Home  >  Nieuws  >  Update: convenant Beschermings-bewind

Update: convenant Beschermings-bewind

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019 met de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland.

Actuele informatie

De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina.

Meer informatie over de samenwerking met bewindvoerders vindt u hier >>
Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Bericht geplaatst op 21 februari 2018
Het laatste Nieuws

Pilot preventiewerk succesvol

De eerste resultaten van de pilot met de preventiewerker op basisschool De Letterdoes zijn positief.

Vertrouwen opbouwen

Het project op De Letterdoes is opgezet omdat het ondanks alle inspanningen van school en ouders niet altijd lukt om ouders te betrekken bij schoolactiviteiten en te laten participeren op de school van hun kind. Bij een groot deel van de kinderen zijn er al problemen in de thuissituatie op het moment dat het kind op school komt en vaak wordt pas hulp ingeschakeld als problemen op school groot en onoplosbaar lijken. Door op een laagdrempelige manier een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders (via de zogeheten presentiebenadering) probeert de preventiewerker vroegtijdig bij jonge kinderen in groep 1 en 2 problemen op te sporen en integraal samen met de ouders op te lossen.

Begeleiden bij problemen

De resultaten die in de periode april 2017 tot en met januari 2018 zijn behaald, zijn succesvol te noemen. De preventiewerker heeft gemiddeld per week rond de 30 contacten met ouders en heeft 26 langer lopende casussen begeleid waarvan 3 met zware problematiek. Deze worden door de preventiemedewerker opgepakt in samenwerking met ketenpartners in de voorliggende voorzieningen zoals het sociaal team, de wijkagent het veilige buurten team enzovoorts.

Grote meerwaarde

De school ervaart een betere verbinding met de ouders, ziet dat de preventiewerker vroeg vertrouwen opbouwt bij de ouders, een luisterend oor biedt en het kind voorop stelt. De school ervaart een grote meerwaarde en wil de aanpak na de pilot voortzetten. Meer informatie over het project via gerdie.haasen@maastricht.nl.

Update: convenant Beschermings-bewind

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019 met de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland.

Actuele informatie

De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina.

Meer informatie over de samenwerking met bewindvoerders vindt u hier >>
Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Uniek jongerenproject: @ease

De laagdrempelige hulpvorm van @ease is al succesvol in het buitenland en nu dus ook in Nederland, waarbij Maastricht de landelijke primeur heeft. Vandaag werd de locatie officieel geopend in aanwezigheid van meer dan 100 genodigden, onder wie bestuurders van gemeenten, zorginstellingen en Universiteit Maastricht.

Werkwijze @ease

Stichting @ease zet zich in om jongeren tussen de 12 en 25 jaar te ondersteunen wanneer ze vragen hebben over fysieke en psychische klachten, seksualiteit, verslaving, geldproblemen en andere zaken waar jongeren tegenaan kunnen lopen. @ease wordt bemand door een team van jonge enthousiaste én soms ervaringsdeskundige vrijwilligers die goed kunnen inspelen op de vragen die jongeren stellen en als het nodig is (snel) kunnen doorverwijzen naar reguliere zorg.

Variant van Headspace

Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt nu in meer dan 100 laagdrempelige centra jongeren gratis hulp en psychische ondersteuning. Net als Denemarken, Ierland en België, start ook Nederland nu met dit positieve concept. Maastricht is de eerste gemeente waar dit concept van start is gegaan. Andere gemeenten waaronder Amsterdam zullen volgen.

Onderzoek naar Jeugd-GGZ in Zuid-Limburg

Gelijktijdig met de opening van @ease zijn ook onderzoeksresultaten gepresenteerd onder 18 Zuid-Limburgse gemeenten naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg. Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, laat zien dat het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg hoger (1,4%) is dan het landelijk gemiddelde.
Tegelijkertijd zijn er veel verschillen tussen de Zuid-Limburgse gemeenten. De ene gemeente heeft relatief weinig jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, maar wel hoge kosten. De andere gemeente veel jeugdigen in de jeugdhulp, maar minder kosten. De oorzaken daarvan dienen verder te worden onderzocht. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat er speciale aandacht nodig is voor kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen in armoede, omdat dit kwetsbare doelgroepen blijken op basis van de geboden hulp.
Zie voor meer informatie https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/persberichten/

Nieuwe aanpak kwetsbare jongeren

Het project 18- / 18+ kadert binnen de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.
Aanleiding voor het project vormt de wetenschap dat ongeveer 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar kwetsbaar is doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, een goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is er een combinatie van problemen en hebben jongeren al een lange weg afgelegd in de hulpverlening. Zodra die hulp stopt op hun 18e besluiten ze het vaak zelf uit te zoeken, wat dikwijls leidt tot grotere problemen en uiteindelijk een nieuw hulptraject.

Toekomstplan voor jongere

In het voorjaar van 2018 start een proef integrale en samenhangende aanpak 18-/18+. In dit project wordt gewerkt met een toekomstplan voor de jongere en het principe van de omgekeerde toets; de vraag is niet wat de beschikbare oplossing vanuit wet- en regelgeving is, maar wat in deze situatie nodig is. De jongeren worden pas losgelaten als er een oplossing is voor de problemen die er zijn op het gebied van Support, Wonen, School en Werk en Inkomen en Schulden.

Risicoprofiel opstellen

Vanuit ieder toegangsteam in Maastricht-Heuvelland wordt minimaal één aandachtsfunctionaris aangewezen die gaat deelnemen aan het project en mandaat heeft om beschikkingen af te geven.
Er wordt een risicoprofiel ontwikkeld om kwetsbare jongeren op te sporen tussen de 16 en 18 jaar. Op basis van dit risicoprofiel wordt een keuze gemaakt voor tien casussen (één casus per regio gemeente en vijf casussen binnen gemeente Maastricht) die worden opgepakt.
Na de zomer van 2018 wordt de integrale aanpak geanalyseerd om te kijken hoe de proef een vervolg kan krijgen. Voor meer informatie over de proef, neem contact op met projectleider Monique Strik via m.strik@valkenburg.nl.

CJG043 dingt mee naar Galjaardprijs

Elk jaar wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het beste communicatieproject of -activiteit in het publieke domein in Nederland.

Schot in de roos

CJG043 dingt mee omdat ze als eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland ervoor koos in eigen beheer een website én unieke contentstrategie te ontwikkelen, waarbij regionaal preventief aanbod en expertise een centrale plek kreeg. Om zich daarmee ook te onderscheiden van andere websites over opvoeden en opgroeien. Een schot in de roos; niet alleen de bezoekersaantallen stegen exponentieel, de contentstrategie draagt ook bij aan de verbinding tussen online en ‘offline’ preventieve hulpverlening in de regio.

Inspirerend, innovatief en impact

Per provincie buigt een jury zich eerst over de inzendingen uit de eigen provincie. De jury beoordeelt op de drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Uit de Limburgse inzendingen kiest de jury drie genomineerden. De landelijke jury kiest vervolgens uit alle inzendingen drie eindgenomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Galjaardag op donderdag 26 april 2018 in Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie en andere communicatieprojecten die meedingen naar de prijs op: www.galjaarddag.nl.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg