Home  >  Vraag en antwoord  >  Arrangementen

Arrangementen

Als er voor het arrangement verblijf bij een bepaalde aanbieder een wachttijd geldt en er dient overbruggingszorg ingezet te worden voor de cliënt,  wat zijn daarover dan de afspraken?

Verblijf is opgebouwd uit een arrangement begeleiding en/of behandeling (individueel en/of groep) waar bovenop een etmaaltarief voor het verblijf wordt gezet. Bij een wachttijd tot de daadwerkelijke opname in verblijf kan de gemeentelijke toegang alvast het arrangement behandeling en/of begeleiding inzetten.  Zodra er dan sprake is van opname in verblijf wordt dit lopende arrangement opgeplust met het bijbehorende etmaaltarief. Zie de arrangementsbeschrijving van verblijf om te bezien wat er allemaal opgenomen is in het etmaaltarief van verblijf.

Als een cliënt een behandeling nodig heeft die bestaat uit verschillende producten, hoe wordt dit dan in de arrangementen verwerkt?

Binnen een arrangement behandeling (of begeleiding) kunnen verschillende producten naast elkaar geleverd worden. De problematiek waarvoor de cliënt bij de aanbieder in behandeling/begeleiding gaat, bepaalt de zwaarte van het arrangement. Het kan dus niet voorkomen dat voor 1 cliënt bij dezelfde aanbieder twee keer hetzelfde arrangement wordt ingezet.

Kan het zijn dat een cliënt bij twee verschillende aanbieders een zelfde arrangement (begeleiding /behandeling) krijgt toegekend?

Ja, dat kan. Het kan zijn dat de problematiek van de cliënt vraagt om behandeling/begeleiding bij twee verschillende aanbieders vanwege hen specifieke expertise. Beide aanbieders kunnen dan hetzelfde arrangement toegekend krijgen. De hoogte van het arrangement behandeling/begeleiding is afhankelijk van de complexiteit van de problematiek waarvoor cliënt bij de betreffende aanbieder komt.

 

Wat gebeurt er als een cliënt gedurende de looptijd van een arrangement stopt bij een aanbieder omdat cliënt ontevreden is over de geboden kwaliteit van zorg?

In het declaratieprotocol staat opgenomen dat als dit gebeurt vanwege kwaliteits-issues, dat de betreffende aanbieder dan declareert naar rato van de geleverde maanden zorg. Dat is niet van toepassing als cliënt om een andere reden stopt met zorg!

Wat is het verschil tussen het arrangement consult en het begrip consultatie?De onderverdeling van de arrangementen in subarrangementen is nog steeds erg grofmazig, sommige cliënten lijken tussen twee subarrangementen te vallen. Is hier nog iets aan te doen?

Antwoord: Nee. Deze aanpassingen zijn nu juist bedoeld om gerichter een arrangement op de desbetreffende hulpvraag te kunnen afstemmen. In de situatie tot 2017 bestond die mogelijkheid tot differentiëren helemaal niet. Maar bij elke begrenzing geldt, dat er altijd grensgevallen zullen zijn waar we mee om moeten leren te gaan.

Antwoord: De consultfunctie is bedoeld om expertise vroegtijdig in het proces te betrekken. Het is de bedoeling dat er ook consultatie mogelijk is (waarbij de cliënt niet fysiek gezien wordt door de specialist). In de arrangementsbeschrijvingen zal dit punt aangevuld worden.

Welke eisen worden gesteld aan het arrangement regie?

D5

Opdrachtnemer is in staat om bij complexe casuïstiek de regiefunctie op zich te nemen. De regisseur die werkzaam is voor opdrachtnemer voldoet daartoe minimaal aan de volgende specifieke eisen:
– HBO gediplomeerd (incl. SKJ geregistreerd)
– Kennis van de jeugdwet en gedwongen kader
– Aantal jaren werkervaring in het begeleiden van gezinnen of werken met
gezinssystemen
– Ervaring in het voeren van regie
– Aantoonbare ervaring in het werkveld van het sociale domein
– Aantoonbare gespreksvaardigheden gebaseerd op het stellen van open-,
onderzoekende- en helpende vragen
– Sterk netwerk in het sociale domein
– In staat om te werken in gespannen situaties en deze om te buigen naar constructieve
samenwerking
– In staat het belang van betrokkenen voor te stellen en samen een positieve spiraal te
realiseren
Antwoord: zie hiervoor artikel d5 van de kwaliteitseisen.

Als de duur van een arrangement ‘kort’ niet genoeg blijkt, wat gebeurt er dan?

Antwoord: dan zal de aanbieder in afstemming met zijn cliënt in overleg treden met de toegang met de vraag of er een verlenging mogelijk is. Ofwel door het arrangement ‘kort’ te vervangen door een arrangement ‘lang’ of door na afloop een nieuwe indicatie af te geven voor een ander arrangement of ander subarrangement (bijvoorbeeld van kort-hoog naar kort-midden). Het arrangement in de categorie ‘lang’ vervangt dan ‘kort’. Het is dus niet de bedoeling dat er een stapeling van arrangementsegmenten in doorlooptijd plaats zal vinden.

Waarvoor is het segment ’start’ binnen het arrangement behandeling individueel bij jeugd bedoeld?

Antwoord: bij de alternatieve verwijsroute komt de gemeentelijke toegang niet meteen in beeld. Daarom is besloten om in deze gevallen alleen het arrangementsegment ’start’ toe te kennen. Als een andere behandeling nodig is kan de aanbieder met de toegang in overleg treden om hiervoor een andere indicatie af te geven. Dat kan overigens ook al voordat met de zorgverlening is gestart. De bedoeling hiervan is, dat de toegang ook bij de alternatieve verwijsroute sterker in positie komt om de procesregierol vorm te geven. Met het oog hierop is in de bijlagen bij de DVO 2017 nu ook opgenomen dat er, ook bij deze alternatieve verwijsroute, een plan van aanpak moet worden opgesteld waarvan een samenvatting (met inachtneming van de privacywetgeving!) naar de toegang gaat.
Overigens is als gevolg van de introductie van het arrangementsegment ’start’ het degressieve tarief bij de individuele behandeling (J-GGZ) met ingang van 2017 komt te vervallen.

De Wmo arrangementen gaan uit van betaling per maand. Hoe loopt de betaling daarvan?

Antwoord: betaling vindt plaats vanaf de eerste volledige maand dat cliënt in zorg is. De laatste maand wordt altijd volledig betaald.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg