Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen

De zes gemeenten in Maastricht & Heuvelland maken gezamenlijk beleid voor het Sociaal Domein

Actuele onderwerpen

Meer over meedoen ›
Laatste Nieuws

Pilot preventiewerk succesvol

De eerste resultaten van de pilot met de preventiewerker op basisschool De Letterdoes zijn positief.

Vertrouwen opbouwen

Het project op De Letterdoes is opgezet omdat het ondanks alle inspanningen van school en ouders niet altijd lukt om ouders te betrekken bij schoolactiviteiten en te laten participeren op de school van hun kind. Bij een groot deel van de kinderen zijn er al problemen in de thuissituatie op het moment dat het kind op school komt en vaak wordt pas hulp ingeschakeld als problemen op school groot en onoplosbaar lijken. Door op een laagdrempelige manier een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders (via de zogeheten presentiebenadering) probeert de preventiewerker vroegtijdig bij jonge kinderen in groep 1 en 2 problemen op te sporen en integraal samen met de ouders op te lossen.

Begeleiden bij problemen

De resultaten die in de periode april 2017 tot en met januari 2018 zijn behaald, zijn succesvol te noemen. De preventiewerker heeft gemiddeld per week rond de 30 contacten met ouders en heeft 26 langer lopende casussen begeleid waarvan 3 met zware problematiek. Deze worden door de preventiemedewerker opgepakt in samenwerking met ketenpartners in de voorliggende voorzieningen zoals het sociaal team, de wijkagent het veilige buurten team enzovoorts.

Grote meerwaarde

De school ervaart een betere verbinding met de ouders, ziet dat de preventiewerker vroeg vertrouwen opbouwt bij de ouders, een luisterend oor biedt en het kind voorop stelt. De school ervaart een grote meerwaarde en wil de aanpak na de pilot voortzetten. Meer informatie over het project via gerdie.haasen@maastricht.nl.

Nieuwe aanpak kwetsbare jongeren

Het project 18- / 18+ kadert binnen de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.
Aanleiding voor het project vormt de wetenschap dat ongeveer 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar kwetsbaar is doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, een goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is er een combinatie van problemen en hebben jongeren al een lange weg afgelegd in de hulpverlening. Zodra die hulp stopt op hun 18e besluiten ze het vaak zelf uit te zoeken, wat dikwijls leidt tot grotere problemen en uiteindelijk een nieuw hulptraject.

Toekomstplan voor jongere

In het voorjaar van 2018 start een proef integrale en samenhangende aanpak 18-/18+. In dit project wordt gewerkt met een toekomstplan voor de jongere en het principe van de omgekeerde toets; de vraag is niet wat de beschikbare oplossing vanuit wet- en regelgeving is, maar wat in deze situatie nodig is. De jongeren worden pas losgelaten als er een oplossing is voor de problemen die er zijn op het gebied van Support, Wonen, School en Werk en Inkomen en Schulden.

Risicoprofiel opstellen

Vanuit ieder toegangsteam in Maastricht-Heuvelland wordt minimaal één aandachtsfunctionaris aangewezen die gaat deelnemen aan het project en mandaat heeft om beschikkingen af te geven.
Er wordt een risicoprofiel ontwikkeld om kwetsbare jongeren op te sporen tussen de 16 en 18 jaar. Op basis van dit risicoprofiel wordt een keuze gemaakt voor tien casussen (één casus per regio gemeente en vijf casussen binnen gemeente Maastricht) die worden opgepakt.
Na de zomer van 2018 wordt de integrale aanpak geanalyseerd om te kijken hoe de proef een vervolg kan krijgen. Voor meer informatie over de proef, neem contact op met projectleider Monique Strik via m.strik@valkenburg.nl.

Convenant Beschermings-bewind 2018 – 2019

Het doel is om mensen die onder bewindvoering komen te staan beter te beschermen en beter te begeleiden naar een gezonde financiële situatie.

De afgelopen maanden heeft een groep van bewindvoerders samen met medewerkers van gemeenten een overeenkomst met afspraken opgesteld waarmee een basis voor verdere samenwerking gelegd is en kwaliteit wordt gewaarborgd: het Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019.

Afspraken

Zo regelt het convenant dat bijvoorbeeld cliënten al budgetbeheer kunnen krijgen tijdens de wachttijd voorafgaand aan een rechterlijke uitspraak zodat schulden niet verder oplopen. Ook wordt het mogelijk om het wetenschappelijk instrument MESIS in te zetten dat normaal alleen wordt gebruikt voor schuldsanering. MESIS levert een gedegen oordeel wat iemand nodig heeft aan hulp.

Onderling vertrouwen

De gemeenten zijn blij met het tastbare resultaat en met het onderling opgebouwde vertrouwen. De samenwerkende partijen hebben de wil getoond om samen verder te ontwikkelen en kunnen nu ook praktisch aan de slag. Inmiddels hebben zich meer bewindvoerders gemeld die willen aansluiten.

Informatie

De ondertekening van het convenant is een begin voor goede samenwerking op lange termijn. De tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u bij de downloads op deze pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland voeren sinds 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars.

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 inging. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Gemeenten krijgen er in 2015 een aantal nieuwe taken vanuit de Participatiewet bij. Doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Deze regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg