Kernthema's
Inkoop zorgaanbieders
Meedoen
Laatste Nieuws

Arm in Arm – nieuwsbrief voorjaar 2017

 

Lees hier de laatste nieuwsbrief van ‘Arm in arm’, met informatie over recente ontwikkelingen binnen het actieplan armoede. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het project Moedige Mensen en het Financieel redzaamheid netwerk Maastricht.

Daarnaast een boeiend interview naar aanleiding van de voorstelling ‘Sjöld, dao laot iech miech veur haange!’ met Tamara Jongerden, theatermaker en regisseur bij Buurttheater Mariaberg.

Ook wordt u bijgepraat rondom de versoepeling van twee declaratieregelingen binnen het armoedebeleid van de gemeente Maastricht en nuttige informatie over ondersteuning bij belasting- en toeslagzaken.

 

Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen.

 

Eerdere exemplaren van de nieuwsbrief en verdere informatie over de armoede aanpak is te vinden op  www.gemeentemaastricht.nl/armoede.

 

 

Project ‘Eigen Kracht Versterken’

In de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is preventie en vroegsignalering een belangrijke pijler. Preventie kan immers problemen voorkomen. Daarom is het belangrijk om bestaande preventieactiviteiten in onderlinge samenhang te bekijken. Dat helpt ons om te zien waar preventie verbeterd kan worden met als doel de eigen kracht van burgers te versterken.

En waar dit nog niet gebeurd is onderzoeken we voor welke doelgroepen preventieprogramma’s effectief helpen in het voorkomen van problemen en het versterken van de eigen regie of het voorkomen van een terugval in oude problemen. Daarbij maken we gebruik van de resultaten van eerdere onderzoeken. Om hier uitvoering aan te geven is het deelproject “versterken van eigen kracht door preventieprogramma’ in het leven geroepen.

Lees de verdere toelichting over het project van beleidsmedewerkers Marjolein Nicolaes en Benigna Deiana.

Crisisdienst Jeugd

Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg

Mondriaan, Koraal Groep en XONAR hebben het initiatief genomen om te komen tot integrale crisiszorg voor jeugd in de regio Zuid-Limburg. De organisaties vinden het belangrijk dat de zorg voor jeugdigen en gezinnen in crisissituaties zonder organisatorische belemmeringen integraal wordt uitgevoerd.

De gemeenten in Zuid-Limburg wilden in 2016 komen tot efficiënte en effectieve crisiszorg voor jeugdigen in de regio. Ook zij vinden het van belang dat instellingen en voorzieningen samen een sluitend netwerk vormen, gericht op het zo snel mogelijk stabiliseren en terugdringen van crises en inzetten van vervolghulp.

Gemeenten in Zuid-Limburg en Mondriaan/Koraalgroep en Xonar hebben daarom de handen ineen geslagen om te komen tot deze integrale crisiszorg. Een van de acties hiervoor is het opzetten van 1 regionaal meldpunt voor crisis Jeugd. Gekozen is om de Spoed Eisende Hulp(SEH) van BJz de spil te laten zijn van dit meldpunt. In de uitvoering van crisisinterventies en crisiszorg voor jeugd in Zuid-Limburg heeft de SEH van Bureau Jeugdzorg Limburg een centrale rol en functie. De organisatie voert met het team SEH 24 uur per dag en 7 dagen per week spoedeisende hulp uit. Buiten kantoortijden is SEH niet alleen de toegang van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, maar ook  tot Veilig Thuis. De hulpverleners van SEH beschikken over de specialistische expertise en competenties die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van crisissituaties, het inschatten van de in die situaties noodzakelijk in te roepen specialisten (jeugd- en opvoedhulp, GGZ en/of LVB), het uitvoeren van triage en het snel doorgeleiden naar de juiste vervolghulp. Bovendien beschikt SEH over korte lijnen met voor de crisiszorg belangrijke instanties en wordt hiermee, indien nodig, snel en effectief contact gelegd.

 

Om onderscheidend te zijn met ziekenhuis en andere meldpunten zal deze opzet Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg gaan heten.

 

In de periode van 1 maart 2017 tot 1 oktober zal er een pilot lopen om dit deze crisisdienst Jeugd te positioneren en werken aan de samenwerking met de lokale Toegangen en andere verwijzers.

Alleen de gemeenten Brunssum en Nuth zullen niet participeren in deze pilot en zullen dus zelf op werkdagen hun crisisafhandeling vormgeven. Crisisdienst Jeugd en de gemeente Brunssum en Nuth hebben afspraken gemaakt hierover en schakelen dus zelf onderling in geval van een crisis.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over? Mail dan: Gert.vanden.Munckhof@bjzlimburg.nl

Meer Nieuws

Algemene informatie Sociaal Domein Maastricht Heuvelland

Sociaal Domein

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland voeren sinds 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars.

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 inging. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Werk

Gemeenten krijgen er in 2015 een aantal nieuwe taken vanuit de Participatiewet bij. Doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Zorg

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Deze regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Na het inschrijven wordt u doorgestuurd naar een website om uw gegevens (naam, e-mail) te bevestigen.

U krijgt een bevestiging per e-mail als uw inschrijving gelukt is.Deelnemende gemeenten
Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg