Home  >  Zorg

Zorg

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten voeren sinds 1 januari 2015 ook individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en de hervorming van de hulp bij het huishouden uit.

Beleid

De gemeenten binnen Maastricht-Heuvelland voeren de taken van de Wmo zoveel mogelijk uit in samenhang met de Jeugdwet en Participatiewet.

Inkoop zorgaanbieders

In de regio Maastricht-Heuvelland werken de zes gemeenten samen aan een inkooptraject voor zorgaanbieders. Ook de regio’s Westelijke Mijnstreek en Parkstad zijn hier op onderdelen bij betrokken.

De Wet maatschappelijke ondersteuning wil bereiken dat iedereen meedoet in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Als dit niet meer lukt zonder hulp, dan doen inwoners in eerste instantie een beroep op hun directe omgeving. Als dit niet tot resultaat leidt, dan kunnen zij bij de eigen gemeente terecht.


Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg