Home  >  Vraag en antwoord  >  Jeugdzorg en jeugdhulp

Jeugdzorg en jeugdhulp

Leidt de wens tot verdere ambulantisering van de jeugdzorg er niet toe dat kinderen te laat in zorg komen met alle gevolgen van dien?

Antwoord: dit is een serieus aandachtspunt. De werkgroep crisis beraadt zich momenteel over de vraag waar de toename van het aantal kinderen in de crisisopvang vandaan komt en welke acties we gezamenlijk kunnen oppakken om dat tegen te gaan.

Voor welke gemeenten wordt in 2017 de jeugdhulp ingekocht? Doet de gemeente Brunssum niet meer mee met deze samenwerking?

Antwoord: voor de specialistische jeugdhulp geldt, dat we deze voor alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten inkopen. Daar doet de gemeente Brunssum gewoon aan mee.Wat betreft de inkoop van ambulante jeugdhulp: de gemeente Brunssum heeft besloten de inkoop hiervan niet te verlengen. Ingaande 2017 gaan zij dit zelf inkopen. De centrumregeling biedt hiervoor ook ruimte.

Kan het hulpinstrument Jeugd voor de indeling in de subarrangementen voor de toegang ook aan aanbieders ter beschikking worden gesteld?

Antwoord: Ja, deze is u inmiddels toegestuurd, samen met de presentaties zoals die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten op 7 en 12 december zijn gehouden. Met daarbij de nadrukkelijke kanttekening, dat dit slechts een hulpmiddel is, niet te vergelijken met een beslisboom. Uw eigen inschatting is leidend.

Het arrangement logeren wordt afgerekend per etmaal. Wat wordt gerekend als een kind vrijdagmiddag om 18.00 uur komt logeren tot zondagmiddag 16.00 uur?

Antwoord: etmalen worden per nacht afgerekend, in dit voorbeeld dus 2 etmalen.

In de uitvraag Jeugd, zoals die twee weken geleden door team Inkoop is uitgestuurd, wordt naar BSN-nummers en behandeling/arrangementen gevraagd. Is dit niet in strijd met de privacyregels?

Antwoord: dit is gecheckt door de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Maastricht. Zolang deze informatie alleen gebruikt wordt voor het noodzakelijke doel van het desbetreffende organisatieonderdeel Inkoop (bijvoorbeeld de toepassing van de declaratiesystematiek) en nergens anders voor dan is dit toegestaan. Zaak is wel dat de desbetreffende gevensbestanden niet verder verstrekt worden en niet langer worden bewaard dan stikt noodzakelijk. Afgesproken is dat er nog een brief van deze strekking vanuit de centrumgemeente naar de zorgaanbieders gaat.

Hoe moeten we bij het invullen van de uitvraag jeugd omgaan met de instroom over de maanden november/december 2016?

Antwoord: hiervoor komt nog een aparte uitvraag, gecombineerd met de Q4 gegevensuitvraag over 2016, begin januari 2017. Voor de uitvraag Wmo geldt, dat deze later in het proces zit en dat deze instroom nog in de uitvraag zoals die op 16 december wordt verstuurd kan worden meegenomen.

Mogen we bij de uitvraag jeugd de indirecte uren meenemen? We besteden immers veel meer tijd aan de zorgverlening dan alleen tijdens de directe contacten met onze cliënten.

Antwoord: Omdat er hierover veel vragen worden gesteld hieronder een uitgebreide reactie.

Direct burger/cliënt gebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar/begeleider, in het kader van de behandeling/begeleiding, contact heeft met de jeugdige burger of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de Burger/cliënt. Onder direct gebonden tijd valt:
• Face-to-face contact;
• Telefonisch contact;
• Elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, Skype etc.)

Dit betekent dat er alleen tijd geregistreerd kan worden als het contact in het kader is van het behandel/begeleidingsplan van de burger. Hieronder valt bijvoorbeeld niet het bijpraten, koffiedrinken of het maken van een afspraak met het systeem van de burger/patiënt.

Indirect burger/cliënt gebonden tijd
Dit betreft indirecte tijd die de behandelaar/begeleider besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct burger/cliënt gebonden tijd), maar waarbij de burger/cliënt (of het systeem van de burger/cliënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn:

• het voorbereiden van een activiteit die specifiek voor de burger/cliënt gedaan wordt;
• verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld rapportage);

Indirect burger/cliënt gebonden reistijd
Indirect burger/cliënt gebonden reistijd betreft tijd die de behandelaar/begeleider besteedt aan het reizen van en naar de burger/cliënt die buiten de eigen instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. De behandelaar/begeleider mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Verschijnt de burger/cliënt niet, dan mag de behandelaar/begeleider de reistijd alsnog registreren.

Let op: tijd om binnen de eigen organisatie (AGB-code) de burger/cliënt te bereiken, mag niet geregistreerd worden als reistijd. Ook niet als de zorginstelling over meerdere locaties beschikt.

Uitzondering: algemeen indirecte tijd
Ook kan er sprake zijn van algemeen indirecte tijd: deze tijd is wel burger/cliënt gebonden, maar heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandel/begeleidingsactiviteit. Algemeen indirecte tijd wordt bijvoorbeeld geregistreerd bij een multidisciplinair(=MDO) overleg of bij de eindverslaglegging van een behandel/begeleidingstraject. VB. bij een MDO worden 20 burgers/cliënten besproken in 1,5 uur hiervoor zijn 3 betrokken begeleiders/behandelaren aanwezig, dan mag er per burger/cliënt 90min/20×3= 13,5 min algemene indirecte tijd geschreven worden.

Voor Wmo geldt dat er alleen directe tijd opgevoerd mag worden voor de omklap naar de nieuwe arrangementenindeling. De indirecte tijd is al verdisconteerd in de vastgestelde tarieven 2017!

Hoe moeten we bij het invullen van de uitvraag voor de omklap omgaan met cliënten in de overgangsfase van 18- ((Jeugd) naar 18+ (Wmo/Bw)?

Antwoord: U houdt rekening met het moment waarop uw cliënt 18 jaar wordt door de lengte van het arrangement hierop aan te passen. Als cliënt in het eerste half jaar van 2017 18 jaar wordt, zet u een kort arrangement in. Neem tijdig contact op met de gemeente om continuïteit van zorg te waarborgen bij het 18 jaar worden!

Het tarief voor pleegzorg is reëel voor clienten die de hele week in pleegzorg zitten. Het bedrag is echter niet reëel bij cliënten die partiële pleegzorg krijgen (2 etmalen per week bijvoorbeeld) en begeleid moeten worden. Is het dan mogelijk om naast de pleegzorgetmalen een arrangement begeleiding in te zetten?

Antwoord: Het tarief voor pleegzorg is iets ruimer berekend. Uiteindelijk is van belang hoe een aanbieder in de mix uitkomt. Binnen het tarief is voor voltijdcliënten (of cliënten die het merendeel van de tijd in pleegzorg zitten, bijvoorbeeld 5 dagen per week) een stukje compensatie meegenomen, zodat cliënten in deeltijdpleegzorg ook die zorg kunnen ontvangen die nodig is.

Hoe zit het met de begeleiding van zware gevallen bij de logeerfunctie? Behandeling zit hier niet inbegrepen? Is de begeleiding hier wel bij inbegrepen? En de persoonlijke verzorging van cliënt?

Antwoord: Binnen het arrangement logeren is voorzien in alle basisfuncties die noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat tijdens het logeren geen behandeling of intensieve begeleiding plaats vindt. In uitzonderlijke situaties waar de begeleidingsvraag intensief is kan er in overleg met de toegang gekeken worden of hier een aanvullend arrangement kort gegeven kan worden. Daar waar al een arrangement begeleiding is afgegeven en dezelfde organisatie ook het logeren biedt kan dit niet.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg