voor MHFA. Eigenlijk zou iedere burger deze cursus moeten volgen; het zal je partner, kind of buurvrouw maar wezen. Sterker nog; als het jezelf zou overkomen, hoop je ook dat iemand je adequaat weet te benaderen in plaats van je te negeren of de neus voor je op te halen! Ik vind MHFA heel zinvol en hoop dat uiteindelijk heel Limburg getraind wordt!   De training maakt tevens onderdeel uit van een regionaal beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag. Dit voor de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is dit plan van aanpak opgesteld dat zomer 2018 bestuurlijk wordt afgestemd.  

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

  Geachte Zorgaanbieder,   U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen. In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen. Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf   De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda; een voor Jeugd en een voor Wmo. Deze concept- addenda ‘continuïteit van financiering ten tijde van corona’ zijn tevens gepubliceerd op de virtuele ontwikkeltafel sociaal domein Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl en https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl .   U wordt opgeroepen te reageren op de stukken via de “virtuele ontwikkeltafel”. De reactietijd eindigt op 15 augustus 2020 om 18.00 uur. U dient uw reactie via e-mail te richten aan  GegevensuitvraagSD@maastricht.nl . Na afloop van deze termijn ontvangt u alle ingediende reacties inclusief de terugkoppeling van opdrachtgevers. Daar waar de reacties leiden tot een aanpassing wordt dit aangegeven. Terugkoppeling op de reacties zal plaatsvinden voor 22 augustus 2020. Vervolgens worden de concept stukken inclusief reacties ter advisering voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep jeugd ZL (op 27 augustus) de DG Wmo.   Wij hopen na besluitvorming zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van bijgevoegde stukken.   Met vriendelijke groet, Inkoop Sociaal Domein Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht Mosae Forum 10, 6211  DW  Maastricht  |  Postbus 1992, 6201  BZ  Maastricht www.gemeentemaastricht.nl www.jeugdhulpzuidlimburg.nl www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043-3504080.   20200730 - Addendum JEUGD def 20200730 - Addendum WMO def 20200730 Begeleidende brief bij addendum def 20200730 Instructie zorgaanbieders en gemeentelijke toegang

Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School

Druk bezochte conferentie Gezonde en Veilige School

Maandag 22 oktober verzamelden ruim 400 docenten en ondersteunende medewerkers van  LVO Maastricht en Heuvelland en Mosalira in het MECC.   Daar vond de Conferentie ‘Samen Leren’ van de convenantgroep Gezonde en Veilige School plaats. Doel van de conferentie was kennis delen en kennis maken met organisaties die docenten kunnen helpen bij een gezonde en veilige schoolomgeving.   Veilig en gezond Bij aankomst in het MECC werden de docenten ontvangen door leerlingen van het LVO.  De opening van de conferentie werd verzorgd door  wethouder Bert Jongen en LVO bestuurder Guido Beckers.  Om jongeren te laten ontwikkelen in een veilige en gezonde schoolomgeving hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap. Als docent sta je er niet alleen voor en zijn er genoeg instanties die kunnen helpen, wanneer je signalen ziet of vermoedens hebt van bijvoorbeeld pesten, gameverslaving, eetproblematiek of criminele activiteiten.   Apen en mensen Key note speaker Sarah Mutsaers van Stichting Apemanagement vertelde aansluitend meer over wat we kunnen leren van apen over het gedrag bij kinderen en pubers. Doordat zowel apen als mensen lange tijd nodig hebben om volwassen te worden kunnen we veel leren door te observeren in houding en gedrag. Vervolgens volgden twee rondes van telkens 22 workshops waarbij de deelnemers de kans kregen om twee workshops naar keuze te volgen. Tussentijds presenteerden zich tevens ruim 25 partijen op de informatiemarkt in het MECC met informatie die de docent kan helpen bij het stimuleren van een veilige en gezonde omgeving.   De conferentie was een initiatief van de convenantgroep Veilige en Gezonde School en werd georganiseerd door gemeente Maastricht, LVO Maastricht, GGD Zuid Limburg en Halt.

Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

Plan van aanpak voor personen met verward gedrag

In november is het regionale plan van aanpak voor personen met verward gedrag vastgesteld.   De gemeenten in Maastricht en Heuvelland hebben een gezamenlijke aanpak omarmd om de hulp aan deze doelgroep te verbeteren. De doelgroep – en daarmee de problematiek – is divers. Het plan van aanpak is dan ook een samenhangende verzameling van acties, projecten, op basis van de negen bouwstenen, waarover u meer kunt lezen in het plan van aanpak.   Crisiskaart De training Mental Health First Aid krijgt ook in 2019 een vervolg. De crisiskaart wordt verder gepromoot. Dit is een document waarop een persoon met verward gedrag gegevens van contactpersonen en wensen over bejegening tijdens een verwarde situatie kan (laten) noteren en de kaart desgewenst bij zich kan dragen.  Daarnaast draait een proef met acute opvang op maat voor mensen in de maatschappelijke zorg (geen sprake van ggz wel crisis). Mensen kunnen bij dit soort crisissen o.a. kortdurend in een hotelkamer verblijven waarbij tevens direct zorg aangeboden wordt.   Speciaal vervoer Er loopt een proef met speciaal vervoer van personen met verward gedrag, zonder dat daarvoor de politie of ambulance voor hoeft uit te rijden (iets dat vaak als traumatisch wordt ervaren voor de betreffende persoon). De bereikbaarheid van GGD Vangnet is verruimd en er wordt beter afgestemd tussen politie en de crisisdienst in verband met het afhandelen van meldingen bij 112 over personen met verward gedrag. Deze en nog meer acties moeten de hulp verder verbeteren. Het plan van aanpak is hier terug te lezen.

Website Crisiskaart Zuid gelanceerd

Website Crisiskaart Zuid gelanceerd

Een van de projecten in het regionale beleidsplan van aanpak voor personen met verward gedrag is het stimuleren van de bekendheid en het gebruik van de Crisiskaart.   De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. De Crisiskaart geeft aan wat iemands wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen?   Ook staat op de kaart welke afspraken er gemaakt zijn met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Sinds begin december is een speciale website voor deze kaart online:  www.crisiskaartzuid.nl   Onafhankelijk steunpunt Wanneer iemand een Crisiskaart wil laten maken en in de regio Zuid-Limburg woont, kan hij contact opnemen met de coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid of door zijn/haar gegevens op de site in te vullen bij het kopje “Crisiskaart aanvragen”. Op basis van een intake, wordt een afspraak met een consulent (die hiervoor speciaal opgeleid is) gepland en wordt er samen op basis van enkele gesprekken een plan Crisiskaart opgesteld. De consulent zet een samenvatting van je plan Crisiskaart op de Crisiskaart.   De-escaleren "De Crisiskaart is voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of bang is er ooit (weer) een mee te gaan maken. Hiermee is de kaart in ieder geval bedoeld voor mensen met meer of minder ernstige psychische problemen die gevoelig zijn voor een psychische crisis. Ook mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of mensen met dementie kunnen gebaat kunnen zijn bij de Crisiskaart. Immers, ook deze groep kan in een (dreigende) crisissituatie lang niet altijd aangeven wat op dat moment nodig is om de situatie te de-escaleren.   Een veilig gevoel Op basis van ervaringen in de rest van Nederland weten we dat mensen een toegenomen gevoel van veiligheid en controle ervaren met een Crisiskaart op zak en dat ze door de kaart de deur uit durven te gaan. Ze de regie weer kunnen nemen over hun eigen leven. Kaartdragers maken de kaart wanneer ze niet meer in crisis zijn, dit maakt dat ze zeer bewust kiezen voor een kaart en deze ook weten te overhandigen wanneer ze in een crisis raken. ", legt Liesbeth Crousen, coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid uit. Het doel is om de komende twee jaar in Zuid-Limburg minimaal 200 ingevulde Crisiskaarten te realiseren. Ook een familielid of professional kan het aanvragen voor een ander, maar "we zullen nooit een plan opstellen als degene voor wie het bedoeld is er zelf niet achter staat, anders werkt de Crisiskaart niet. We gaan daarom altijd het gesprek aan met de persoon in kwestie zelf."

Gezamenlijke werving gezinshuizen

Gezamenlijke werving gezinshuizen

Op 28 november vond er een eerste gezamenlijk info-avond plaats over het starten van gezinshuizen in Zuid-Limburg.   De avond werd georganiseerd door de gemeenten in de regio Zuid-Limburg, in samenwerking met Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com. In totaal waren er ongeveer 50 aanwezigen, hetgeen een mooie opkomst is aangezien het concept nog vrij onbekend is in Zuid-Limburg en een selecte doelgroep aanspreekt. Gewoon In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangende ‘thuis’. Deze kinderen hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders worden de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in dit gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor de ouder een pedagogische en/of didactische opleiding nodig heeft met ervaring op MBO of HBO niveau. Groei Tijdens de avond gaf onderzoeker en lector Peer van der Helm een bevlogen betoog over het belang van gezinshuizen voor het oplossen van knelpunten in de huidige jeugdzorg. Landelijk zouden er zelfs 3000 van dergelijke huizen bij moeten zo stelt hij. Hij pleit ervoor om kinderen binnen een gezinssituatie te helpen waarbij het kind tegelijkertijd geborgenheid, maar ook autonomie en zelfstandigheid ontwikkelt. De komende tijd wordt er verder gekeken hoe het aantal gezinshuizen in Zuid-Limburg verder kan groeien. Zo wordt gekeken of er meerdere info-avonden kunnen worden georganiseerd en wordt ook de communicatie in samenwerking met de diverse partijen opgepakt. Voor meer informatie en contactgegevens van de aangesloten partnerorganisaties www.jeugdhulpzuidlimburg.nl.

Daniëlle zal een kind nooit laten vallen

Daniëlle zal een kind nooit laten vallen

Daniëlle en haar man runnen zelfstandig een gezinshuis in Berg en Terblijt. Daar wonen ze met hun drie eigen kinderen, een pleegkind en nog vier gezinshuiskinderen.   “Een gezinshuis runnen is een missie, een roeping” aldus Daniëlle, die zelf vroeger in de zorg werkte en tevens pleegouder was. “Door een advertentie van Gezinshuis.com werden we geattendeerd op een informatieavond over gezinshuizen. Het beeld dat we daar kregen, klopte met hoe wij het voor ons zagen.” Daniëlle en haar man, die nog geen werkachtergrond in de zorg had, besloten zich aan te melden om gezinshuisouder te worden. Na een procedure van ongeveer een half jaar, konden ze van start. In touw “Wij doen dat op zelfstandige basis, dat betekent dat we business plannen hebben geschreven, een oude gymzaal in het dorp hebben omgebouwd tot geschikte woonruimte voor ons grote gezin en dat je de eigen administratie voert. Maar het grootste gedeelte van de dag ben je in touw met en voor de kinderen. Je voert alle gesprekken met instanties, maar ook familieleden om de zorg rondom de kinderen te regelen. Maar dat is waar je het voor doet. Het is onze passie.” Pittig, maar mooi! Tegelijk moet je ook zakelijk kunnen denken, legt Daniëlle verder uit. “Voordat je een kind in huis neemt, moet je goed nadenken wat je wel en niet als gezinshuisouder wil en of het kind ook past. Ga daarover het gesprek aan met de zorgaanbieder die een kind wil plaatsen, en geef goed je grenzen aan. Want het is pittig, maar dat maakt het ook mooi. De kinderen die bij ons in huis wonen, zullen we nooit laten vallen.”

Onderzoek cliëntervaringen

Onderzoek cliëntervaringen

Momenteel loopt er een onderzoek binnen de gemeenten in Maastricht-Heuvelland naar ervaringen van inwoners die ondersteuning hebben ontvangen van hun gemeente op het gebied van participatie, wmo of jeugdhulp.   Het onderzoek is een verdiepend kwalitatief onderzoek bovenop de bestaande jaarlijkse enquêtes naar de klanttevredenheid. Dit onderzoek wordt aan de hand van diepte-interviews door een extern bureau uitgevoerd waarbij wordt gekeken hoe de dienstverlening van de gemeenten verder kan ontwikkelen en verbeteren. Welke ervaringen hebben inwoners en welke ideeën of beelden hebben zij om ondersteund te worden in hun vraag. De resultaten van het onderzoek worden eerste kwartaal 2019 verwacht. Voor meer informatie neem contact op met b.deiana@vaals.nl.

Ontwikkeltafels 2020

Ontwikkeltafels 2020

Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen van start   Op vrijdag 2 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen plaatsgevonden.   Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.   Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina Ontwikkeltafels 2020.

Jongeren denken mee in Meerssen

Jongeren denken mee in Meerssen

Het project Speaking Minds geeft jongeren een stem in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.   Na Maastricht gaat nu ook de gemeente Meerssen hier mee aan de slag, in samenwerking met het Stella Maris College.   Meer weten? Lees verder op de website van CJG043.

Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV?

Vragen voor CAK, DUO, SVB, Juridisch loket of UWV?

Bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunnen mensen elke maandag van 08.30 tot 16.00 uur terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV.   Persoonlijke aandacht Dat is prettig voor mensen die niet zo handig zijn met de computer of liever persoonlijk geholpen worden. Na een succesvolle proefperiode is deze samenwerking nu verlengd tot juli 2019.   Lees het verhaal van Jean Op de website van Sociale Zaken staan alle telefoonnummers en een filmpje met uitleg. Daarnaast wordt in het verhaal van Jean duidelijk met welke vragen je terecht kunt.

Raadsleden kijken achter de schermen

Raadsleden kijken achter de schermen

Op woensdag 5 december kwamen raadsleden, burgerraadsleden, bestuurders en beleidsmedewerkers uit Maastricht en de Heuvellandgemeenten naar de locatie van de MTB aan de Watermolen in Maastricht voor een raadsintroductiemiddag rondom de uitvoering van de Participatiewet.   Deze bijeenkomst was het vervolg op een eerste sessie op 7 november jl.. Die eerste bijeenkomst was gericht op de wet, de gemeentelijke opdracht, het gezamenlijk beleid en beschikbaar instrumentarium. Bij aankomst was er een warm welkom namens alle vier de ketenpartners die in onze regio deze taken uitvoeren: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), Annex, MTB en Podium24. Doel van de middag was om de bezoekers te laten zien hoe de ketenpartners vorm geven aan dienstverlening en activiteiten op het gebied van ontwikkeling en arbeidsparticipatie voor inwoners van Maastricht-Heuvelland.   Na de opening door wethouder Jim Janssen volgde er een korte introductie door een vertegenwoordiger van elk van de vier ketenpartners. Vervolgens vertrok het gezelschap voor een kort werkbezoek aan het Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf (LKS). Van daar uit ging het terug naar de locatie MTB/Annex waar een rondgang over de diverse afdelingen werd gemaakt. Vol bewondering werd er kennis genomen van de verschillende taken die hier worden opgepakt. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de werknemers van beide locaties een praatje te maken en vragen te stellen, om zo een beeld te krijgen van hun eigen ervaringen.   De deelnemers aan de middag waardeerden het om zelf op locatie eens achter de schermen mee te kunnen kijken. Het was zinvol om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en men was onder de indruk van de betrokkenheid van de aanwezige werknemers. Het belang van de ketensamenwerking was voor alle bezoekers duidelijk. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden hebben we elkaar nodig, luidde de gezamenlijke boodschap.   Deze raadsintroductiemiddag was een initiatief van de ketenpartners Podium24, MTB, Annex, SZMH en beleid Sociale Zekerheid.

Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen van start

Virtuele ontwikkeltafel Wmo en Wmo Beschermd Wonen van start

Op vrijdag 2 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel Wmo en Wmo beschermd wonen gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.   Voor verdere informatie kunt u terecht op de subpagina Ontwikkeltafels 2020.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg